ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2010 Doctor of Philosophy (Neuroscience) The University of Manchester, ประเทศสหราชอาณาจักร
2004 Master of Science (Biotechnology) The University of Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
1998 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1991 พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2014 - 2014 เลขานุการกลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
2013 - 2013 หัวหน้ากลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
2011 - 2013 หัวหน้ากลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
2001 - 2002 หัวหน้ากลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2013 - ปัจจุบัน Member Thai Neuroscience Society
2012 - ปัจจุบัน Member Thai Society for Stem Cell Research
2009 - 2010 Member The British Society for Developmental Biology (BSDB)
2009 - 2010 Member The Genetics Society of America (GSA)

สาขาความเชี่ยวชาญ


Cell signaling pathway, Notch, endocytic trafficking of proteins, neurobiology, developmental neurobiology, cancer neurobiology, neuroscience

RESEARCH INTEREST: My ongoing projects are to study the mechanisms of some natural products and protein trafficking inhibitors on the growth and apoptosis of human neuroblastoma (NB) and glioblastoma multiforme (GBM). This is to help us advance our knowledge into the causes of brain cancer. However, other cancers including breast and cervical cancers are also of my interests.  I am also investigating the role of Notch signalling in the regulation of growth and development using both several human cell lines and Drosophila as a model.

RESEARCH TECHNIQUES: I am competent in the following techniques:

1. Molecular biology techniques:

- DNA & RNA isolation and analysis by conventional PCR & quantitative PCR

- Cloning & DNA sequencing etc.

2. Protein extraction and analysis by Western blot

3. Cell imaging: Use of fluorescence microscope for tracking of the routes of protein trafficking

4. Flow cytometry for cell cycle and apoptosis analysis

5. Drosophila and mammalian cell culture

5. Drosophila fly pushingผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Wilkin, M, Tongngok P*, et al. Drosophila HOPS and AP-3 complex genes are required for a Deltex-regulated activation of notch in the endosomal trafficking pathway. Dev Cell 2008; 15(5): 762-772. link


Research Articles (National)

Homhual S, Tongngok P*, et al. Evaluation of biological activities of crude extracts from Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer. and Cayratia trifolia L. domin young shoots. UBU Journal 2007; 9(2): 54-60.

Tongngok P*, Kaenkum K. Antimicrobial activity of Northeastern medicinal plants in Thailand. IJPS 2005; 1(1): 40-46.

Akanitapichat P, Tongngok P*, et al. Antiviral and anticancer activities of Stemona collinsae. Thai J Pharm Sci 2005; 29(3-4): 125-136.

Urasopon N, Tongngok P*, et al. A Study of the antimicrobial activity of Thai herbs on enteropathogenic Escherichia coli. J Thai Vet Med Assoc 2003; 54(1-2): 27-38.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2009 Pajaree Tongngok the 50th Annual Drosophila Research Conference the 50th Annual Drosophila Research Conference the Sheraton Chicago Hotel &Towers, Chicago, Illinois, US

Poster Presentation (National)

2014 Pajaree Tongngok, Suparat Chanluang and Bung-orn Sripanidkulchai Proteasome and Autophagy Inhibitors Suppress Viability of Human Glioblastoma Multiforme (GBM) นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
2014 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจารีย์ ทองงอก และ อ.ดร.กุสุมา จิตแสง The isolation of hydroxychavicol from P. betel L. and its effect on DNA fragmentation The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubonratchathani University, Thailand


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2015 - 2016 ผลของ Hydroxychavicol สารสกัดจากใบพลูต่อความสามารถในการบุกรุกของเซลล์เนื้องอกสมองร้ายแรง ชนิด glioblastoma multiforme (GMB) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.)
2012 - 2014 ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้องอกสมองของ Proteasome inhibitor และ Autophagy inhibitor โดยผ่าน Notch signaling pathway สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2012 - 2013 ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งสมอง SK-N-SH ของสารสกัด hydroxychavicol จากใบพูล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.)


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


September 18th,2017


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจารีย์ ทองงอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

Email : pajaree.t@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3632

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190