ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


University of Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2013
2013
2010
2009
2002
2001

สาขาความเชี่ยวชาญ


  1. Pharmacoepidemiology with methodological issues
  2. Longitudinal research design
  3. Instrumental development with Rasch analysis


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

Electronic health record adoption in accredited community pharmacies in Thailand The 7th Annual Northeast Pharmacy Conference 2015 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Oral Presentation (National)

Risks Associated with Depression in Type 2 Diabetic Patients: 5-Year Follow-Up Study

26th Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress “Integrating Asian Pharmacy Wisdom for Bitec

Poster Presentation (International)

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาในการรับรู้พลังอำนาจการรับรู้ความสามารถ พฤติกรรมมารดา และต

9th Annual Conference of Pharmacy Northeast Pharmacy Researchฃ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การทบทวนการสั่งใช้ยา Aspirin ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานตามแนวทางการรักษา ณ โรงพยาบาลบุณฑริก

9th Annual Conference of Pharmacy Northeast Pharmacy Research มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยาปฏิชีวนะชนิดฉีด จาก ADRs System โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง

9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การทบทวนการสั่งใช้ยา Aspirin ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานตามแนวทางการรักษา ณ โรงพยาบาลบุณฑริก

9th Annual Conference of Pharmacy Northeast Pharmacy Research มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา Simvastatin ในโรงพยาบาลบุณฑริก

9th Annual Conference of Pharmacy Northeast Pharmacy Research มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มุมมองของเภสัชกรโรงพยาบาลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้แทนยา ประชุมวิชาการ 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความแตกต่างของการตรวจ HbA1C ประจำปีระหว่างสิทธิประกันสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
ผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกโรคหืดอย่างง่าย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ The 5th Annual Northeast Pharmacy Conference คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
Detection of Post-dispensing Errors at Out-patient Pharmacy Department, Buriram Hospital งานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์อีสานครั้งที่ 4 ขอนแก่น
Development of Medication Adherence Questionnaire for Patients wit Hypertension The 5th Pharmacy Congress ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
แน้วโน้มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดที่ควบคุมได้ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ ประชุมสามัญใหญ่ประจำปี สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย กรุงแทพฯ

Poster Presentation (National)

Undetectable potential drug interactions from different medical encounters from automatic drug in

Asian Conference on Clinical Pharmacy Indonesia
PREDICTION OF WEIGHT GAIN IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS RECEIVING ATYPICAL ANTIPSYCHOTIC AGENTS The ISPE's 9th ACPE Bangkok
Effect of Anti-diabetic Agents on Major Depressive Disorder in Type II Diabetes Mellitus 17th International Social Pharmacy Workshop ภูเก็ต
Teaching Pharmacoeconomics by Student-centered Learning Approach and Concept Mapping US-Thai Consortium 2011 ภูเก็ต
The 17th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP17), Unity in Diversity and the Standardisat Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga Yogyakarta, Indonesia


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2015
2012
2011


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


February 27th,2018


ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

0

Email : sawaeng.w@ubu.ac.th

โทร : 6645353616

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190