ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : อาจารย์วันนิศา ดงใต้

การศึกษา

- - (2017)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (2007)


สาขาเชี่ยวชาญ

Clinical Pharmacy


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2552 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารในการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ , ลักษณา เจริญใจ ศิศิรา ดอนสมัคร สุดารัตน์ เหมกุล วันนิศา ดงใต้   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

อาจารย์วันนิศา ดงใต้

Wannisa Dongtai

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : wannisa.d@ubu.ac.th

Tel : 045363633