1502 704 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 - ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา - การอบรมวิธีการสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพ


วันที่ 28/06/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 28/06/2019 (16:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก