1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 1. แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข


วันที่ 25/06/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 25/06/2019 (12:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3


1. แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพ   

   การแพทย์และสาธารณสุข

   - แนวคิดและความสำคัญของ การส่งเสริมสุขภาพ การ

   ป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการ

   ฟื้นฟูสุขภาพ 

   - แนวคิดและความเป็นมาของระบบบริการสาธารณสุข

   และระบบสุขภาพ

 


กลับไปหน้าหลัก