ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์

การศึกษา

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก (2011)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (2007)


สาขาเชี่ยวชาญ

1.Pharmaceutical care in chronic diseases
2.Infectious diseases
3.Therapeutic Drug Monitoring of narrow therapeutic index drugs (aminoglycosides,vancomycin,phenytoin valproic acid)ทุนวิจัยที่ได้รับ

2560 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี= พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,

  อื่นๆ
2558 ความล้มเหลวในการรักษาด้วยยา vancomycin ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus ในกระแสเลือดที่มีค่า MIC มากกว่าหรือเท่ากับ 1 mg/L, อ.ภก.ธีระพงษ์   มนต์มธุรพจน์, อ.พญ.คนึงนิตย์ 
เซมรัมย์, ภญ.วริศรา จินาทองไทย 
  อื่นๆ
2557 ความพร อมและโอกาสการพัฒนาร านยาคุณภาพเพื่อรวมให บริการใน ระบบหลักประกันสุขภาพ,

พยอม สุขเอนกนันท์
สุนทรี วัชรดำรงกุล
สันติภาพ สุขเอนกนันท์
สุระรอง ชินวงศ์
สุชาดา สูรพันธุ์
วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์
ปวีณา สนธิสมบัติ
กรแก้ ว จันทภาษา
ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด
ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์

  อื่นๆ
2556 ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด โดยการออกเยี่ยมบ้าน, จีริสุดา คำสีเขียว
ธีระพงษ์ มนมธุรพจน์
ธนัฏชา สองเมือง
อนัญญา สองเมือง

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2555 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในประเทศไทยในการฆ่าหรือยับยั้งเชื้อ Acinetobacter baumannii เเละสายพันธ์ที่ดื้อยต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์,

ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2015Severe Rhabdomyolysis from Pharmacokinetic Interaction of Statin in Patient with Diabetic Nephropathy= A Case Report Siriraj Medical Journal
2015Effects of Pharmaceutical Care with Home Care Pharmacy Service in Asthmatic PatientsIsan Journal of Pharmaceutical Sciences
2016

Relationship of Vancomycin Minimum Inhibitory Concentration and Treatment Outcomes among Patient with Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Bacteremia: 
A Four Year Retrospective Study

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2017

Readiness and Decision of Community Pharmacy Preceptors in Providing Services with the National Health Security Office

Journal of Health Systems Research

บทความปริทัศน์ในวารสารในประเทศ (มี peer review)

 
2014Treatment of Community-Acquired Urinary Tract Infection in the Current Era of Quinolone Resistant Uropathogens Srinagarind Medical Journal
2015Novel Alternative Drugs for Hospital-acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infection Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2015Treatment Failure of Hospital-Acquired Pneumonia Caused by Methicillin-Resistant Staphylococcus aureuswith Vancomycin Based on Pharmacokinetic Properties )Srinagarind Medical Journal
2016Differences in Viral Suppression and Renal Safety between Tenofovir Alafenamide and Tenofovir Disoproxil Fumarate Srinagarind Medical Journal


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2014 นางสาวปริยาพร โพธิ์ศรี
นางสาวเพชรรัตน์ สาเมฆ
นายธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์
ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุลScreening in vitro antibacterial properties of Thai herbal extracts against Acinetobacter baumannii โรงเเรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (01/02/2557)
2012Teerapong MonmaturapojIn vitro activity of cefditoren and antimicrobial susceptibility of the uropathogen causing acute pyคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (01/02/2555)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์

Asst.Prof.Teerapong Monmaturapoj

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : teerapong.m@ubu.ac.th

Tel :