ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

การศึกษา

Ph.D. Medicinal Chemistry and Pharmacognocy (2003)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1995)


ตำแหน่งบริหาร


2559-2560เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2558-2558รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2557-2558เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม


สาขาเชี่ยวชาญ

Analytical chemistry
Analytical method development and method validation
Medicinal and Natural Product Chemistry
Bioequivalence study
HPLC/MS
Chromatography


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2559 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้วางแผนระบบบริการ สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ในเขตพื้นที่ตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,

1. นายอชิรวิทย์ ปะกาศิต

2. นางหรรษา ชื่นชูผล
3. ภญ.จิรัญญา มุขขันธ์
4. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

  อื่นๆ
2553 การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย,

ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ดร. ลักษณา เจริญใจ ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2553 การสกัดและแยกบริสุทธิ์สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และศึกษาความคงตัวทางเคมี สารสกัดจากธรรมชาติกลุ่มไฟโตเอสโตรเจน และกลุ่มที่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด เพื่อลดอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ , ดร. ลักษณา เจริญใจ ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล   งบประมาณแผ่นดิน
2552 extraction, purification and chemical stability study of herbal extracts for hair loss prevention and hair growth promotion, จุารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ลักษณา เจริญใจ สุดารัตน์ หอมหวล   งบประมาณแผ่นดิน
2552 การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของ สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทย เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย, ลักษณา เจริญใจ สุดารัตน์ หอมหวล จารุวรรณ ธนวิรุฬห์   งบประมาณแผ่นดิน
2552 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี, ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ภก. ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ภญ. ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ภญ.ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   งบประมาณแผ่นดิน
2552 การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ, ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา   งบประมาณแผ่นดิน
2549 การสกัดและแยกบริสุทธิ์สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง, ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์   งบประมาณแผ่นดิน


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
13การเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินอยด์และค่าดัชนีความเผ็ดในพริก ตามระยะการสุกแก่ของผลวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2547LC/MS Sequencing of Highly Sulfated Heparin-Derived OligosaccharidesThe Journal of Biological Chemistry


บทความตีพิมพ์
 
2554การใช้ยาไครัลในรูปอิแนนทิโอเมอร์เดี่ยวสารเภสัชศาสตร์
2555การใช้เทคนิค Derivative UV spectroscopy วิเคราะห์หาปริมาณยาสารเภสัช
2561การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของสารสกัดสมุนไพรเพื่อรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2016

charuwan thanawiroon and tawanchai phohom

Development of an ultraviolet spectroscopic method with 2-HN derivetization for the determinationrama garden, Bangkok (14/12/2559)


นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2011ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์INFLUENCE OF ACID CONCENTRATIONS AND ACID SOAKING TEMPERATURES ON THE ISOFLAVONE CONTENTS IN SOYBEANGermany (13/04/2554)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2018

ฐานิตา นามรัตน์, จตุพร เจริญยศ

ลักษณะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบำบัดด้วยการแพทย์โฮมีโอพมหาวิทยาลัยขอนแก่น (17/03/2561)

2013

นศภ. สยาม ชนะมาตร์
นศภ. วาทินี พันธ์พรมDetermination of Optimal Wavelength and Derivative Order in UV Spectrophotometry for Quantitation ofมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (16/02/2556)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2016

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

Development of an ultraviolet spectroscopic method with 2-hydroxynaphthaldehyde derivatization foกรุงเทพ (14/12/2559)

2011ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ และ นางณัฐ จันทร์จรัสจิตต์DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN ULTRAVIOLET SPECTROSCOPIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF GAMMA Aโรงแรมสุนีย์ อุบลราชธานี (20/07/2554)
1970Development of an Ultraviolet Spectroscopic Method with 2-hydroxynaphthaldehyde Derivatization for Rama Gardens Hotel, Bangkok (01/01/2513)
1970Development of an Ultraviolet Spectroscopic Method with 2-hydroxynaphthaldehyde Derivatization for Rama Gardens Hotel, Bangkok (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

Asst.Prof.Dr.Charuwan Thanawiroon

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : charuwan.t@ubu.ac.th

Tel : 045353626