ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี (2014)


ตำแหน่งบริหาร


2560-2562ผู้ช่วยผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
2559-2559รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
2557-2559หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์


สาขาเชี่ยวชาญ

-


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2559 ผลของ Hydroxychavicol สารสกัดจากใบพลูต่อความสามารถในการบุกรุกของเซลล์เนื้องอกสมองร้ายแรง ชนิด glioblastoma multiforme (GMB), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาจารีย์ ทองงอก
อ.ดร. กุสุมา จิตแสง
อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์    

  งบประมาณแผ่นดิน
2558 การศึกษาความสัมพันธ์ของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ชนิด macrophage ต่อความรุนแรงของเซลล์เนื้องอกในสมอง,

  วช.


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2558การศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบของเจลก่อตัวเองโดยมีพอลิเมอร์ PLGA เป็นสารก่อเจลหลักThe 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016
2558การพัฒนาสูตรตำรับเห็ดอัดเม็ดจากเห็ดหอม เห็ดนางรม และเห็ดนางฟ้า The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016The 8th Annual Conference of Northeast


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2017

 Phaijit Sritananuwat1*, Buncha Yingngam2

Determining MMP9 activity of diarylheptanoid from Curcuma comosa Roxb he Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand. (02/03/2560)


นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2017

 Phaijit Sritananuwat1*, Buncha Yingngam2

Determining MMP9 activity of diarylheptanoid from Curcuma comosa Roxb he Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand. (02/03/2560)


นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2017

Pleawkrathok T.1, Yamkasame N.1, Puapermpoonsiri U.2, Sila-on W.2, Sritananuwat P.3

The effects of Cleome viscosa extract on wound healing

ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

1970๋สัมนาวิชาการ JSPS-NRCT follow-Up 2017 และประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2560 เรื่อง ความกโรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

Dr.Phaijit Sritananuwat

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : phaijit.s@ubu.ac.th

Tel : 3632