ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2009 Ph.D. Pharmaceutical Sciences University Of Bath, ประเทศสหราชอาณาจักร
2001 เภสัชศาสตร์บัณฑิต Pharmaceutical Sciences Khon Kaen University, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2011 - 2012 เลขานุการกลุ่มวิชา เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ


Drug delivery systems, Cosmetics, Pulmonary drug delivery systemผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Shur, J., Pitchayajittipong, C., Rogueda, P., Price, R. . Effect of processing history on the surface interfacial properties of budesonide in carrier-based dry-powder inhalers.. Therapeutic Delivery 2013; 4(8): 925-937.

Benjabhorn Sethabouppha*, Chonladda Pitchayajittipong . Preparation and Taste Improvement of  Centella asiatica Instant Tea Using Spray Drying Technique. Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology) 2013; 51(6A): 327-332.


Research Articles (National)

Sa-ngeumrum, K., Bungthong, S., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C.. Method validation for metronidazole analysis by HPLC in extemporaneous suspensions.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement): 219-227.

พลวัฒน์ แก้วคำสอน, ทิพสุคนธ์ รัชวัฒนะ, ชลลัดดาพิชญาจิตติพงษ์, อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ, วริษฎา ศิลาอ่อน. การศึกษาความคงตัวและการควบคุมคุณภาพแคปซูลบรรจุผงบัวบก. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 11(1): 1-6.

จุฑารัตน์ สมดี, รวีวรรณ แจ้งไชย, วิจิตรา อุดมสันติ์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ และวริษฎา ศิลาอ่อน*. การพัฒนาตำรับยาเม็ด Theophylline แตกตัวเร็วในช่องปาก. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 9(1): 50-53.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2008 Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. De Novo Engineering of Crystalline Low Dose Combination Inhalation Particles of a Long-acting β2-ago Drug Delivery to the Lungs 19. Edinburgh-Scotland.
2008 Pitchayajittipong, C., Shur, J., Kaerger, J.S., Edge, S., and Price, R. Characterisation and Functionality of Anhydrous Inhalation Lactose. Drug Delivery to the Lungs 19. Edinburgh-Scotland.
2008 Shur, J., Pitchayajittipong, C., Kaerger, J.S., Rogueda, P., and Price, R. Influence of Fine Excipient Lactose Grades on Powder Fluidization and Performance of Dry Powder Inha Drug Delivery to the Lungs 19. Edinburgh-Scotland.
2008 Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. In Vitro Performance of SAX Engineered Combined Inhalation Particles of Salmeterol Xinafoate and Flu Respiratory Drug Delivery. Arizona-USA.
2006 Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. Inhalation Particle Engineering Using the Solution Atomisation and Crystallisation by Sonication (SA Drug Delivery to the Lungs 17. Edinburgh-Scotland.
2006 Shur, J., Pitchayajittipong, C., Harris, H., Kaerger, J.S., and Price, R. Quantification of cohesive-adhesive balances in combination dry powder inhaler formulations by atomi Drug Delivery to the Lungs 17. Edinburgh-Scotland.
2006 Pitchayajittipong, C., Shur, J., Price, R. The generation of spherical crystalline particles via a novel particle engineering process. British Pharmaceutical Conference. Manchester-UK

Poster Presentation (National)

2018 พิชญา พิมรินทร์, ชนิดาภา ตันตินิยงคกุล, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล, ธีราพร สุภาพันธุ์ The evaluation of employers’ satisfaction towards the desirable characteristics of the pharmacy graduates, Ubon Ratchathani University การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2018 วันเฉลิม สีหบุตร, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, บัญชา ยิ่งงาม, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ The development of sesame oil loaded bigels for dry skin การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2017 Sa-ngeumrum, K., Bungthong, S., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C. Method validation for metronidazole analysis by HPLC in extemporaneous suspensions.

งานประชุมวิชาการสามสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016 Kaewkanha N, Piriyanon K, Pitchayajittipon C, Sila-on W The Development of Porous Film from Polyvinyl Alcohol and Mung Bean Starch Using Microwave Radiation and Freeze & Thaw Method งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2014 นิชารัตน์ สิงห์จันทร์, พิมพรรณ พวกพระลับ, ภัททิยา เล็บสิงห์, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ The studies of types and preparing methods of starch binder on tablets prepared by wet granulation งานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์สามสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013 Natchaya Rujiyapanon, Pamornwadee Sripratum, Warunrat Ounmuang and Chonladda Pitchayajittipong Paracetamol tablets prepared from wet granulation method using starch as binders by dry mixing process งานประชุมวิชาการสามสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2011 Sethabouppha,B., Thanasrilungkul,N., Inta,T., Maneechidsanupong,T., Kamolmuneerat,T., Seda,S., Sae-kwow,Y., Kijsawadporn,N., Pitchayajittipong,C. Pre-formulation of paracetamol solid dispersion in PEG 4000 tablets ประชุมวิชาการเภสัชอีสาน 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2017 - 2018 การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม
2016 - 2019 Outcome evaluation of the Doctor of Pharmacy program in Thailand
2016 - 2017 การศึกษาความคงตัวของยาเมโทรนิดาโซลในยาเตรียมเฉพาะคราว รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน
2014 - 2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวบกเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


2018 นายวันเฉลิม สีหบุตร การพัฒนาไบเจลกักเก็บน้ำมันงาสำหรับภาวะผิวแห้ง วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ 2558


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


April 30th,2018


ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : chonladda.p@ubu.ac.th

โทร : 045353623

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190