ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมการแพทย์และสาธารณสุข (2011)
สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สังคมการแพทย์และสาธารณสุข (1999)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1990)


ตำแหน่งบริหาร


2560-2562ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2559-2560ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2558-2560หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติทุนวิจัยที่ได้รับ

= 10) { $y = $y + 1; }else { $y = $y; } ?>
$topic, $researcher_list"; ?>  


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2554

นโยบายรัฐ และเจตนคติแพทย์แผนปัจจุบันที่มีผลต่อการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม

การประชุมม.อุบลวิจัย 2554
2012

การคงอยู่ของยาชุดในชุมชน

Isan Journal of pharmaceutical sciences
2014 การสำรวจข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดสำหรับยาสมุนไพร “ยู เมดิคอล” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี IJPS
2014นโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ= มายาคติหรือความจริง IJPS
2016ปัจจัยและอุปสรรคต่อการนำนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
2560

การบริการแพทย์แผนไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2017

อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล1* สุวรรณา  ภัทรเบญจพล1 และ นิธิมา สุทธิพันธุ์1

คนคุ้ยเขี่ยขยะ: วิถีชีวิต มุมมองต่ออาชีพและอันตรายต่อสุขภาพ

โรงแรมยูเพลส (20/07/2560)
2016 พฤติกรรมการอบสมุนไพรของประชาชนอุบลราชธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (10/06/2559)
2013 ระบบและกลไกการจัดการสุขภาวะต่อภัยน้ำท่วมในเขตรพสต.ทัพไทยอาคารเฉลิมพระเกีนรติ 80 พรรษา (26/07/2556)
2012

รายงานการวิจัยการจัดการความขัดแย้งกรณีการพัฒนาที่ดินเกาะแก้วโรงแรมม.อุบล (15/12/2555)
2011อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลรัฐ วิชาชีพแพทย์ กับอุปสรรคการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ (05/08/2554)

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2013 Impact of Globalization and The ASEAN Economic Community (AEC) on Traditional MedicineS.D. Avenue Hotel, Bangkok (20/08/2556)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2017

อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล1* สุวรรณา  ภัทรเบญจพล1 และ นิธิมา สุทธิพันธุ์1

คนคุ้ยเขี่ยขยะ: วิถีชีวิต มุมมองต่ออาชีพและอันตรายต่อสุขภาพ

โรงแรมยูเพลส (20/07/2560)
2017

กำแหง สมสุข  อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล  และ นิธิมา สุทธิพันธุ์

สถานการณ์การบริการแพทย์แผนไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)
2016อนุวัฒน์  วัฒนพิชญกูล 1* ,บัญญวัต  ตรียกุล1,, กิตติยาพร  ทองไทย 2,,ชัชภาวี  บุญพรม3, ยุวดี  ยามดี ปัจจัยและอุปสรรคต่อการนำนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติมหาวิทยลัยมหาสารคาม (13/02/2559)
2016ใจเอื้อ มงคลสิทธิกุล1 กรัณยวรรธน์ เชื้อประทุม1 อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล1*  บัญญวัต ตรียกูล เภสัชกรโรงพยาบาลกับกลยุทธ์การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2559)
2014 อ.ดร.อนุวัมน์ วัฒนพิชญากูลศักยภาพและอุปสรรคของการแพทย์แผนไทยในการเยียวยารักษาผู้ป่วยที่แสวงหาทางเลือกนอกจากการแพทย์แผนปัจจุบันโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ (03/03/2557)
2014

อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล1*, นิธิมา สุทธิพันธุ์1 นโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ: มายาคติหรือความจริงม.อุบล (01/02/2557)

2014 สุวรรณา ภัทรเบญจพล .อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีม.อุบล (01/02/2557)
2014

ฉัตรชัย  เมืองไสย1, วรรณรัชฎ์  นันทิประภา1, จินตนา  นภาพร1, อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล1*, การสำรวจข้อมูลการตลาดและจัดทำแผนการตลาดสำหรับยาสมุนไพร “ยู เมดิคอล” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบม.อุบล (01/02/2557)

2014

อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล1*น้องเล็ก คุณวราดิสัย1* ชลลดา มีทอง2* ศักยภาพและอุปสรรคของการแพทย์แผนไทยในการเยียวยารักษาผู้ป่วยที่แสวงหาทางเลือกนอกจากการแพทย์แผนปัจจุบันรร.มิราเคิลแกรนด์ (23/01/2557)

2013 พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในสถานบริการของรัฐและเอกชน เขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเมืองทองธานี (04/09/2556)
2013

บทบาทเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขกับการพัฒนางาน แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐม.มหาสารคาม (16/02/2556)
2013

การอบสมุนไพร: ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชนม.มหาสารคาม (16/02/2556)
2013

พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในสถานบริการของรัฐและเอกชน เขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานีม.มหาสารคาม (16/02/2556)
2013

สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐม.มหาสารคาม (16/02/2556)
2012อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลการคงอยุ่ของยาชุดคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น (11/02/2555)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2015

Dr. Anuvadh Vadhnapijyakul1   IMPACT OF GLOBALIZATION AND THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) AGREEMENT ON THAI TRADITIONAL MEDICINgolden tulip Hotel Bangkok (14/11/2558)
ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

Dr.Anuvadh Vadhnapijyakul

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : anuwat.w@ubu.ac.th

Tel : 045353632