ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


Kyushu University, ประเทศญี่ปุ่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


ปัจจุบัน

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2017

สาขาความเชี่ยวชาญ


1. Quality control of secondary metabolites by immunoassay

2. Phytochemistry and bioassay

3. Plant tissue cultureผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Yusakul G, Sakamoto S, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Tanaka H, Morimoto S. . Preparation and application of a monoclonal antibody against the isoflavone glycoside daidzin using a mannich reaction-derived hapten conjugate. Phytochemical Analysis 2016; 27(1): 81-88.

Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Yusakul G, Putalun W. . Chromene stability= The most potent estrogenic compounds in White Kwao Krua (Pueraria candollei var mirifica) crude extract.. Journal of Functional Foods 2015; 19: 269-277.

Yusakul G, Udomsin O, Tanaka H, Morimoto S, Juengwatanatrakul T, Putalun W. Enzyme-linked immunosorbent assay by enhanced chemiluminescence detection for the standardization of estrogenic miroestrol in Pueraria candollei Graham ex Benth.. Luminescence 2015; 30(5): 568-75.

Tassanawat P, Putalun W, Yusakul G, Sritularak B, Juengwatanatrakul T, Tanaka H.. Production of Polyclonal Antibody Against Madecassoside and Development of Immunoassay Methods for Analysis of Triterpene Glycosides in Centella asiatica.. Phytochem Analysis 2013; 24(3): 256-62.

Gorawit Yusakul, Orapin Udomsin,Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Chaiyo Chaichantipyuth, Waraporn Putalun. Highly selective and sensitive determination of deoxymiroestrol using apolyclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay. Talanta 2013; 114: 73-78.

Gorawit Yusakul, Orapin Udomsin, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Chaiyo Chaichantipyuth, Waraporn Putalun. High performance enzyme-linked immunosorbent assay for determination of miroestrol, a potent phytoestrogen from Pueraria candollei. Analytica Chimica Acta 2013; 785(27): 104-110.

Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn, Waraporn Putalun and Thaweesak Juengwattanatrakul . Inhibitory Potentials of Five Phytoestrogens from  Pueraria candollei  var. mirifica on CYP1A1 and CYP1A2 Proteins in Mouse Liver Microsomes and  in silico . Journal of Applied Biopharm aceutics and Pharmacokinetics 2013; 1: 5-11.

Seiichi SakamotoWaraporn PutalunBenyakan PongkitwitoonThaweesak Juengwatanatrakul Yukihiro ShoyamaHiroyuki TanakaSatoshi Morimoto. Modulation of plumbagin production in Plumbago zeylanica using a single-chain variable fragment antibody against plumbagin.. Plant Cell Report 2012; 31(1): 103-110.

Udomsuk L Juengwatanatrakul T Putalun W Jarukamjorn K.. Bimodal action of miroestrol and deoxymiroestrol, phytoestrogens from Pueraria candollei var. mirifica, on hepatic CYP2B9 and CYP1A2 expressions and antilipid peroxidation in mice. Nutrition Research 2012; 32(1): 45-51.

Patcharin Tassanawat, Waraporn Putalun, Jukrapun Komaikul, Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka.. Development of Anti-Asiaticoside Polyclonal Antibody-Based Immunoassay and Applications for Centella asiatica Products and Human Serum. Food Analytical Methods 2012; 5(6): 1320–1327.

Paudel MK, Takei A, Sakoda J, Juengwatanatrakul T, Sasaki-Tabata K, Putalun W, Shoyama Y, Tanaka H, Morimoto S.. Preparation of a Single-Chain Variable Fragment and a Recombinant Antigen-Binding Fragment against the Anti-Malarial Drugs, Artemisinin and Artesunate, and Their Application in an ELISA.. Anal Chem. 2012; 84(4): 2002-2008.

Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun , Hiroyuki Tanaka and Satoshi Morimoto. A rapid one-step immunochromatographic assay for the detection of asiaticoside. J Nat Med 2012; 66(2): 279-83.

Latiporn Udomsuk, Thaweesak Juengwattanatrakul, Kanokwan Jarukamjorn, and Waraporn Putalun. Increased miroestrol, deoxymiroestrol and isoflavonoid accumulation in callus and cell suspension cultures of Pueraria candollei var. mirifica. Acta Physiologiae Plantarum 2012; 34(3): 1093-1100.

Udomsuk L, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Jarukamjorn K.. Suppression of BSEP and MRP2 in mouse liver by miroestrol and deoxymiroestrol isolated from Pueraria candollei.. Phytomedicine 2012; 19(14): 1332-5.

Pongkitwitoon B, Sakamoto S, Morinaga O, Juengwatanatrakul T, Shoyama Y, Tanaka H, Morimoto S.. Single-chain variable fragment antibody against ginsenoside Re as an effective tool for the determination of ginsenosides in various ginsengs.. Journal of Natural Medicine. 2011; 65: 24-30.

Juengwatanatrakul T, Sritularak B, Amornnopparattanakul P, Tassanawat P, Putalun W, Tanaka H, Morimoto S.. Preparation of a specific monoclonal antibody to asiaticoside for the development of an enzyme-linked immunosorbent assay.. ANALYST 2011; 136(5): 1013-1017.

Yusakul G, Putalun W, Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Chaichantipyuth C.. Comparative analysis of the chemical constituents of two varieties of Pueraria candollei.. Fitoterapia 2011; 82: 203-7.

Udomsuk L Juengwatanatrakul T Putalun W Jarukamjorn K. Down regulation of gene related sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrol and deoxymiroestrol.. Fitoterapia. 2011; 82(8): 1185-9.

Juengwatanatrakul ThaweesakSakamoto SeiichiTanaka HiroyukiPutalun Waraporn. Elicitation effect on production of plumbagin in in vitro culture of Drosera indica L.. J. Med. Plants Res. 2011; 5(19): 4949-4953.

Putalun W, Udomsin O, Yusakul G, Juengwatanatrakul T, Sakamoto S, Tanaka H.. Enhanced plumbagin production from in vitro cultures of Drosera burmanii using elicitation. Biotechnology Letters 2010; 32(5): 721-724.


Review Articles (International)

Tanaka H, Paudel MK, Takei A, Sakoda J, Juengwatanatrakul T, Sasaki-Tabata K, Putalun W, De-Eknamkul W, Matangkasombut O, Shoyama Y and Morimoto S.. Immunochemical Analysis of the Antimalarial Drugs Artemisinin and Artesunate. Antibodies 2012; 1(3): 273-283.


Review Articles (National)

Thaweesak Juengwatanatrakul. Applications of monoclonal antibodies and single chain variable fragments in Pharmacognosy. Isan J. Pharm. Sci. 2011; 7(3): 1-13.


Proceeding (International)

Yukihiro Shoyama, Osamu Morinaga, Waraporn Putalun, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka. New strategy for the analysis of traditional Chinese medicine using monoclonal antibodies. In: The 2nd Sino-Thai International Conference; 2007 Dec 2; Khon Kaen, Thailand. Khon Kaen, Thailand: ; 2017. p.35-39

Jintra Kong-im, Daranee Khetchareon, Wannita Wannasut, Rawiwun Kaewamatawong, and Thaweesak Juengwatanatrakul. Antioxidant and antityrosinase activity of Uvaria siamensis. In: The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar; 2011 Mar 20; Bangkok, Thailand. : ; 2011. p.122-123

Kanokwan Jarukamjorn, Benedikt Giessrigl, Walter Jaeger, Georg Krupitza, Thaweesak Juengwatanatrakul, and Waraporn Putalun. Impact of major isoflavonoids from Pueraria candollei on drug metabolizing enzyme activity in brea. In: The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar; 2011 Mar 20; Bangkok, Thailand. : ; 2011. p.161-162

Jira Jongcharoenkamol, Anyamanee Supamart, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun, and Thaweesak Juengwatanatrakul. Sennoside A production in transgenic callus of Cassia alata. In: The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar; 2011 Mar 20; Bangkok, Thailand. : ; 2011. p.297-298

Thaweesak Juengwatanatrakul, Boonchoo Sritularak, Waraporn Putalun, and Hiroyuki Tanaka. Production and characterization of monoclonal antibody against asiaticoside. In: The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar; 2011 Mar 20; Bangkok, Thailand. : ; 2011. p.311-312

Patcharin Tassanawat, Gorawit Yusakul, Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, and Waraporn Putalun. Production and characterization of polyclonal antibody against madecassoside. In: The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar; 2011 Mar 20; Bangkok, Thailand. : ; 2011. p.313-314

Jarukamjorn K, Udomsuk L, Juengwatanatrakul T, Putalun W.. Modulation of Hepatic Cytochrome P450s and Lipid Peroxidation by Miroestrol in Mouse. In: The 4th APISSX2011; 2011 Apr 22; Taiwan. : ; 2011. p.5-10

Latiporn Udomsuk, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun, Kanokwan Jarukamjorn. Modulation of genes related-sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrol. In: The 4th Sino-Thai International Conference; 2010 Jul 11; Khon Kaen, Thailand. : ; 2010. p.275-279

Patcharin Tassanawat, Jukrapun Komaikul, Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun. Production and characterization of polyclonal antibody against asiaticoside. In: The 4th Sino-Thai International Conference; 2010 Jul 11; Khon Kaen, Thailand. : ; 2010. p.269-274


Proceeding (National)

Gorawit Yusakul, Orapin Udomsin, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Chaiyo Chaichantipyuth, Waraporn Putalun. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Determination of Miroestrol in Pueraria candollei Associated. In: The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013; 2013 Feb 12; Khon Kaen, Thailand. : ; 2013. p.137-140

Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Putalun W.. Effect of elicitors on chromene and total isoflavonoid accumulation in P. candollei var. mirifica ha. In: The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012; 2012 Feb 12; Thailand. : ; 2012. p.219-225


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

Biological evaluation of deoxymiroestrol, a potent phytoestrogen from Pueraria candollei var. mi The 4 th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 “Pharmacy Profession in Harmony คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Determination of Sennoside A in Callus of Genus Cassia The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ANTIOXIDANT AND ANTITYROSINASE ACTIVITY OF UVARIA SIAMENSIS AND CYATHOSTEMA ARGENTEUM The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Oral Presentation (National)

Biological Activities of Miroestrol and Deoxymiroestrol, Highly Active Phytoestrogens, from The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences" Advancing Pharmacy for Asean Community" Arnoma Hotel, Bangkok
Modulation of Hepatic Cytochrome P450s and Lipid Peroxidation by Miroestrol in Mouse. The 4th APISSX2011 "Bridging Drug Research to Regulatory Approual" National Cheng Kung University (NCKU), Tainan City, China.
Production of 9-Hydroxycanthin-6-One From Root Culture of Eurycoma Longifolia Jack and Eurycoma Hama The 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
PRODUCTION OF PLUMBAGIN FROM IN VITRO DROSERA INDICA L. The 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Poster Presentation (International)

Inhibitory potential of miroestrol on CYP1A protein in mouse liver microsomes and in silico The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Validation method of brazilin analysis by HPLC and anti Propionibacterium acnes (P. acnes) activity การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการสร้างสารกลุ่ม Canthin-6-ones ในรากลอยปลาไหลเผือกเล็ก การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Determination of Miroestrol in Pueraria candollei Associated การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Factors Affecting the Accumulation of 9-hydroxycanthin-6-one in root cultures of Eurycoma longifoli The 4 th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 “Pharmacy Profession in Harmony คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Effect of elicitors on chromene and total isoflavonoid accumulation in P. candollei var. mirifica ha The 4 th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 “Pharmacy Profession in Harmony คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร บริเวณแนวป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “วิจัยทรัพยากรชีวภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศ” โรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพ

Poster Presentation (National)

Enzyme-linked immunosorbent assay by enhanced chemiluminascence detection for stanadardization of mi GA 2014 Portugal
Effects of Media and Carbon Sources on Growth and Canthin-6-ones Accumulation in Hairy Root Cultures GA 2014 Portugal
PRODUCTION OF ANTI-MADECASSOSIDE POLYCLONAL ANTIBODY AND ITS AP PLICATION FOR QUALITY CONTROL OF CE THE XVI INTERNATIONAL CONGRESS "PHYTOPHARM 2012" St-Petersburg, Russia
Rapid detection of asiaticoside by immunochromatographic assay THE XVI INTERNATIONAL CONGRESS "PHYTOPHARM 2012" St-Petersburg, Russia
The Application of Polyclonal Antibody Against Asiaticoside to Determine Asiaticoside in Centella as AIMECS11_8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium "Frontier of Medicinal Science" KEIO PLAZA HOTEL, TOKYO
Development of an enzyme-linked immunosorbent assay using monoclonal antibody against asiaticoside 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research Turkey
ANTIOXIDANT AND ANTITYROSINASE ACTIVITY OF UVARIA SIAMENSIS The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
IMPACT OF MAJOR ISOFLAVONOIDS FROM PUERARIA CANDOLLEI ON DRUG METABOLIZING ENZYME ACTIVITY IN BRE The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
SENNOSIDE A PRODUCTION IN TRANSGENIC CALLUS OF CASSIA ALATA The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF MONOCLONAL ANTIBODY AGAINST ASIATICOSIDE The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF POLYCLONAL ANTIBODY AGAINST MADECASSOSIDE The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Production and characterization of polyclonal antibody against asiaticoside 2010-07-12T00:00:00+07:00 Pullman Khon Kaen Raja Orchid hotel
Modulation of genes related-sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrol 2010-07-12T00:00:00+07:00 Pullman Khon Kaen Raja Orchid hotel
Methyl Jasmonate Enhanced 9-hydroxycanthin-6-one Production in Root Culture of Eurycoma longifolia J The 1st Current Drug Development International Conference (1st CDD) วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัด ภูเก็ต
Enhanced Plumbagin Production from in vitro cultures of Drosera indica L. by Elicitation The 1st Current Drug Development International Conference (1st CDD) วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัด ภูเก็ต
Enhanced plumbagin production from in vitro cultures of Drosera burmanii using elicitation The 1st Current Drug Development International Conference (1st CDD) วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัด ภูเก็ต
Rapid detection of asiaticoside by immunochromatographic assay the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA) Institute of Experimental Medicine of the North West Branch of the Russian Academy of Medical Siences, Russia
Rapid detection of asiaticoside by immunochromatographic assay The Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA) Institute of Experimental Medicine of the North West Branch of the Russian Academy of Medical Siences - Russia


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2018
2017
2017
2017
2019
2017
2015
2015
2016
2016
2015
2016
2012
2011
2011
2012
2010
2009


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


February 2nd,2018


ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี

Email : thaweesakj@gmail.com

โทร : +66-0-4535-3618

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190