ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2017 -N/A- Postdoctoral Fellow (Phytochemistry Lab.,Prof.Dr.Adelheid H. Brantner), Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz, ประเทศออสเตรีย
2015 -N/A- Postdoctoral Fellow (Phytochemistry Lab.,Prof.Dr.Adelheid H. Brantner), Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz, ประเทศออสเตรีย
2013 -N/A- Postdoctoral Fellow (Phytochemistry Lab.,Prof.Dr.Adelheid H. Brantner), Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz, ประเทศออสเตรีย
2011 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย
2005 เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2006 - ปัจจุบัน สมาชิก (ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม) สภาเภสัชกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ


Teaching Areas:

Pharmaceutical Botany, Pharmacognosy, Herbal Medicines in Health Care System, The Application of Statistical Design of Experiment (DOE) in Pharmaceutical Sciences

Research Interests:

1. The application of statistical design of experiment (DOE) in process modelling and formulation design in pharmaceutical sciences

2. Diversity analysis of medicinal plants from molecular, chemical and pharmacological viewpoints

3. Metabolomic profiling of the metabolites in herbal drugs

4. Authentication and quality evaluation of herbal drugs

5. GC-MS analysis of essential oils bearing medicinal & aromatic plants

6. Development of innovative functional foods, dietary supplements, and pharmaceutical products from medicinal plants for the prevention of chronic diseases and other pathologies.ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Yingngam B, Brantner AH, Jinarat D, Kaewamatawong R, Rungseevijitprapa W, Suksamrarn A, Piyachaturawat P, Chokchaisiri R. Determination of the marker diarylheptanoid phytoestrogens in Curcuma comosa rhizomes and selected herbal medicinal products by HPLC-DAD. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 2018; 66(1): 65-70 (Q2; 2017 IF = 1.258). link

Yingngam B, Tantiraksaroj K, Taweetao T, Rungseevijitprapa W, Supaka N, Brantner AH. Modeling and stability study of the anthocyanin-rich maoberry fruit extract in the fast dissolving spray dried microparticles. Powder Technology 2018; 325: 261-270 (Q1; 2017 IF=3.230). link

Yingngam B, Brantner A. Boosting the essential oil yield from the rhizome of cassumunar ginger by an eco-friendly solvent-free microwave extraction combined with central composite design. Journal of Essential Oil Research 2018; 30(6): 409-420 (Q2; 2017 IF = 1.007). link

Sritananuwat P, Yingngam B. Determining MMP9 activity of diarylheptanoid from Curcuma comosa Roxb. on macrophage differentiation. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 41(Supplement Issue): 5-8. link

Yingngam B, Monschein M, Brantner AH. Application of ultrasonic assisted extraction of bioactive compounds from the fruits of Antidesma puncticulatum Miq. and evaluation of its antityrosinase activity. Chiang Mai Journal of Science 2016; 43(3): 518-33.(Q3; ImpactFactor 0.42). link

Yingngam B, Brantner AH. Factorial design of essential oil extraction from Fagraea fragrans Roxb. flowers and evaluation of its biological activities for perfumery and cosmetic applications. International Journal of Cosmetic Science 2015; 37(3): 272-81.(Q2; ImpactFactor1.377). link

Yingngam B, Supaka N, Rungseevijitprapa W. Optimization of process parameters for phenolics extraction of Cratoxylum formosum ssp. formosum leaves by response surface methodology. Journal of Food Science and Technology 2015; 52(1): 129-40.(Q2; ImpactFactor 2.203). link

Yingngam B, Monschein M, Brantner AH. Ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from Cratoxylum formosum ssp. formosum using central composite design and evaluation of its protective ability against H2O2-induced cell death. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2014; 7(Supplement 1): S497-505.(Q2; ImpactFactor 0.92). link


Research Articles (National)

Jinarat D, Yingngam B, Apichart suksamrarn, Rungseevijitprapa W. Development and characterization of Curcuma comosa extract loaded nanostructured lipid carriers. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement Issue): 163-173. link


Review Articles (International)

Yingngam B, Rungseevijitprapa W. Molecular and clinical role of phytoestrogens as anti-skin-ageing agents: A critical overview. Phytopharmacology 2012; 3(2): 227-44. link


Proceeding (International)

Yingngam B. Optimization of the Ultrasonic Assisted Extraction and Identification of Anthocyanins from the .... In: Putalun W editor. The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017); 2017 Jan 25; Bangkok, Thailand. Khon Kaen: Khon Kaen University Printing House; 2017. p.234-9

Brantner AH, Yingngam B, Zhao HY, Bian BL. Modern approach to quality assurance of traditional Chinese herbal medicines. In: Miksa MJ editor. The 5th Congress on Pharmacy with International Participation: Pharmaceutical Excellence Dedicated to Health; 2015 May 21; Rovinj, Croatia. Zagreb: Croatian Pharmacy Society; 2015. p.104


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (National)

2016 Yingngam B, Brantner AH Effects of Hydrodistillation Parameters on Essential Oil Yields of Fagraea fragrans Roxb. Flowers The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016 Mahasarakham, Thailand

Poster Presentation (International)

2017 Yingngam B, Brantner AH Optimization of the ultrasonic assisted extraction and identification of anthocyanins from the ... The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine Bangkok, Thailand

Poster Presentation (National)

2013 Tangpantong N, Phuntapongthum M, Burasit J, Rungseevijitprapa W, Yingngam B  Optimization of chlorogenic acid extraction from cratoxylum formosum Leaves using central composite The 5th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research Mahasarakham, Thailand
2012 Yingngam B, Supaka N, Rungseevijitprapa W Lyoprotectants for concentration and stability improvement of niosomes The 4th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research Khon Kaen, Thailand

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2017 รางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)
2016 รางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิจัยแบบวาจา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระดับชาติ)


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2017 - ปัจจุบัน Yingngam B, Brantner AH Determination of the marker diarylheptanoid phytoestrogens in Curcuma comosa Roxb. rhizomes and selected herbal medicinal products by HPLC-DAD The ASEAN-European Academic University Network (ASEA-UNINET) 2017, Austria
2015 - 2015 Yingngam B, Brantner AH Modeling and Stability Study of the Anthocyanins-Rich Maoberry Fruit Extract in the Fast Dissolving Spray Dried Microparticles The ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET) 2015, Austria
2013 - 2014 Yingngam B, Brantner AH Ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from Cratoxylum formosum using central composite design and evaluation of its protective ability against H2O2-induced cell death The Ernst-Mach-Stipendien 2013/2014 (Grant No. ICM-2013-04533), Austria


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


September 26th,2018


ผศ.ภก.บัญชา ยิ่งงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : bancha.y@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190