ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง

การศึกษา

เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชกรรมโรงพยาบาล (2010)


ตำแหน่งบริหาร


2560-2560เลขานุการกลุ่มวิชา0ทุนวิจัยที่ได้รับ

2560 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้า,

  อื่นๆ
2560 การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาที่มีแนวโน้มความไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ START/STOPP, อ. ฑิภาดา สามสีทอง

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
รศ.ดร. ธีราพร ชนะกิจ
นายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2554 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาสูตรผสมแบบเม็ดเดียวกับยาสูตรเดี่ยวในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง, ภญ. ฑิภาดา สามสีทอง, ผศ. นพ. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร, , ภญ. เนาวคุณ อริยพิมพ์   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง

Tipada Samseethong

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : tipada.s@ubu.ac.th

Tel : 045353632