ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : อาจารย์ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

การศึกษา

เภสัชศาสตร์บัณฑิต Clinical Pharmacy (2011)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (2004)


ตำแหน่งบริหาร


2555-2555รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกคณะเภสัชศาสตร์


สาขาเชี่ยวชาญ

เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy), เภสัชบำบัด (Pharmacotherapy)


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2560 การศึกษาอัตรกิริยาระหว่างยาในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ได้รับการรักษา ณ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, นายมานิตย์ แซ่เตียว
นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
ภญ.วรัญญา จวนสาง
ภญ.วรรณพร วัฒนะวงษ์
  งบจังหวัด
2556 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค, จีริสุดา คำสีเขียว
รุ่งนภา กงวงษ์
บรรจง สร้อยคำ
จินตนา นภาพร
ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
ศิศิรา ดอนสมัคร

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2556 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในโครงการพัฒนาแกนนำสร้างเสริมสุขภาพเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 7
2557ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาเภสัชศาสตร์นิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประชมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8


บทความตีพิมพ์
 
2554Chronobiology and chronotherapeuticsสารเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

อาจารย์ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

Nattawat Teerawattanaphong

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : dekdee_rx18@yahoo.com

Tel : 0853026568