ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


เภสัชบำบัดด้านจิตเวชศาสตร์

การบริบาลทางเภสัชกรรมผลงานตีพิมพ์Research Articles (National)

วีระ ดุลย์ชูประภา, ชมภูนุช วีระวัธนชัย, ทวนธน บุญลือ. ผลกระทบของโรคซึมเศร้าในด้านการขาดงานและการด้อยความสามารถในผู้ป่วยคนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าชนิด Major Depressive Disorder IMPACT OF DEPRESSION ON WORK LOSS AND DISABILITIES IN THAI PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DIOSRDER. ไทยไภษัชยนิพนธ์ 2016; 11(2): 1-12.


Review Articles (National)

เรวดี วงศ์ปการันย์, ทวนธน บุญลือ. ภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการใช้ยาทางจิตเวช. ศรีนครินทร์เวชสาร 2015; 30(3): 311-318.

ทวนธน บุญลือ, จิตติพล ตันติวิท. NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME จากการได้รับยา PALIPERIDONE LONG ACTING INJECTIONร่วมกับ ORAL RISPERIDONE และ INTRAMUSCULAR HALOPERIDOL. วารสารประสาทวิทยา 2015; 31(2): 41-52.

ทวนธน บุญลือ, อรภรณ์ สวนชัง.. ภาวะพิษต่อไตจากลิเทียม. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 2012; 6(2): 31-43.


Chapter in a book

ทวนธน บุญลือ. Long term care in Schizophrenia. In: ทวนธน บุญลือ ฑิภาดา สามสีทอง มานิตย์ แซ่เตียว editor. Long term Pharmaceutical care in specialized patients. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2018. p.1-12

ทวนธน บุญลือ, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์. โรคไบโพลาร์. In: ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มนทกานติกุล, อุษณีย์ วนรรฆมณี, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, จตุพร ทองอิ่ม editors. ตำราเภสัชกรครอบครัว.. กรุงเทพมหานคร: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล; 2014. p.785-795


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

Efficacy and Safety of Aripiprazole for Maintenance Treatment of Methamphetamine Dependence Followin CINP 2016 Seoul, South Korea

Poster Presentation (National)

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยาลิเทียมในผู้ป่วยโรคทางอารมณ์หลังการให้คำปรึกษาด้านยาโดยเภสัชกร

การประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ปี 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 4th,2018


อาจารย์ทวนธน บุญลือ

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : tuanthon.b@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3600

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190