1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : แนะนำรายวิชาและแนวปฏิบัติในการเรียนและเกณฑ์ประเมิน 1. จิตวิทยาเบื้องต้น 2. จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงาน


วันที่ 26/06/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 26/06/2019 (12:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก