รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาอุบลราชธานี พ.ศ. .......


วันที่ 25/06/2019 (12:00) | ถึงวันที่ 25/06/2019 (13:30)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก