ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

การศึกษา

Ph.D. Pharmaceutical Sciences (2008)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก (2000)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1997)


ตำแหน่งบริหาร


2559-2560เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2558-2558หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2556-2558หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2554-2556หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2544-2546ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


สาขาเชี่ยวชาญ

Basic Pharmacokinetics; Clinical Pharmacokinetics
Pharmacogenomics
Clinical pharmacy


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2560 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้า,

  อื่นๆ
2555 ผลของสารสกัดสมุนไพรไทย5ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี450ในไมโครโซมที่ได้จากตับหนู (ปีงบ25556เดือนแรก), Benjabhorn Sethabouppha  Suttasinee Suwannakul

  งบประมาณแผ่นดิน
2555 ผลของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครม พี450 ในไมโครโซมจากตับหนู (ทุนวิจัย สกอ.ปีงบประมาณ 2554: 6 เดือนหลัง), ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล   งบประมาณแผ่นดิน
2554 ผลของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครม พี450 ในไมโครโซมจากตับหนู (ทุนวิจัย สกอ.ปีแรก 2554: 6 เดือนแรก), 1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล   งบประมาณแผ่นดิน
2553 ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450, 1.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2553 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตรโครมพี 450, 1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล   เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2552 ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450, 1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2552 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตรโครมพี 450, 1.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2.ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล   เงินรายได้มหาวิทยาลัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2015Factor Affecting Selection Criteria and Behavior of Students and Staffs of Ubon Ratchathani University in Using Services from Ubon Ratchthani University Drug Store Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2015Screening of Thai plants for inhibition of CYP2D6 enzyme activity Ubon Ratchathani University Journal of Sciences and Technology
2559การใช้กลูต้าไธโอนเพื่อผิวขาวของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
2017

Preliminary Test of Effect of Amomum villosum and other 5 Thai Hearbal Crude Extracts of Rat liver CYP3A4 Enzyme Activities in-vitro

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences


บทความตีพิมพ์
 
2553ดูงานสิงค์โปร์วารสารเภสัชศาสตร์


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2018

Prakayfa Klindokput, Hongfah Jitsaeng, Nattaphon Moonsri, Oranuch Thanaketpaisan, Benjabhorn Sethabouppha, Suttasinee Suwannakul

Effect of navy bean and other 5 Thai herbal ethanolic crude extracts on rat CYP3A4 enzyme activitKhon Kean University Thailand (17/03/2561)

2018

Nichakarn Kongwattananon, Wiroon Waewsri, Wiwat Srisawat, Thitidaj Luetrakul Pannarat Akanithapichat, Sutasinee Suwannakul, Benjabhorn Sethabouppha

Effect of Tummy-Wood (Careya arborea Roxb.) and other 4 Thai Herbal Ethanolic Crude Extracts on RKhon Kean University Thailand (17/03/2561)

2017

สุทธาสินี สุวรรณกุล1, วิสุทธิ์ หิรัญพงศ์ชัย2, นภัสสร สาราญใจ2,วิริยา ยศสุพรหม2, ชนิดา อัศพิมพ์2, ฐิติเดช ลือตระกูล1, พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ1, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา1

ฤทธิ์ในการยับยั้งของสารสกัดเร่วและสมุนไพรไทยอื่นอีก 5 ชนิดต่อ
การทางานของเอนไซม์ CYP3A4 จาอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)

2012Suttasinee Suwannakul, Pantida Silaket, Patcharida Thitayarak, Sunisa Sangthong, Apatsara Treenert, Benjabhorn Sethabouppha Inhibitory Effect of Kote-Kraduke (Saussurea Iappa C.B.Clake) Extracts on CYP3A4 Activity in-vitroKhon kaen University, Khon Kaen, Thailand (11/02/2555)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2016

Benjabhorn Sethabouppha1, Kusuma Jitsaeng1, Pawinee Aonin4, Pongrat Poklin4, Thitidej Leutrakul2,       Nitima Suttipanta1 and Suttasinee Suwannakul3*

Effect of Nymphaea rubra Roxburgh  on CYP3A4 Activity In-Vitro

Rama Gardens Hotel, Bangkok, THAILAND (14/12/2559)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

Dr.Suttasinee Suwannakul

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : suttasinee.s@ubu.ac.th

Tel : 045353630