ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2013 เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย
2008 เภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2016 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2015 - 2016 เลขานุการกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ


ระบบนำส่งทางผิวหนัง ลิโพโซม นาโนเทคโนโลยี การออกแบบการทดลอง การหาสูตรที่เหมาะสมที่สุด พื้นผิวตอบสนองผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T. Computational design strategy: an approach to enhancing the transdermal delivery of optimal capsaicin-loaded transinvasomes. Drug Development and Industrial Pharmacy 2017; 43(1): 98-107. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Enhanced skin permeability of lipophilic and hydrophilic drugs via rigid-, elastic- and conventional liposomes: A comparative study. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2017; 41 (Supplement): 89-92. link

Mahadlek J, Duangjit S, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Kraisit P. Development of topical gel-based formulation for enhancing transdermal delivery of capsaicin: Physical properties characterization. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2017; 41 (Supplement): 117-120. link

Rangsimawong W, Opanasopit P, Rojanarata T, Duangjit S, Ngawhirunpat T. Skin transport of hydrophilic compound-loaded PEGylated lipid nanocarriers comparative study of liposomes, niosomes, and solid lipid nanoparticles. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2016; 39(8): 1254-1262. link

Duangjit S, Kraisit P, Luangtana-Anan M. An investigation ofpropranolol-loaded chitosan nanoparticles for transmucosal delivery Physicalcharacterization . Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS) 2016; 40: 25-28. link

Duangjit S, Chairat W, Opanasopit P, Rojanarata T, Panomsuk S, Ngawhirunpat T. Development, characterization and skin interaction of capsaicin-loaded microemulsion-based nonionic surfactant. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2016; 39(4): 601-610. link

Duangjit S, Chairat W, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Application of design expert for the investigation of capsaicin-loaded microemulsions for transdermal delivery. Pharmaceutical Development and Technology 2016; 21(6): 698-705. link

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Onuki Y,Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Miyoshi T, Kato S, Takayama K. A comparative study of novel ultradeformable liposomes: menthosomes, transfersomes and liposomes for enhancing skin permeation of meloxicam. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2016; 37(2): 239-247. link

Duangjit S, Buacheen P, Priebprom P, Limpanichkul S, Asavapichayont P, Chaimanee P, Ngawhirunpat T. Development and evaluation of tamarind seed xyloglucan for transdermal patch of clindamycin. Advanced Materials Research 2015; 1060: 21-24. link

Pamornpathomkul B, Duangjit S, Laohapatarapant S, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Transdermaldelivery of fluorescein isothiocyanate-dextrans using the combination ofmicroneedles and low-frequency sonophoresis. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 10: 415–424. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Takayama J, Takayama J, Ngawhirunpat T. Bootstrap resampling technique to evaluate the reliability of the optimal liposome formulation skin permeability and stability response variables. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2014; 37(9): 1543–1549. link

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Onuki Y, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Miyoshi T, Kato S, Takayama K. Role of charge, carbon chain length and content of surfactant on the skin permeation of meloxicam-loaded liposomes. International Journal of Nanomedicine 2014; 9: 2005-2017. link

Duangjit S, Mehr LM, Kumpugdee-Vollrath M, Ngawhirunpat T. Role of simplex lattice statistical design in the formulation and optimization of microemulsions for transdermal delivery. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2014; 37(12): 1948–1957. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojarata T, Obata Y, Onuki Y, Takayama K, Ngawhirunpat T. The role of deformable liposome characteristics on skin permeability of meloxicam: optimal transfersomes as transdermal delivery carriers. The Open Conference Proceedings Journal 2013; 4: 87-92. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Evaluation of meloxicam-loaded cationic transfersomes as transdermal drug delivery carriers. AAPS PharmSciTech 2013; 14: 133-140. link

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Kikuchi S, Onuki Y, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Takayama K. Menthosomes, novel ultradeformable vesicles for transdermal drug delivery: optimization and characterization. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2012; 35(10): 1720-1728. link

Subongkot T, Duangjit S, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Ultradeformable liposomes with terpenes for delivery of hydrophilic compound. Journal of Liposome Research 2012; 22(3): 254–262. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Effect of surfactants on characteristic and in vitro release of meloxicam loaded in deformable liposomes. Advanced Materials Research 2012; 506: 457-460. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Effect of edge activator on characteristic and in vitro skin permeation of meloxicam loaded in elastic liposomes. Advanced Materials Research 2011; 194-196: 537-540. link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Characterization and in vitro skin permeation of meloxicam-loaded liposomes versus transfersomes. Journal of Drug Delivery 2010; 2012: Article ID 418316. link

Ngawhirunpat T, Goegebakan E, Duangjit S, Akkaramongkolporn P, Kumugdee-Vollrath M. Controlled release of chlorpheiramine from resonates through surface coating with Eudragit® RS 100. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2010; 2(2): 107-112. link


Research Articles (National)

Duangjit S, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T, Kraisit P. Comparison of vesicle formulations for transdermal delivery of curcumin: Liposomes, flexosomes and invasomes. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement): 180-188. link

Duangjit S, Ruangkarnjanapaisarn P, Inta P, Rungseevijitprapa W. Effect of cholesterol and oleic acid on physicochemical properties and stability of liposomes . Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 1-13. link

Duangjit S, Ruangkarnjanapaisarn P, Inta P, Rungseevijitprapa W. Anapproach for determining the accelerated stability during the optimization of ellagic acid loaded transfersomes using the computer program. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 112-123. link

Duangjit S, Seepanbal W, Neanghemmarach N, Rungseevijitprapa W. Development of curcumin and piperine floating microspheres in acidic condition. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 101-111. link

Duangjit S, Pucharean C, Yoddee P, Kanlayawuttipong K, Ngawhirunpat T. Effect of terpene on physicochemical properties and skin permeability of capsaicin loaded solid lipid nanoparticles . Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 124-134. link

Duangjit S, Itharat A, Kraisit P. Relationship between lactose and microcrystalline cellulose as diluents on physical characteristics of banana extract tablet using computer program. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 10: 251-258. link

Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T. Development of deformable liposomes for transdermal delivery of extraction from chili pepper. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 10: 112-120. link

Duangjit S, Mehr LM, Kumpugdee-Vollrath M, Ngawhirunpat T. Relationship between formulation factors and physicochemical characteristics of microemulsions by response surface method. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 11: 112-118. link

Saingam W, Monton C, Suksaeree J, Haroenchai L, Songsak T, Duangjit S. Physical and chemical properties of khanmin chan tablets direct compression VS wet granulation method. Bulletin of Health, Science and Technology (BHST) 2015; 13(2): 56-62. link


Review Articles (National)

Duangjit S, Bamrungthai S, Ngawhirunpat T. Implantable drug delivery systems: Implant technologies. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 12(1): 1-12. link

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Skin permeation enhancement by combination of liposomes and permeation enhancers. Pharmatime 2011; 87: 37-42.

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Iontophoresis: Skin Permeation Enhancement and Applications. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2011; 6(1): 73-78.

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Liposomes: skin permeation enhancement drug delivery system and applications. Pharmatime 2010; 82: 39-46.

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Skin preparation and characterization techniques. Pharmatime 2010; 84: 35-43.

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Application of electroporation for skin permeation enhancement. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2009; 14: 409-418.

Wonglertnirant N, Duangjit S, Ngawhirunpat T. Microneedle and its application in pharmaceutical sciences. Pharmatime 2009; 80: 41-46.


Proceeding (International)

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Optimization of solid lipid nanoparticles gels for transdermal delivery of capsaicin by response surface method. In: Seoul International Conference on Engineering and Applied Science (SICEAS 2017); 2017 Feb 7; Seoul, South Korea. : ; 2017. p.407-414

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Enhanced skin permeability of lipophilic and hydrophilic drugs via rigid-, elastic- and conventional liposomes. In: The JSPS-NRCT Follow-Up Seminar 2017 and 33rd International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences; 2017 Mar 3; Bangkok, Thailand. : ; 2017. p.89-92

Mahadlek J, Duangjit S, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Karisit P. Development of topical gel-based formulation for enhancing transdermal delivery of capsaicin: physical properties characterization. In: The JSPS-NRCT Follow-Up Seminar 2017 and 33rd International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences; 2017 Mar 3; Bangkok, Thailand. : ; 2017. p.117-120

Duangjit S, Sila-on W, Puapermpoonsiri U, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Chuchote T. Characterization of nano-vesicular containing tomato extract for dermal delivery: Liposomes, transfersome and niosomes. In: International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017; 2017 Jun 16; Chonburi, Thailand. : ; 2017. p.241-246

Duangjit S, Sila-on W, Puapermpoonsiri U, Jitseang K, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S. Development of curcumin loaded-nanovesicles for antiaging cosmetics: Liposomes, transfersomes, ethosomes. In: 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017); 2017 May 3; Bangkok, Thailand. : ; 2017. p.101-104

Kraisit P, Duangjit S. Effect of plasticizers on the physicochemical and mechanical properties of hydroxypropyl methyl cellulose. In: 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017); 2017 May 3; Bangkok, Thailand. : ; 2017. p.73-76

Akarachinwanit C, Sila-on W, Bumrungthai S, Miyazato K, Hayakawa Y, Duangjit S. Development of Rice Bran Oil load Niosomes for Anti-aging Cosmetics: Comparative Study of Two Preparation Methods. In: The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7); 2017 Oct 19; Ubon Ratchathani, Thailand. : ; 2017. p.101-108

Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T.. Development of deformable liposomes for transdermal delivery of extraction from chili pepper. In: The 1 International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015).; 2017 Jan 28; Khonkhan, Thailand. : ; 2015. p.112-120

Duangjit S, Itharat A, Kraisit P. Relationship between lactose and microcrystalline cellulose as diluents on physical characteristics. In: The International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2015); 2015 Jan 28; Khonkhan, Thailand. : ; 2015. p.251-258

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Kikuchi S, Onuki Y, Rojanarata T, Opanasopit P, Takayama K, Mitani Y, Ngawhirunpat T. Multivariate statistical approach to optimize menthosomes incorporating l-menthol as novel ultradeformable liposomes. In: The 3rd Current Drug Development International Conference 2014; 2014 May 1; Krabi, THailand. : ; 2014. p.126-129

Pamornpathomkul B, Merh LM, Duangjit S, Kumugdee-Vollrath M, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Characterization of microemulsions loaded ketoprofen for transdermal drug delivery. In: The 3rd Current Drug Development International Conference; 2014 May 1; Krabi, THailand. : ; 2014. p.313-314

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Deformable liposomes as meloxicam transdermal drug delivery carrier. In: The 2nd Current Drug Development International Conference; 2012 May 2; Phuket, Thailand. : ; 2012. p.268-269


Proceeding (National)

Duangjit S, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T, Karisit P. Comparison of vesicle formulations for transdermal delivery of curcumin: Liposomes, flexosomes and invasomes. In: The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019; 2017 Mar 11; Ubon Ratchathani, Thailand. : ; 2017. p.180-188

Rattanachitthawat S, Duangjit S, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Effect of oil, water and surfactant mixture on the physicochemical properties and transdermal delivery. In: The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017; 2017 Mar 11; Ubon Ratchathani, Thailand. : ; 2017. p.72-82

Boonprakom P, Ratsadon-arsai C , Puapermpoonsiri U, Duangjit S , Sila-on W. Effect of sweetening agents and disintegrating agent on the properties of oral disintegrating film of verapamil hydrochloride. In: The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017; 2017 Mar 11; Ubon Ratchathani, Thailand. : ; 2017. p.106-121

Duangjit S, Inta T, Ruangkarnjanapaisarn P, Rungseevijitprapa W. Effect of cholesterol and oleic acid on physicochemical properties and stability of liposomes. In: The 8th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2016; 2016 Feb 13; Mahasarakam, Thailand. : ; 2016. p.1-13

Duangjit S, Inta T, Ruangkarnjanapaisarn P, Rungseevijitprapa W. An approach for determining the accelerated stability during the optimization of ellagic acid loaded transfersomes using the computer program. In: The 8th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2016; 2016 Feb 13; Mahasarakam, Thailand. : ; 2016. p.112-123

Duangjit S, Seepanbal W, Neanghemmarach N , Rungseevijitprapa W. Development of curcumin and piperine floating microspheres in acidic condition. In: The 8th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2016; 2016 Feb 13; Mahasarakam, Thailand. : ; 2016. p.101-111

Duangjit S, Pucharean C, Yoddee P, Kanlayawuttipong K , Ngawhirunpat T. Effect of terpene on physicochemical properties and skin permeability of capsaicin loaded solid lipid nanoparticles. In: The 8th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2016; 2016 Feb 13; Mahasarakam, Thailand. : ; 2016. p.124-134

Duangjit S, Merh LM, Kumugdee-Vollrath M, Ngawhirunpat T. Relationship between formulation factors and physicochemical characteristics of microemulsions by response surface method. In: The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015; 2015 Mar 7; Khonkhan, Thailand. : ; 2015. p.112-118

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Physicochemical stability of meloxicam loaded liposome formulation: effect of cationic and anionic surfactant. In: The 30th Annual Research Conference in Pharmaceutical Science 2013; 2013 Jan 10; Bangkok, Thailand. : ; 2013. p.156-159

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Kikuchi S, Onuki Y, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Mitani Y, Takayama K. Optimization and characterization of meloxicam-loaded deformable liposomes for transdermal delivery. In: The 29th Annual Research Conference in Pharmaceutical Science 2012; 2012 Dec 6; Bangkok, THailand. : ; 2012. p.116-119

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Characterization and in vitro release of meloxicam loaded in liposomes. In: Proceeding of The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35) 2009; 2009 Oct 15; Chonburi, Thailand. : ; 2009. p.1-5


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

2016 Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T Development of nanocarriers for transdermal delivery of capsaicin The Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA 2016) Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Thailand
2016 Duangjit S (Invited speaker) Application of Encapsulation Technology for Cosmetics Industry The 24th International Processing and Packaging Technology Event for Asia 2016 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand
2015 Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T Design and development of optimal invasomes for transdermal drug delivery using computer program The Asian Federation for Pharmaceutical Sciences Conference (AFPS 2015) Rama Gardens Hotel, Bangkok
2015 Duangjit S (Invited speaker) Application of Encapsulation Technology for Drug and Herbal Delivery The 23rd International Processing, Filling and Packaging Technology Event for Asia 2015 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand
2014 Duangjit S, Obata Y, Sano H, Kikuchi S, Onuki Y, Rojanarata T, Opanasopit P, Takayama K, Maitani Y, Ngawhirunpat T Multivariate Statistical Approach to Optimize Menthosomes Incorporating l-menthol as Novel Ultradefo The 3rd Current Drug Development International Conference 2014 Pavillion Queen’s Bay Hotel, Ao Nang, Krabi, Thailand
2012 Duangjit S, Obata Y, Sano H, Onuki Y, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Takayama K Optimization and characterization of liposome formulation for enhancing skin permeation of meloxicam The 132nd Annual Meeting of the Pharmaceutical Society of Japan, Sapporo 2012 Hokkaido University, Sapporo, Japan

Oral Presentation (National)

2009 Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Characterization and in vitro release of meloxicam loaded in liposomes The 35th Congress on Science and Technology of Thailand The Tide Resort (Bangsaen Beach), Chonburi, Thailand

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2017 รางวัลชมเชย (นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ โดยนักศึกษา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับนานาชาติ)
2017 รางวัลเหรียญทองแดง (นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับนานาชาติ)
2017 รางวัลเหรียญทอง (นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ โดยนักศึกษา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับนานาชาติ)
2017 รางวัลโดดเด่น (นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์) คณะเภสัชศสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับนานาชาติ)
2015 รางวัลระดับดี (นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับชาติ)
2014 รางวัลดีเยี่ยม (นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2017 - ปัจจุบัน ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และ สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ การพัฒนาไมโครอิมัลชันชนิดปราศจากแอลกอฮอล์สำหรับการนำส่งยาทางรูขุมขนของฟีแนสเทอไรด์: การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมที่สุดและการประเมินคุณลักษณะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2016 - ปัจจุบัน สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ บทบาทของเทอร์ปีนต่อการตั้งตำรับเหมาะสมที่สุดของลิโพโซมสำหรับการนำส่งทางผิวหนังของละลายน้ำน้อยโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2016 - ปัจจุบัน สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัฐพัฒน์ การประยุกต์ใช้วิธีพื้นผิวตอบสนองเพื่อการหาสูตรตำรับที่เหมาะสมของลิโพโซมกักเก็บเคอร์คูมินสำหรับนำส่งทางผิวหนังและการทำนายความคงตัว โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.ต่อยอด)
2015 - 2016 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ สูตรตำรับที่เหมาะสมและการศึกษาคุณลักษณะของเจลตัวพาขนาดนาโนเมตรสำหรับการนำส่งแคปไซซินทางผิวหนัง: การศึกษาการซึมผ่านผิวหนัง ทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2015 - 2016 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ปราณีต โอปณะโสภิต และ สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมที่สุดของสารสกัดพริกบรรจุในตัวพาชนิดใหม่: ลิโพโซม ไมโครอิมัลชัน อนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง เพื่อเพิ่มการนำส่งทางผิวหนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
2014 - 2016 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และ สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ การตรวจสอบคุณสมบัติการซึมผ่านผิวหนังของ ลิโพโซมที่กักเก็บสารที่ละลายน้ำดีหรือสารที่ชอบละลายในไขมัน เพื่อระบบนำส่งยาทางผิวหนัง : การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : sureewan.d@ubu.ac.th

โทร : +66-4535-3632

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190