ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2019
2017

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2017

สาขาความเชี่ยวชาญ


  1. เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) 
    • การติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reactions Monitoring)
    • การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use) 
  2. เภสัชกรรมชุมชน (Community Pharmacy) 
  3. จุลชีววิทยาการแพทย์ (Medical Microbiology)
    • Pharmacokinetic-pharmacodynamic modelingปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 2nd,2018


ประสิทธิชัย พูลผล

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : prasittichai.p@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3632

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190