ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์

การศึกษา

Ph.D. Plant Physiology (2011)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท (1998)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1994)


ตำแหน่งบริหาร


2555-2556เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมทุนวิจัยที่ได้รับ

2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวกล้องงอกพันธ์ุกข-6,

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธ์

  วช.
2560 การหาอัตลักษณ์ของสารให้ความหอมและเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวดำ-แดงของไทย,

1.     ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วย

1.1            ผู้อำนวยการแผนงาน

                          1.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล

                                  หมายเลขบัตรประชาชน 3100902122871

                                  หัวหน้าปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ      

       คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

       โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-8393 มือถือ 086-318-5309

       Email= dwanchai@chula.ac.th

1.2            ผู้ร่วมงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ 

                                 1.2.1 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล

                                  หัวหน้าปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ      

       คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

       โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-8393 มือถือ 086-318-5309

       Email= dwanchai@chula.ac.th

1.2.2 รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร      

          หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์  034-355193  ต่อ 116   โทรสาร 034-355197
Email= vanavichit@gmail.com

       1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิมา สุทธิพันธุ์

               คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               เลขที่ 85 ถ.วารินชำราบ-เดชอุดม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ

               จ.อุบลราชธานี 34190

       มือถือ 088-819-7180

       Email= nitima.s@ubu.ac.th

       1.2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรกนก วิมลมั่งคั่ง

               ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

       คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

       โทรศัพท์ 02-218-8361  มือถือ 098-607-6446

Email= sornkanok.v@pharm.chula.ac.th

  วช.
2560 โครงการเพิ่มการผลิตสารกาบาในผลิตภัณฑืข้าวกล้องงอกโดยการหมักร่วมกับสายพันธุ์แลคโตบาซิลฃลัส ภายใต้โครงการความร่มมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, นิธิมา สุทธิพันธุ์ 


  สกว.
2560 การค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหม่ที่มีความจำเพาะสูงในการออกฤทธิ์ยับยั้งการติดเขื้อวัณโรคที่มีการดื้อยา, รศ.ดร. พรพรรณ  พึ่งโพธิ์
ผศ. ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากรณ์
ดร. อรดี พันธ์กว้าง
ผศ.ดร. นิธิมา สุทธิพันธุ์
ดร. กัมปนาท ฉายจรัส
ดร. คมสันต์ สุทธิสินทอง
ดร. จักริ์รดา อัตตรัถย

  วช.
2558 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามวิธีการรับเข้า,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 การสกัสารในกลุ่มอินโดลอัลคาลอยด์จากต้นแพงพวยฝรั่ง,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2555 ศึกษาการสร้างต้นอ่อนของแพงพวยฝรั่งจากรากเพาะเลี้ยงที่เหนี่ยวนำโดยอะโกรแบคทีเรียไรโซเจน, นิธิมา สุทธิพันธุ์

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2014นโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ= มายาคติหรือความจริง IJPS
2560

การบริการแพทย์แผนไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน


บทความตีพิมพ์
 
2556ผลิตภัณฑ์สุขาพจากเชื้อราโมแนสคัสจุลสารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2017

นุตติยา วีระวัธนชัย  ภัสสรา นาคงาม  ภาณุ คำวงษ์  นิธิมา สุทธิพันธุ์ และ

สุวรรณา ภัทรเบญจพล

ปัจจัยเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-เป็นผลงาน Poster และ Proceeding

โรงแรมยูเพลส ม. อุบลราชธานี (01/09/2560)
2017

ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์ นฤดล ภูศรี บุญรัตน์ ทารัตน์ พฤทธิ์ คำศรี อรดี พันกว้าง กัมปนาท ฉายจรัส นิธิมา สุทธิพันธ์ พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากรณ์ สุภา หารหนองบัว คมสันต์ สุทธิสินทอง และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์

การจำลองแบบทางควอนตัมและพลศาสตร์ของโมเลกุลโดยอาศัยพื้นฐานของระเบียบวิธี Fragment molecular orbitaมหาวิทยาลัยอุบราชธานี (01/09/2560)

2017

พฤทธิ์ คำศรี และคณะ

การค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ PknG ตัวใหม่ เพื่อใช้เป็นสารต้านวัณโรคบนพื้นฐานโครงสร้างของสารอนุพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (13/07/2560)

2017

อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

สุวรรณา ภัทรเบญจพล

นิธิมาสุทธิพันธุ์

คนคุ้ยเขี่ยขยะ: วิถีชีวิต มุมองต่ออาชีพและอันตรายต่อสุขภาพ-เฉพาะการตีพิมพ์ Proceeding ในงานประชุมโรงแรมยูเพลส ม. อุบลราชธานี (13/07/2560)

2016

Naruedon Phusi,1 Chayanin Hanwarinroj,1 Kampanart Chayaras,1 Pharit Kamsri,2 Auradee Punkvang,2
Patchareenart Saparpakorn, 3 Supa Hannongbua,3 Khomson Suttisintong, 4 Nitima Suttipanta,5 Ryosuke
T

STRUCTURE BASED INHIBITOR DESIGN OF NOVEL ANTI-TUBERCULOSIS
AGENTS OF 4-AMINOQUINOLINE DERCentara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand (30/12/2559)

2016

Naruedon Phusi,1 Chayanin Hanwarinroj,1 Kampanart Chayaras,1 Pharit Kamsri,2 Auradee Punkvang,2 Patchareenart Saparpakorn, 3 Supa Hannongbua,3 Khomson Suttisintong, 4 Nitima Suttipanta,5 Ryosuke Takeda,6 Ittettsu Kobayashi,6 Noriyuki Kurita,6 and Pornpan Pungpo1,* 

STRUCTURE BASED INHIBITOR DESIGN OF NOVEL ANTI-TUBERCULOSIS AGENTS OF 4-AMINOQUINOLINE DERIVATIVECENTARA GRAND AT CENTRAL PLAZA LADPRAO, BANGKOK (30/12/2559)

2016

Chayanin Hanwarinroj,1 Naruedon Phusi,1 Pharit Kamsri,2 Auradee Punkvang,2 Patchreenart
Saparpakorn,3 Supa Hannongbua,3 Khomson Suttisintong,4 Nitima Suttipunta5 and Pornpan Pungpo1*
 

STRUCTURAL INSIGHTS INTO THE BINDING MODE AND CRUCIAL
INTERACTIONS OF 4-AMINIQUINOLONEPIPECentara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand (30/11/2559)

2016

Chayanin Hanwarinroj,1 Naruedon Phusi,1 Pharit Kamsri,2 Auradee Punkvang,2 Patchreenart
Saparpakorn,3 Supa Hannongbua,3 Khomson Suttisintong,4 Nitima Suttipunta5 and Pornpan Pungpo1*
1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University,
85 Sthollmark Rd., Warinchamrap, Ubonratchathani, 34190, Thailand
2Faculty of Science, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom, 48000, Thailand
3Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak,
Bangkok, 10900, Thailand
4National Nanotechnology Center, NSTDA, 111 Thailand Science Park, Klong Luang, Pathum Thani
12120, Thailand
5Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, 34190,
Thailand
*e-mail: pornpan_ubu@yahoo.com

STRUCTURAL INSIGHTS INTO THE BINDING MODE AND CRUCIAL
INTERACTIONS OF 4-AMINIQUINOLONEPIPECentara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand (30/11/2559)

2016

Chayanin Hanwarinroj1a, Pharit Kamsri2, Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Kampanart Chayajaras1,Auradee Punkvang2, Patchareenart Saparpakorn3, Supa Hannongbua3,  Nitima Suttipanta4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo

Rational Design of 4-Aminoquinolone Piperidine Amide as Potent DprE1 Inhibitors: Ligand and StrucW9 building (2-3 floor) Tokyo Institute of Technology, Ookayama campus, Tokyo, Japan (29/10/2559)

2016

Auradee Punkvang1,a, Pharit Kamsri1, Kampanart Chayajaras1, Patchareenart Saparpakorn2, Supa Hannongbua2, Nitima Suttipanta3, Khomson Suttisintong4, Bunrat Tharat5, and Pornpan Pungpo5,b

Structural Insights into the Binding Interactions of 4-hydroxy-2-pyridones with M. tuberculosis ITokyo institute of technology, Tokyo, Japan (29/10/2559)

2016

Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Chayanin Hanwarinroj1, Kampanart Chayajaras1, Nitima Suttipanta2, Pharit Kamsri3, Auradee Punkvang3, Patchareenart Saparpakorn4, Supa Hannongbua4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo1,a 1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University,85 Sthollmark Rd., Warinchamrap, Ubonratchathani, 34190, Thailand 2 Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University,85 Sthollmark Rd., Warinchamrap, Ubonratchathani, 34190, Thailand 3 Faculty of Science, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom, 48000, Thailand 4 Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok, 10900, Thailand 5 National Nanotechnology Center, 114 Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand E-mail: apornpan_ubu@yahoo.com

Insight into the crucial binding mode and binding interaction of 4-aminoquinoline derivatives witTokyo institute of technology, Tokyo, Japan (29/10/2559)

2016

Chayanin Hanwarinroj1a, Pharit Kamsri2, Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Kampanart Chayajaras1,Auradee Punkvang2, Patchareenart Saparpakorn3, Supa Hannongbua3, Nitima Suttipanta4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo1,b 1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Thailand 2Faculty of Science, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom, 48000, Thailand 3Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok, Thailand 4Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, 34190, Thailand 5National Nanotechnology Center, 111 Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand E-mail: asupitchaya_s@hotmail.com bpornpan_ubu@yahoo.com

Rational Design of 4-Aminoquinolone Piperidine Amide as Potent DprE1 Inhibitors: Ligand and StrucTokyo institute of technology, Tokyo, Japan (29/10/2559)

2016

Auradee Punkvang1,a, Pharit Kamsri1, Kampanart Chayajaras1, Patchareenart Saparpakorn2, Supa Hannongbua2, Nitima Suttipanta3, Khomson Suttisintong4, Bunrat Tharat5, and Pornpan Pungpo5,b 

Structural Insights into the Binding Interactions of   4-hydroxy-2-pyridones with M. tuW9 building (2-3 floor) Tokyo Institute of Technology, Ookayama campus, Tokyo, Japan (29/10/2559)

2016

Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Chayanin Hanwarinroj1, Kampanart Chayajaras1, Nitima Suttipanta2, Pharit Kamsri3, Auradee Punkvang3, Patchareenart Saparpakorn4, Supa Hannongbua4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo1,

Insight into the crucial binding mode and binding interaction of 4-aminoquinoline derivatives witTokyo institute of technology, Tokyo, Japan (29/10/2559)


นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2017

Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Chayanin Hanwarinroj1, Kampanart Chayajaras1, Nitima Suttipanta2, Pharit Kamsri3, Auradee Punkvang3, Patchareenart Saparpakorn4, Supa Hannongbua4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo

Insight into the crucial binding mode and binding interaction of 4-aminoquinoline derivatives witW9 building (2-3 floor) Tokyo Institute of Technology, Ookayama campus, Tokyo, Japan (29/10/2560)

2017

Naruedon Phusi, Chayanin Hanwarinroj, Kampanart Chayajaras, Nitima Suttipanta, Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Khomson Suttisintong, Patchareenart Saparpakorn, Supa Hannongbua, Prasat Kittakoop, James Spencer, Adrian Mulholland and Pornpan Pungp

Structure based drug design of 4-aminoquinilone derivatives in DNA Gyrase B subunit for anti-tubeThailand Sciences Park, Patumthani (03/08/2560)

2017

Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Patchareenart Saparpakorn, Supa Hannongbua, Zhaoqiang Chen, Weiliang Zhu, Sanya Sureram, Prasart Kittakoop, Nitima Suttipanta and Pornpan Pungpo, 

Binding Mode of Bioactive Compounds of Marine-Derived Fungus Aspergillus unguis in M. tuberculosi,Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, (01/06/2560)

2016

Chayanin Hanwarinroj,1 Naruedon Phusi,1 Pharit Kamsri,2 Auradee Punkvang,2 Patchreenart Saparpakorn,3 Supa Hannongbua,3 Khomson Suttisintong,4 Nitima Suttipunta5  and Pornpan Pungpo1* 

STRUCTURAL INSIGHTS INTO THE BINDING MODE AND CRUCIAL INTERACTIONS OF 4-AMINIQUINOLONEPIPERIDINE CENTARA GRAND AT CENTRAL PLAZA LADPRAO, BANGKOK (30/11/2559)

2016

Chayanin Hanwarinroj1a, Pharit Kamsri2, Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Kampanart Chayajaras1,Auradee Punkvang2, Patchareenart Saparpakorn3, Supa Hannongbua3, Nitima Suttipanta4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo

Rational Design of 4-Aminoquinolone Piperidine Amide as Potent DprE1 Inhibitors: Ligand and StrucTokyo institute of technology, Tokyo, Japan (29/10/2559)


นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2017

กำแหง สมสุข, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูร, นิธิมา สุทธิพันธุ์

การบริการแพทย์แผนไทยของสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)
2014 นโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ =มายาคติ หรือ ความจริงม. อุบลราชธานี (01/02/2557)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2017

Chayanin Hanwarinroj, Nareudon Phusi, Bonrat Tharat, Kampanart Chayajarus, Nitima Suttipanta, Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Patchareenart Saprapakorn, Supa Hannongbua, Khomson Suttisintong, Pornpan Pungpo

Evaluation of the binding mode and crucial interactions of the bioactive compound endophytic fungThe sukosol hotel, Bangkok, Thailand (05/08/2560)

2017

Pharit Kamsri, Nareudon Phusi, Patchareenart Saprapakorn, Supa Hannongbua, Kampanart Chayajarus, Nitima Suttipanta, , Auradee Punkvang, Patchareenart Saprapakorn, Supa Hannongbua, , Zhaoqiang Chen, Weiliang Zhu, Sanya Surenam, , Prasart Kittakoop, Nitima Suttipanta, Kampanart Chayajarus,  Pornpan Pungpo

Discovery of new of PknG inhibitors from the Endophytic Fungus Dothideomycete sp.; In silico baseThe sukosol hotel, Bangkok, Thailand (05/08/2560)

2017

Bunrat Tharat, Naruedon Phusi, Chayanin Hanwarinroj, Kampanart Chayajaras, Nitima Suttipanta, Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Patchareenart Saparpakorn, Supa Hannongbua, Khomson Suttisintong and PornpanPungpo

Elucidating the Key Structural Features of 1-(Benzimidazol-1-yl)-3-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yloxy)Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok, Thailand (01/06/2560)

2015 3D-Structure of NADPH cytochrome P450 Reductase and NADPH Ferritheprotein Reductase: Homology ModeliUbonratchathani University (17/11/2558)
2015 Protein Modelling of Cytochrome P450 Reductase enzymeคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (05/02/2558)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์

Asst.Prof.Dr.Nitima Suttipanta

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : snitima8888@yahoo.com

Tel : 045353630