ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

การศึกษา

Ph.D. Pharmaceutical Sciences (2009)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต Pharmaceutical Sciences (2001)


ตำแหน่งบริหาร


2554-2555เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2554-2554หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2553-2553เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม


สาขาเชี่ยวชาญ

Particle engineering technology, Drug delivery system, Pulmonary drug delivery, and Cosmetics.


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2562 Evaluation of the rational drug use core curriculum project in the healthcare professional education,

  อื่นๆ
2562 Evaluation of the rational drug use concept in the basic education core curriculum B.E.2551 (A.D.2008) ,

  อื่นๆ
2560 Outcome evaluation of the Doctor of Pharmacy program in Thailand,

  อื่นๆ
2560 การศึกษาความคงตัวของยาเมโทรนิดาโซลในยาเตรียมเฉพาะคราว รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน,

นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

นางสาววริษฎา ศิลาอ่อน
นางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
นายสาโรช อ่อนละออ

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวบกเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, วริษฎา  ศิลาอ่อน
อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ
ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์
  งบประมาณแผ่นดิน


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2013การพัฒนาตำรับยาเม็ด Theophylline แตกตัวเร็วในช่องปากIsan Journal of Pharmaceutical Sciences
2558การศึกษาความคงตัวและการควบคุมคุณภาพแคปซูลบรรจุผงบัวบก Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2017

Method validation for metronidazole analysis by HPLC in extemporaneous suspensions.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences


บทความตีพิมพ์
 
2553โรคหืดสารเภสัชศาสตร์


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2017

Sa-ngeumrum, K., Bungthong, S., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C.

Method validation for metronidazole analysis by HPLC in extemporaneous suspensions.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2017

กษิดิศ สงึมรัมย์, ศุภชัย บุ้งทอง, วริษฎา ศิลาอ่อน, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, สาโรช อ่อนละออ, ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์

การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการวิเคราะห์ปริมาณเมโทรนิดาโซลในตำรับยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับผู้ป่วยเฉพอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)

2016 T he Development of Porous Film from Polyvinyl Alcohol and Mung Bean Starch Using Microwave Radiatคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม (13/02/2559)
2014นิชารัตน์ สิงห์จันทร์, พิมพรรณ พวกพระลับ, ภัททิยา เล็บสิงห์, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
ชนิดและวิธีการเตรียมสารช่วยยึดเกาะประเภทแป้งในการเตรียมยาเม็ดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (01/02/2557)
2013

ยาเม็ดพาราเซตามอลที่เตรียมด้วยวิธีแกรนูลเปียก โดยใช้แป้งเป็นสารยึดเกาะในรูปแบบการผสมแห้งมหาสารคาม (16/02/2556)
2011 Sethabouppha,B., Thanasrilungkul,N., Inta,T., Maneechidsanupong,T., Kamolmuneerat,T., Seda,S., Sae-kwow,Y., Kijsawadporn,N., Pitchayajittipong,C.Pre-formulation of paracetamol solid dispersion in PEG 4000 tabletsมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (12/02/2554)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2008Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. De Novo Engineering of Crystalline Low Dose Combination Inhalation Particles of a Long-acting β2-agoEdinburgh-Scotland. (10/12/2551)
2008Pitchayajittipong, C., Shur, J., Kaerger, J.S., Edge, S., and Price, R. Characterisation and Functionality of Anhydrous Inhalation Lactose. Edinburgh-Scotland. (10/12/2551)
2008Shur, J., Pitchayajittipong, C., Kaerger, J.S., Rogueda, P., and Price, R. Influence of Fine Excipient Lactose Grades on Powder Fluidization and Performance of Dry Powder InhaEdinburgh-Scotland. (10/12/2551)
2008Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. In Vitro Performance of SAX Engineered Combined Inhalation Particles of Salmeterol Xinafoate and FluArizona-USA. (11/05/2551)
2006Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. Inhalation Particle Engineering Using the Solution Atomisation and Crystallisation by Sonication (SAEdinburgh-Scotland. (30/11/2549)
2006Shur, J., Pitchayajittipong, C., Harris, H., Kaerger, J.S., and Price, R. Quantification of cohesive-adhesive balances in combination dry powder inhaler formulations by atomiEdinburgh-Scotland. (30/11/2549)
2006Pitchayajittipong, C., Shur, J., Price, R. The generation of spherical crystalline particles via a novel particle engineering process.Manchester-UK (04/09/2549)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

Asst.Prof.Dr.Chonladda Pitchayajittipong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : chonladda_pitch@hotmail.com

Tel : 045353630