ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล

การศึกษา

Ph.D. Pharmacy Admistration (2010)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เภสัชกรรม (1999)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1989)


ตำแหน่งบริหาร


2558-2558เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2556-2558เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2556-2556เลขานุการกลุ่มวิชาฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
2554-2556เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2555-2555รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2555-2555รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2555-2555รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2546-2548หัวหน้ากลุ่มวิชาฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศทุนวิจัยที่ได้รับ

= 10) { $y = $y + 1; }else { $y = $y; } ?>
$topic, $researcher_list"; ?>  


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2014 กรณีศึกษาความฉลาดทางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน IJPS
2014 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี IJPS
2014พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร ของชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี IJPS
2014การประเมินสุขภาพจิตและความเครียด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี IJPS
2014การสำรวจตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตจากข้าวอินทรีย์ที่มีสี IJPS
2559การใช้กลูต้าไธโอนเพื่อผิวขาวของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
2560

การวิเคราะห์ต้นทุนบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
2560

พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ตามแบบจำลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน


บทความตีพิมพ์
 
2553เทคนิคการถดถอยพหุลอจิสติก และการแปรผล จุลสารคณะเภสัชศาสตร์ สารเภสัชศาสตร์
2555แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพวารสารเภสัชศาสตร์ ม. อุบลราชธานี


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2017

นุตติยา วีระวัธนชัย  ภัสสรา นาคงาม   ภาณุ คำวงษ์  นิธิมา สุทธิพันธุ์ 
สุวรรณา ภัทรเบญจพล

ปัจจัยเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นำเสนอเป็น  poster  และ Proceedingมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (01/09/2560)
2017

อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล  สุวรรณา  ภัทรเบญจพล  นิธิมา สุทธิพันธุ์

คนคุ้ยเขี่ยขยะ: วิถีชีวิต มุมมองต่ออาชีพและอันตรายต่อสุขภาพ (นำเสนอ poster proceeding)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (01/09/2560)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2018

สุภาพร ช่างคำ และ สุวรรณา ภัทรเบญจพล

ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงแรมยูเพลส ม. อุบลราชธานี (12/07/2561)
2018

พัชราภรณ์ ท้าวด่อน  และ สุวรรณา ภัทรเบญจพล

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่่น (17/03/2561)
2017

รัฐศาสตร์ เครือคุณ และ สุวรรณา ภัทรเบญจพล

การวิเคราะห์ต้นทุนบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยมหิดล (10/03/2560)
2014 พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร ของชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีม. อุบลราชธานี (01/02/2557)
2014 กรณีศึกษาความฉลาดทางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านม. อุบลราชธานี (01/02/2557)
2014 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ม. อุบลราชธานี (01/02/2557)
2014 การประเมินสุขภาพจิตและความเครียด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ม. อุบลราชธานี (01/02/2557)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล

Asst.Prof.Dr.Suwanna Phattarabenjaphol

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : suwanna.p@ubu.ac.th

Tel : 045353623