ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

การศึกษา

Ph.D. เภสัชศาสตร์ (2006)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต Pharmaceutical Microbiology (1992)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1987)


ตำแหน่งบริหาร


2558-2562คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
2554-2558คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
2553-2554รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
2552-2553รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2549-2552รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2538-2538รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย
2537-2538รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร


สาขาเชี่ยวชาญ

immunology, microbiology, virology, medicinal plants, cell culture,Biological fermented products, vaccine, wood vinegar


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2559 การศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกจากอาหารหมักดอง, ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
ผศ.ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา 

  งบประมาณแผ่นดิน
2554 การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   วช.
2554 การทดสอบฤทธิ์จากผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านจมูกในสุกร, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   วช.
2554 การวิจัย และพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทย โดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโน เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย , ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   งบประมาณแผ่นดิน
2554 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านทางจมูก, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดร.นนทกรณ์ อุรุโสภณ ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์   งบประมาณแผ่นดิน
2554 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย , ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   งบประมาณแผ่นดิน
2554 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   วช.
2553 ฤทธิ์ชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่, ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   งบประมาณแผ่นดิน
2553 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   งบประมาณแผ่นดิน
2553 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านทางจมูก, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา นสพ.ดร.นนทกรณ์ อุระโสภณ   งบประมาณแผ่นดิน
2553 การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ดร.ลักษณา เจริญใจ   งบประมาณแผ่นดิน
2552 กาพัฒนารูปแบบการกักเก็บอนุภาคขนาดนาโนของเชื้อจุลินทรีย์ probiotics ในรูปของ microencapsulation, ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   สกว.
2552 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสำอางที่มี, ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   งบประมาณแผ่นดิน
2552 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี, ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ภก. ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ภญ. ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ภญ.ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   งบประมาณแผ่นดิน
2552 การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร, ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ภญ.ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา นสพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์   งบประมาณแผ่นดิน
2552 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา   งบประมาณแผ่นดิน
2552 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่ , เพียงเพ็ญ ธิโสดา ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   งบประมาณแผ่นดิน
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลืองและโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต   งบประมาณแผ่นดิน
2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลือง และโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร,  
2550 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง, ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชา อ.ธนวดี ปรีเปรม อ.นุตติยา วีระวัธนชัย พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ อ.ชุติกาญจน์ พิลาศรี   งบประมาณแผ่นดิน
2549 ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด,  
2549 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิดและพัฒนาให้ได้ตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง,   งบประมาณแผ่นดิน
2513 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทนบางชนิด, xxx   งบจังหวัด


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2009ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน ต้านออกซิเดชัน และต้านจุลชีพของสารสกัดผักพื้นบ้านและสมุนไพรอีสานIJPS
2012

ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านบางชนิด เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2543Anti-herpes simplex virus activities of crude water extracts of Thai Medicinal Plants.Phytomedicine


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2015 ฤทธิ์กระตุ้นการหายของบาดแผลในสัตว์ทดลองของตำรับครีมที่มีส่วนผสมของ สารสกัดด้วยเอธิลอะซิเตทของ C. cf.ึคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (07/03/2558)
2013 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันบริเวณเยื่อบุผิวและในกระแสเลือดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันทางจมูกมหาวิทยาลัยทักษิณ (22/05/2556)
2012นางสาวกฤตติญารัตน์ สมวงศ์ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤืธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านบางชนิด เพื่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2018

ฐิตาภัสศ์ ดอกบัว , มุธิตา ภูแป้ง, รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

การพัฒนาตำรับนีโอโซมบรรจุน้ำมันงาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขจัดรังแค (Formulation of niosomes contaiคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17/03/2561)

2018

ชาญาภา คงคะสินธุ์1, เบญจมาศ สีฤทธิ์1, วลัยพร เตียประสิทธิ์2, จินตนา นภาพร3, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา4,วันดี รังสิวิจิตรประภา5

คุณสมบัติของน้ำมันงาในการป้องกันผิวจากแสงแดดและน้ำระเหยออกจากผิว

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17/03/2561)
2016 Antioxidation Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from Fermented Fish.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2559)
2012นายเอกชัย ดำเกลี้ยง ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิิ์ภูริปรีชาการเตรียมและคุณลักษณะของโอวัลบูมินที่กักเก็บในไคโตแซนนาโนพาร์ติเคิล เพื่อพัฒนารูปแบบการนำส่งวัคซีนทาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)
2011ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา และกฤตติญารัตน์ สมวงศ์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยบางชนิดที่ใช้รักษาผมหงอกก่อนวัยคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (08/02/2554)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2012Aranya Manosroi, Puxvadee Chaikul, Pisit Chainonthee, Laksana Charoenchai, Chutinun Prasitpuriprecha, Wandee Rungseevijitprapa, Worapaka Manosroi and Jiradej Manosroi. 

Effects of the plant crude extracts and fractions loaded in niosomes on melanogenesis in B16F10 melaChiangmai University, Chiangmai (28/11/2555)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

Asst.Prof.Dr.Chutinun Prasitpuripreecha

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : chutinun.p@ubu.ac.th

Tel : 045353614