ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว

การศึกษา

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต Clinical Pharmacy (2010)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (2005)


ตำแหน่งบริหาร


2558-2558ผู้ช่วยผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
2556-2558ผู้ช่วยผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
2555-2555ผู้ช่วยผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
2554-2555ผู้ช่วยผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน


สาขาเชี่ยวชาญ

งานวิจัยเชิงประเมิน (evaluation research), งานวิจัยชุมชน (community based research), งานวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR), การวัดประสิทธิผลของการให้บริบาลทางเภสัชกรรม (ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก/home health care)


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2560 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี= พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,

  อื่นๆ
2560 การศึกษาผลของการใช้ยา Beta-blockers กับอัตราการกลับเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว,

อุไรวรณ อกนิตย์, จีริสุดา คำสีเขียว, กฤตพร พงษ์ช้างอยู่, นวพร เทพารส

  อื่นๆ
2558 ผลของการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแบบใกล้ชิดโดยเภสัชกรชุมชน,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา กรณีรายวิชาปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ , จีริสุดา คำสีเขียว
ศิศิรา ดอนสมัคร
มานิตย์ แซ่เตียว
ทยากร วริทธานนท์

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2556 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค, จีริสุดา คำสีเขียว
รุ่งนภา กงวงษ์
บรรจง สร้อยคำ
จินตนา นภาพร
ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
ศิศิรา ดอนสมัคร

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด โดยการออกเยี่ยมบ้าน, จีริสุดา คำสีเขียว
ธีระพงษ์ มนมธุรพจน์
ธนัฏชา สองเมือง
อนัญญา สองเมือง

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2552มุมมองของผู้บริหารต่อการนำร้านยาเข้า เชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
2553Development of Quality of Life Database and Effect of Treatment on Quality of Life of Breast Cancer Patientsวารสารเภสัชกรรมสมาคม
2557ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาเภสัชศาสตร์นิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประชมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8
2015Effects of Pharmaceutical Care with Home Care Pharmacy Service in Asthmatic PatientsIsan Journal of Pharmaceutical Sciences
2560

ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน

ผ่านกิจกรรมการให้บริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยี่ยมบ้าน ในรายวิชาเภสัชกรรมชุมชน

งานประชุมถอดบทเรียนเภสัชกรรมปฐมภูมิ ครั้ง 3


บทความตีพิมพ์
 
2559กรณีศึกษาผู้ป่วยข้อเสื่อมประชุมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 'เภสัชกรรมปฐมภูมิ: จากความร่วมมือสู่ความสำเร็จ'


หนังสือ/ตำรา

2561long term care in specialized patient (เฉพาะบท long term care in geriatrics)โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2017

ชนิกานต์ มโนธรรมสถิต, ปริณดา นาคดี, อุไรวรรณ อกนิตย์ และจีริสุดา คำสีเขียว*

ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน

ผ่านกิจกรรมการให้บริบาลเภสโรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง (27/03/2560)

1970การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8 “ การพัฒนาท้องถิ่นสู่ ภูมิภาคอาเซียน : บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรัอาคารเทพรัตนสิริปภา (01/01/2513)

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2014Jeerisuda  Khumsikiew
A Model of Small-Group Problem-Based Learning In Pharmacy Education= Teaching in the Clinical EnvirOSAKA, JAPAN (01/11/2557)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2018

ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

จีริสุดา คำสีเขียว 
 

การศึกษาบทบาทของเภสัชกรในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและใช้การใช้ยาของชุมชมหาวิทยาลัยขอนแก่น (18/03/2561)

2018

อุไรวรรณ อกนิตย์ 
จีริสุดา คำสีเขียว 

การศึกษาผลของการใช้ยา Beta-blockers กับอัตราการกลับเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำในผู้ป่วยหัวใจล้มเมหาวิทยาลัยขอนแก่น (18/03/2561)

2018

ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

จีริสุดา คำสีเขียว

การดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในพื้นที่เขตบริการสุขภาพเขต 10 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (18/03/2561)
2014นางจีริสุดา  คำสีเขียว ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาเภสัชศาสตร์นิเทศอาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (18/07/2557)
2013 จีริสุดา คำสีเขียว และ ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในโครงการพัฒนาแกนนำสร้างเสริมสุขภาพอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (26/07/2556)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2013 Jeerisuda Khumsikiew
Pharmacy Practice, Ubonratchathani university, Thailand
Public-Private Partnership Between Community Pharmacy and Community Medical Unit : Values of the Pศูนย์ประชุม PEACE พัทยา (29/08/2556)
1970UBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP BETWEEN COMMUNITY PHARMACY AND COMMUNITY MEDICAL UNIT: VALUES OF THE PROJEศูนย์ประชุม PEACH พัทยา (01/01/2513)
1970PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP BETWEEN COMMUNITY PHARMACY AND COMMUNITY MEDICAL UNIT: VALUES OF THE PROJศูนย์ประชุม PEACH พัทยา (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว

Asst.Prof.Jeerisuda Khumsikiew

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : jeerisuda.k@ubu.ac.th

Tel : 045363630