ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


1997 Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) The Robert Gordon University, Aberdeen, ประเทศสหราชอาณาจักร
1990 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนเเก่น, ประเทศไทย

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2016 - ปัจจุบัน สมาชิก เภสัชกรการอุตสาหกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


February 27th,2018


รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน

รองศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีเเละเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : wipawee.s@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190