ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2017 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยาการแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
2002 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1998 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม ๑) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2018 - ปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017 - 2018 เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2010 - 2011 รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2009 - 2009 เลขานุการกลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2007 - 2010 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2015 - ปัจจุบัน สมาชิก สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
1998 - ปัจจุบัน สมาชิก สภาการพยาบาล

สาขาความเชี่ยวชาญ


1. Gastric motor functional study in human and animal models

2. Esophageal motility

3. Gut hormones

Research Interests:

- The changes of gastric emptying and gut hormones in health and diseases

- The effect of functional foods, food supplements, and pharmaceutical products on gastric emptying and gut hormones in obesity and metabolic syndromes

- Food-based therapies in gut microbiota

Techniques:

- Gastric emptying measurement (conventional method and stable isotope breath test)

- Esophageal manometric study

- Determining Interstitial cell of Cajals (ICCs) using Immunofluorescence

- Determining protein levels by Western Blotting

- Hormonal immunoradioassayผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Muangchan N, Kooptiwut S, Tapechum S, Akarasereenont P, Vongsopanagul N, Pongwattanapakin K, Chaikomin R.. 13C-acetic acid breath test monitoring of gastric emptying during disease progression in diabetic rats. Biol. Pharm Bull. 2017; 40: 1506-14.

Lohsiriwat S, Puengna (Muangchan) N, Leelakusolvong S. Effect of caffeine on lower esophageal sphincter pressure in Thai healthy volunteers. Dis Esophagus 2006; 19: 183-86.


Research Articles (National)

นพวัฒน์ เพ็งคำศรี, จัตุพล กันทะมูล, ภัทราภรณ์ โตวัฒนกิจ, วชิรวิทย์ วงศ์ษารัฐ, วนิดา ใจหมั่น, นิภาพร เมืองจันทร์ และ สุภารัตน์ จันทร์เหลือง. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเหง้าข่าลิง. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2011; 6: 195-201.

นิภาพร เมืองจันทร์ สุภารัตน์ คำแดง ธารารัตน์ พรยิ้ม โยธกา ถานะลุน และสุธัญญมาศ บุระมุข. ระดับสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจร จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2011; 13: 68-74.

สุภารัตน์ คำแดง, ใจนุช กาญจนภู, นิภาพร เมืองจันทร์, ทรงพล สิทธิการค้า, อดุลศักดิ์ เหลาแหลม, วุฒิไกร วิลามาตร, นพวัฒน์ เพ็งคำศรี. ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดเอทานอลจากใบพลูต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม. IJPS 2010; 6: 84-91.


Review Articles (National)

นิภาพร เมืองจันทร์. โรคกรดไหลย้อนที่ไม่มีการอักเสบของหลอดอาหาร: พยาธิสรีรวิทยาและแนวทางการรักษา. ธรรมศาสตร์เวชสาร 2011; 11: 485-494.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2015 Muangchan N, Lohsiriwat S, Kooptiwut S, Tapechum S, Akarasereenont P, Chaikomin R Alteration of gastric emptying in diabetic rats The 8th FAOPs Congress 2015 Centara Grand & Convention Centre at Central World, Bangkok, Thailand

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2011 รางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2019 - ปัจจุบัน นิภาพร เมืองจันทร์ เรวิกา ไชยโกมินทร์ กิตติ์ชญาห์ พงศ์วัฒนภาคิน นัทธินี กุลเกษ ไตรภพ ดอกไม้ สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ผลของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ต่อระดับฮอร์โมนกรีลินในเลือดในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2018 - ปัจจุบัน เรวิกา ไชยโกมินทร์ นิภาพร เมืองจันทร์ เบญจาภา เขียวหวาน กิตติ์ชญาห์ พงศ์วัฒนภาคิน ไตรภพ ดอกไม้ ผลของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ต่ออัตราการขนส่งอาหารจากกระเพาะอาหารไปยังลำไส้ ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับอินซูลิน ระดับฮอร์โมน glucagon-like peptide-1 และ glucose-dependent insulinotropic polypeptide ในเลือดหลังมื้ออาหาร เปรียบเทียบกับข้าวขาว ในอาสาสมัครคนไทย ทุนพัฒนาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


July 2nd,2019


ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

Email : nipaporn.m@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3631

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190