1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : แนะนำรายวิชา 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี


วันที่ 27/06/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 27/06/2019 (16:00)


สถานที่ : PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก