ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

การศึกษา

Ph.D. Pharmaceutical Sciences (2009)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต Pharmaceutical Sciences (2001)


ตำแหน่งบริหาร


2554-2555เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2554-2554หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2553-2553เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม


สาขาเชี่ยวชาญ

Particle engineering technology, Drug delivery system, Pulmonary drug delivery, and Cosmetics.


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2561 การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม, รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน สัดส่วน 50%

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ สัดส่วน 30%
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ สัดส่วน 10%
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ สัดส่วน 10%
  งบประมาณแผ่นดิน
2560 การศึกษาความคงตัวของยาเมโทรนิดาโซลในยาเตรียมเฉพาะคราว รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน,

นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

นางสาววริษฎา ศิลาอ่อน
นางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
นายสาโรช อ่อนละออ

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2559 Outcome evaluation of the Doctor of Pharmacy program in Thailand,

  อื่นๆ
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวบกเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, วริษฎา  ศิลาอ่อน
อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ
ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์
  งบประมาณแผ่นดิน


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2013การพัฒนาตำรับยาเม็ด Theophylline แตกตัวเร็วในช่องปากIsan Journal of Pharmaceutical Sciences
2558การศึกษาความคงตัวและการควบคุมคุณภาพแคปซูลบรรจุผงบัวบก Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2017

Method validation for metronidazole analysis by HPLC in extemporaneous suspensions.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences


บทความตีพิมพ์
 
2553โรคหืดสารเภสัชศาสตร์


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2017

Sa-ngeumrum, K., Bungthong, S., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C.

Method validation for metronidazole analysis by HPLC in extemporaneous suspensions.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2018

พิชญา พิมรินทร์, ชนิดาภา ตันตินิยงคกุล, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล, ธีราพร สุภาพันธุ์

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สำเร็จการศึกษาใณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น (17/03/2561)

2018

วันเฉลิม สีหบุตร, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, บัญชา ยิ่งงาม, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

การพัฒนาไบเจลกักเก็บน้ำมันงาสำหรับภาวะผิวแห้ง

ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น (17/03/2561)
2017

กษิดิศ สงึมรัมย์, ศุภชัย บุ้งทอง, วริษฎา ศิลาอ่อน, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, สาโรช อ่อนละออ, ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์

การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการวิเคราะห์ปริมาณเมโทรนิดาโซลในตำรับยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับผู้ป่วยเฉพอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)

2016 T he Development of Porous Film from Polyvinyl Alcohol and Mung Bean Starch Using Microwave Radiatคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม (13/02/2559)
2014นิชารัตน์ สิงห์จันทร์, พิมพรรณ พวกพระลับ, ภัททิยา เล็บสิงห์, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
ชนิดและวิธีการเตรียมสารช่วยยึดเกาะประเภทแป้งในการเตรียมยาเม็ดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (01/02/2557)
2013

ยาเม็ดพาราเซตามอลที่เตรียมด้วยวิธีแกรนูลเปียก โดยใช้แป้งเป็นสารยึดเกาะในรูปแบบการผสมแห้งมหาสารคาม (16/02/2556)
2011 Sethabouppha,B., Thanasrilungkul,N., Inta,T., Maneechidsanupong,T., Kamolmuneerat,T., Seda,S., Sae-kwow,Y., Kijsawadporn,N., Pitchayajittipong,C.Pre-formulation of paracetamol solid dispersion in PEG 4000 tabletsมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (12/02/2554)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2008Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. De Novo Engineering of Crystalline Low Dose Combination Inhalation Particles of a Long-acting β2-agoEdinburgh-Scotland. (10/12/2551)
2008Pitchayajittipong, C., Shur, J., Kaerger, J.S., Edge, S., and Price, R. Characterisation and Functionality of Anhydrous Inhalation Lactose. Edinburgh-Scotland. (10/12/2551)
2008Shur, J., Pitchayajittipong, C., Kaerger, J.S., Rogueda, P., and Price, R. Influence of Fine Excipient Lactose Grades on Powder Fluidization and Performance of Dry Powder InhaEdinburgh-Scotland. (10/12/2551)
2008Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. In Vitro Performance of SAX Engineered Combined Inhalation Particles of Salmeterol Xinafoate and FluArizona-USA. (11/05/2551)
2006Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. Inhalation Particle Engineering Using the Solution Atomisation and Crystallisation by Sonication (SAEdinburgh-Scotland. (30/11/2549)
2006Shur, J., Pitchayajittipong, C., Harris, H., Kaerger, J.S., and Price, R. Quantification of cohesive-adhesive balances in combination dry powder inhaler formulations by atomiEdinburgh-Scotland. (30/11/2549)
2006Pitchayajittipong, C., Shur, J., Price, R. The generation of spherical crystalline particles via a novel particle engineering process.Manchester-UK (04/09/2549)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

Asst.Prof.Dr.Chonladda Pitchayajittipong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : chonladda.p@ubu.ac.th

Tel : 045353630