ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ

การศึกษา

Ph.D. Pharmacy Health Care Administration (2007)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมโรงพยาบาล (1997)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1992)


ตำแหน่งบริหาร


2554-2556รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
2553-2554รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย
2552-2553รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย
2551-2552หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2544-2545หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2542-2544หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ


สาขาเชี่ยวชาญ

My research of interest includes: (1) identifying the lag time between clinical and humanistic outcomes in longitudinal study, (2) application of analytical methods for dropping out in longitudinal data analysis such as selection models, pattern-mixture models, (3) develop sample-free instrument by Rasch analysis, (4) application of multilevel models in health care settings, including bias from the studies analyzed by traditional (non-nested) analysis, compared with multilevel model, and (5) theoretical or conceptual argument of any existing theory.ทุนวิจัยที่ได้รับ

2557 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านยากับเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์เพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับยา ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยการใช้ยาอย่างสมเหตุผล,

แสวง วัชระธนกิจ
  สกว.
2555 การสั่งใช้ยาต้นแบบและความคิดเห็นของแพทย์ต่อมาตรการลดการสั่งใช้ยาต้นแบบ ,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2555 การทบทวนอย่างเป็นระบบของงานวิจัยด้านเภสัชกรรมชุมชน, เฉลิมศรี ภุมมางกูร, ปิยวัฒน์ ประภูชะกา, พยอม สุขเอนกนันท์, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, หนึ่งฤทัย สุกใส, แสวง วัชระธนกิจ, พีรยา สมสะอาดและวราวุธ เสริมสินศิริ   งบจังหวัด
2554 Rasch Analysis of Statistics Test Items, ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2554 การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2552 ภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี, ดวงเดือน จันทสุรียวิช สุภารัตน์ จันทร์เหลือง แสวง วัชระธนกิจ

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2012

การทบทวนอย่างเป็นระบบของงานวิจัยด้านเภสัชกรรมชุมชน

IJPS
2012พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

IJPS
2556การสั่งใช้ยาต้นแบบและความคิดเห็นของแพทย์ต่อมาตรการลดการสั่งใช้ยาต้นแบบ วารสารวิชาการสาธารณสุข
2557ความแตกต่างของการตรวจ HbA1C ประจำปีระหว่างสิทธิประกันสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เภสัชศาสตร์อีสาน
2015อุบัติการณ์และความชุกของการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ IJPS
2015การศึกษาระยะยาวของการบริบาลทางเภสัชกรรม คลินิกโรคหืดอย่างง่าย วารสารเภสัชศาตร์อีสาน
2015สถานการณ์ปัจจุบันของการปรับใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของร้านยาคุณภาพ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจ าปี
2559อัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2= การศึกษาติดตาม 5 ปีวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2544Development of a Questionnaire for Patient’s Satisfaction with Outpatient Pharmacy ServicesThai Journal of Hospital Pharmacy


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2015Sawaeng Watcharathanakij1*, Chris Prompunya1, Ratchapon Prabpayak1 Electronic health record adoption in accredited community pharmacies in Thailandคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (07/03/2558)
1970สถานการณ์ปัจจุบันของการปรับใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของร้านยาคุณภาพอาคาร 80 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (01/01/2513)

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2016

Sawaeng Watcharathanakij, Aporn Jaturapattarawong

Risks Associated with Depression in Type 2 Diabetic Patients: 5-Year Follow-Up Study

Bitec (09/11/2559)
1970Effects of Anti-diabetic Agents on Major Depressive Disorder in Type II Diabetic Patientsจังหวัดภูเก็ต (01/01/2513)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2017

กมลธิดา เหล่าบุตรสา*, สัมมนา มูลสาร2, แสวง วัชระธนกิจ3, สุเพียร โภคทิพย์4

 

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาในการรับรู้พลังอำนาจการรับรู้ความสามารถ พฤติกรรมมารดา และตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)

2017

ชนิสรา ศรีทาสร้อย1, ศิริวรรณ วันหลัง1,ลิขิต ผลดี2,สัมมนา มูลสาร3,แสวง วัชระธนกิจ4

การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา Simvastatin ในโรงพยาบาลบุณฑริก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)
2017

ธนาภรณ์ นาคสมบูรณ์1, วราลี ลิตา1, ลิขิต ผลดี2, พีรวัฒน์ จินาทองไทย3, แสวง วัชระธนกิจ3

การทบทวนการสั่งใช้ยา Aspirin ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานตามแนวทางการรักษา ณ โรงพยาบาลบุณฑริก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)
2017

สริญญา นาคดี1, สุวพีร์ มนตรีโพธิ์1, ธนัฎชา สองเมือง2, แสวง วัชระธนกิจ3 และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย3*

อุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยาปฏิชีวนะชนิดฉีด จาก ADRs System โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)

2016ตรีเทพ  ปัณณวัฒน์สกุล  พิชญา  อิ่มสำอางค์ สัมมนา  มูลสาร  วิภาวี  เสาหิน  และแสวง  วัชระธนกิจตรีเทพ  ปัณณวัฒน์สกุล  พิชญา  อิ่มสำอางค์ สัมมนา  มูลสาร  วิภาวี  เสาหิน  และแสวง  วัชระธนกิจมุมมองของเภสัชกรโรงพยาบาลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้แทนยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2559)
2016น้องเล็ก คุณวราดิศัย  แสวงวัชระธนกิจ Evaluation of Lithium Monitoring Approach for Psychiatric Patients at Prasrimahabhodi Psychiatric Hoมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2559)
2015แสวง วัชระธนกิจ1*, พีรวัฒน์ จินาทองไทย1, ปาริชาติ บุตรดีมี2, ณัฐวดี พิมพ์บุญมา3, ภัสรา บุญมา3 อุบัติการณ์และความชุกของการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลม่วงสาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (07/03/2558)
2014แสวง วัชระธนกิจ Integration of Quality and Patient Safety Concept into Pharmacy Curriculumโรงแรมนารายณ์ (08/09/2557)
2014ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ ความแตกต่างของการตรวจ HbA1C ประจำปีระหว่างสิทธิประกันสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (01/02/2557)
2013แสวง วัชระธนกิจ ความแตกต่างของการตรวจ HbA1C ประจำปีระหว่างสิทธิประกันสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่พึ่งอินซูลินโรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ (25/04/2556)
2013ทวีศักดิ์ ขำพุก  อารยา วิฑิตพงษ์วนิช  เอกพล เอกเศวตอนันต์  ภญ.พัชรี กาญจนวัฒน์**  อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย*  ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ*ผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกโรคหืดอย่างง่าย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม (16/02/2556)
2012Sawaeng Watcharathanakij*, Tatdao Chomtrikup, Sirijutamart Popoo, Vatcharin ThiamsuwanDetection of Post-dispensing Errors at Out-patient Pharmacy Department, Buriram Hospitalขอนแก่น (11/02/2555)
2009ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจDevelopment of Medication Adherence Questionnaire for Patients wit Hypertensionศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) (27/11/2552)
2009ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจแน้วโน้มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดที่ควบคุมได้ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบกรุงแทพฯ (21/05/2552)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2016

Sawaeng Watcharathanakij

Effect of Policy and Factors Associated with Annual HbA1C Test for Type 2 Diabetes Mellitus PatieBitec (09/11/2559)

2016แสวง วัชระธนกิจ Incidence of Depression in Type 2 Diabetic Patients: 5-year Follow-Up Studyขอนแก่น (01/06/2559)
2015 Current Stage of Pharmacogenomic Test Adoption in Hospital in Thailand= a National Survey Bangkok (09/12/2558)
2015 ANTIBIOTICS USE REVIEW IN PATIENTS WITH PHARYNGITIS AND TONSILLITIS IN DISTRICT HOSPITALSANTIBIOTICSBangkok (15/11/2558)
2015 ELECTRONIC HEALTH RECORDS ADOPTION IN ACREDITED COMMUNITY PHAMACIES FOR PATIENT SAFETY NETWORK: A NABangkok (15/11/2558)
2015 PREDICTION OF WEIGHT GAIN IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS RECEIVING ATYPICAL ANTIPSYCHOTIC AGENTSBangkok (15/11/2558)
2014แสวง วัชระธนกิจ, สัมมนา มูลสาร Role of Pharmacy School in Supporting Leadership Roles for Hospital Pharmacist: Alumni`s Perspectivจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (28/08/2557)
2012แสวง วัชระธนกิจ

Effect of Anti-diabetic Agents on Major Depressive Disorder in Type II Diabetes Mellitusภูเก็ต (23/07/2555)
2011ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจTeaching Pharmacoeconomics by Student-centered Learning Approach and Concept Mappingภูเก็ต (01/06/2554)
1970Effects of Anti-diabetic Agents on Major Depressive Disorder in Type II Diabetic Patientsภูเก็ต (01/01/2513)
1970Effects of Anti-diabetic Agents on Major Depressive Disorder in Type II Diabetic Patientsโรงแรม Graceland Resort and Spa (01/01/2513)
1970Effects of Anti-diabetic Agents on Major Depressive Disorder in Type II Diabetic Patientsโรงแรม Graceland Resort and Spa จังหวัดภูเก็ต (01/01/2513)
1970Effects of Anti-diabetic Agents on Major Depressive Disorder in Type II Diabetic Patientsโรงแรม Graceland Resort and Spa จังหวัดภูเก็ต (01/01/2513)
1970The 17th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP17), Unity in Diversity and the StandardisatYogyakarta, Indonesia (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ

Asst.Prof.Dr.Sawaeng Watcharathanakij

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : phsawaeng@mail2.ubu.ac.th

Tel : 6645353616