ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : อาจารย์ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

การศึกษา

เภสัชศาสตร์บัณฑิต Clinical Pharmacy (2011)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (2004)


ตำแหน่งบริหาร


2555-2555รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกคณะเภสัชศาสตร์


สาขาเชี่ยวชาญ

เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy), เภสัชบำบัด (Pharmacotherapy)


ทุนวิจัยที่ได้รับ

= 10) { $y = $y + 1; }else { $y = $y; } ?>
$topic, $researcher_list"; ?>  


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2557ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาเภสัชศาสตร์นิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประชมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2013Characterization of Statin-Associated Myopathy Case Reports in Thailand Using the Health Product Vigilance Center Database Drug Safety


บทความตีพิมพ์
 
2554Chronobiology and chronotherapeuticsสารเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

อาจารย์ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

Nattawat Teerawattanaphong

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : nattawat.t@ubu.ac.th

Tel : 045353632