ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ดร.จินตนา นภาพร

การศึกษา

Ph.D. Pharmaceutical Sciences (2002)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1995)


ตำแหน่งบริหาร


2559-2562ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
2559-2559เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2559-2559เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม


สาขาเชี่ยวชาญ

Pharmaceutic and cosmetic formulation development and stability study, Pharmaceutical biotechnology focused on peptide and protein delivery, Myotoxicity upon injection, Neurosciences focused on pain assessment model, Biological screening (anti-oxidative activity, antiproliferation effect, and Apoptotic-inducing effect) for herbal and crude extacts of local medicinal plants.


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2557 การศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ flavonoids จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัด,

  งบประมาณแผ่นดิน
2557 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และชีวประสิทธิผลของ genistein ที่อยู่ในสารสกัดถั่วเหลืองบรรจุแคปซูล เพื่อกำหนดขนาดรับประทานที่เหมาะสมในการบ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,

  งบประมาณแผ่นดิน
2557 การศึกษาเพื่อดำเนินการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน,

1.ภญ.ดร.จินตนา นภาพร

2.รศ.ภญ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

3.ผศ.ภก.ดร.ปรีชา บุญจูง

4.รศ.ภญ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

5.ภก.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

  งบจังหวัด
2556 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค, จีริสุดา คำสีเขียว
รุ่งนภา กงวงษ์
บรรจง สร้อยคำ
จินตนา นภาพร
ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
ศิศิรา ดอนสมัคร

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 การพัฒนาเว็บไซต์พิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูล ในประเทศไทย,

1.       ดร.จินตนา นภาพร 

2.       ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา

3.       อ.ภญ.ศิศิรา ดอนสมัคร 

4.       ผศ.ธีราพร ชนะกิจ 

5.       ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล 

6. นายนรเศรษฐ์ ทองคำ 

  สนง.อาหารและยา
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้ง,

อ.ดร.จินตนา นภาพร

  สวทช.
2553 โครงการ integrated pharmaceutical seminar, ดร.จินตนา นภาพร   งบประมาณแผ่นดิน
2548 การพัฒนาและศึกษาผลของกระบวนการผลิตต่อความคงสภาพทางเคมีและจุล ชีววิทยาของสารสกัดถั่วเหลืองบรรจุเแคปซูล,

  งบประมาณแผ่นดิน
2548 การศึกษาเภสัชศาสตร์และชีวประสิทธิผลของ genistein ที่อยู่ในสารสกัดถั่วเหลืองบรรจุแคปซูล เพื่อกำหนดขนาดรับประทานที่เหมาะสมในการบ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,   งบประมาณแผ่นดิน
2548 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและฤทธิ์เหนี่ยวนำการตายของเซลล์ของ flavonoids ที่แยกจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae,   งบประมาณแผ่นดิน


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2542The management and care of patients with temporomandibular disorders and orofacial painFlorida Pharmacy Today
2545Dosage Forms: ParenteralsEncyclopedia of Pharmaceutical Technology
2554การพัฒนาโปรแกรมการจัดการบริการเภสัชสนเทศThai Pharm Health Sci J
2014 การสำรวจข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดสำหรับยาสมุนไพร “ยู เมดิคอล” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี IJPS
2014การพัฒนายา Theophylline ชนิดผงฟู่ด้วยเทคนิคพ่นแห้งเพื่อนำส่งยาทางปอด Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2548การบริหารจัดการด้านการบริการทางกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์วารสารกายภาพบำบัด


บทความตีพิมพ์
 
2555การยกระดับ Pseudoepedrine ให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2สารเภสัชศาสตร์


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2012

Jintana Napaporn*70%, Prasopsuk Thaithong*10%, Wuttinan Phoonavan*10%, Sedhawit Sinsuwan*10%

THEOPHYLLINE EFFERVESCENT DRY POWDER FOR PULMONARY DRUG DELIVERY24th FAPA Congress 2012 (11/09/2555)
2012

Napaporn J, Limpananont J, Amnuaypol S, Kanjanarat  P

Integrating Health Promotion Concepts into Pharmacy Education: Experience and Tools for Curricular T17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW) (23/07/2555)
2010จินตนา นภาพร และ ธีราพร ชนะกิจSTUDENT-CENTERED AND INTERDISCIPLINARY MODEL FOR PHARMACEUTICAL SCIENCE EDUCATION: A CASE STUDY OF Uประเทศไต้หวัน (06/11/2553)
1970Integrating health promotion concepts into Pharmacy education: experience and tools for curricular tPhuket (01/01/2513)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2010จินตนา นภาพรASSESSMENT OF MORAL REASONING REGARDING PHARMACEUTICAL MARKETING OF THAI PHARMACY STUDENTS: PRE-TESTประเทศไต้หวัน (07/11/2553)
2010?????? ?????DEVELOPMENT OF STANDARD PHARMACY CLERKSHIP PROGRAM ON PHARMACEUTICAL MARKETING FOR THAI PHARMACY ST????????????? (07/11/2553)
2010จินตนา นภาพรSITUATION ANALYSIS OF PHARMACEUTICAL MARKETING CLERKSHIP FOR THAI PHARMACY STUDENTSประเทศไต้หวัน (07/11/2553)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ดร.จินตนา นภาพร

Dr.Jintana Napaporn

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : jintana.n@ubu.ac.th

Tel : 045353630