ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย

การศึกษา

Ph.D. Clinical Pharmacy (2002)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1996)


ตำแหน่งบริหาร


2554-2555รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2553-2553ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2552-2553ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2549-2552ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการทุนวิจัยที่ได้รับ

2562 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้า,

  อื่นๆ
2562 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้า,

  อื่นๆ
2556 ศักยภาพและอุปสรรคของการแพทย์แผนไทยในการเยียวยารักษาผู้ป่วยที่แสวงหาทางเลือกนอกจากการแพทย์แผนปัจุบัน,

  งบประมาณแผ่นดิน
2548 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพโดยการแพทย์แผนไทย, น้องเล็ก บุญจูง   เงินรายได้มหาวิทยาลัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2546Methotrexate in Rheumatoid ArthritisMahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
2551ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่: กรณีศึกษาชุมชนศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีวารสารควบค
2009การพัฒนาคู่มือการให้ความรู้เรื่องโรคและการใช้ยาแบบเฉพาะรายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงThai Pharmaceutical and Health Science
2010Evaluation of computer assisted instruction in basic knowledge and pharmacotherapy for smoking cessationIJPS
6พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติ ต่อการเลิกบุหรี่ของบุคลากรทางการศึกษา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14๋JIPS
2010การเรียนการสอนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ของประเทศไทยไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
2010เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยา Selective COX-2 Inhibitors ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
21

Screening and Counseling on Smoking Cessation by Hospital Pharmacist in the Outpatient Service

Thai Journal of Hospital Pharmacy
2555ผลการพัฒนาระบบตรวจสอบความสอดคล้องรายการในระบบบริการผู้ป่วยในวารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
2555การศึกษาเวลามาตรฐานที่ใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยวิธี.Stopwatch.time.techniqueวารสารวิจัย มข.
2016คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปวยเอดส์ ในจังหวัดอุบลราชธานี Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2559อัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2= การศึกษาติดตาม 5 ปีวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
2559

การประเมินการตรวจติดตามการใช้ยาลิเทียมในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล


บทความตีพิมพ์
 
2553vareniclineจุลสารคณะเภสัชศาสตร์


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2011Nonglek KunawaradisaiQuality of Life of HIV Infected and AIDS Patients in Ubon Ratchathani: An Evaluation by WHOQOL-HIV-อุบลราชธานี (12/02/2554)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2016 Evaluation of Lithium Monitoring Approach for Psychiatric Patients at Prasrimahabhodi Psychiatric Hoคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2559)
2015 The study of weight gain in schizophrenic patients receiving atypical antipsychotic agents at Prasriมหาวิทยาลัยขอนแก่น (07/03/2558)
2014

บทนำ: ผู้ป่วยโรคจิตเวชมีอัตราการสูบบุหรี่ที่มากกว่าคนปกติ ซึ่งการสูบบุหรี่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและการรักษา การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี  วิธีการดำเนินงาน: การวิจัยกึ่งทดลอง ให้คำปรึกษาและคำแนะนำโดยใช้หลักการ 5A เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันและมารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ..2556 จำนวน 50 ราย ทำการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 3 ครั้ง คือ หลังให้คำแนะนำ 1 สัปดาห์, 4 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์  ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 12.4 ± 6.05 มวน เป็นเวลาโดยเฉลี่ย 20.3 ± 12.76 ปี ผู้ป่วยร้อยละ 62.0 ติดนิโคตินในระดับต่ำ ช่วงเวลาที่ชอบสูบบุหรี่คือเวลาตื่นเช้า คิดเป็นร้อยละ 98.0 นอกจากนี้ผู้ป่วยร้อยละ 32.0 เคยเลิกสูบบุหรี่มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และร้อยละ 86.11 ใช้วิธีหักดิบ สาเหตุที่ทำให้กลับมาสูบซ้ำคือ เกิดอาการอยากสูบเอง ร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ เห็นเพื่อนสูบ ร้อยละ 27.78 ภายหลังการติดตาม 3 ครั้งพบว่าที่สัปดาห์ที่ 1, 4 และ 8 ผู้ป่วยมีระดับพฤติกรรมความพร้อมในการเลิกบุหรี่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 7 ราย (ร้อยละ 20.59), 9 ราย (ร้อยละ 28.12) และ 12 ราย (ร้อยละ 40.0) ตามลำดับ และกลุ่มตัวอย่าง 1 ราย อยู่ในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติได้ภายหลังจากการติดตามครั้งที่ 3 นอกจากนี้ปริมาณการสูบบุหรี่หลังการให้คำแนะนำลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.05) ในด้านความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่พบว่าหลังการให้คำแนะนำผู้ป่วยมีคะแนนดีกว่าก่อนให้คำแนะนำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ความรู้จาก 8.36 ± 2.22 เป็น 9.44 ± 2.14, p-value<0.05 และทัศนคติจาก 30.00 ± 3.59 เป็น 32.80 ± 3.01, p-value<0.05)  สรุปผล: การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ด้วยหลักการ 5A ในผู้ป่วยโรคจิตเวชเป็นหนึ่งบทบาทสำคัญที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วยในการเลิกบุหรี่ได้

 

Keywords: บุหรี่, โรคจิตเวช, พฤติกรรม การให้คำปรึกษาแนะนำการศึกษาพฤติกรรมและความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (01/02/2557)

2013

Pattern of Antipsychotic Drugs Therapy in Psychiatric Patients: A Case Study at Prasrimahabhodi Psycมหาวิยาลัยมหาสารคาม (16/02/2556)
2013

Motivation and Obstracles in Enrolling to the Community Pharmacy Accreditationมหาวิยาลัยมหาสารคาม (16/02/2556)
2012Comparison study of opinion and factors related to services from general versus chain store communitมหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)
2012Consumer’s opinion towards services from qualified versus general community pharmacy in Muang Distriคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)
2011Nonglek KunawaradisaiStandard Time in Outpatient Dispensing Service using Stopwatch Time Techniqueอุบลราชธานี (13/02/2554)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2011N. KunawaradisaiBehaviors and attitudes towards smoking cessation of academic staffs in the 14th region of minitry oSunee Grand Hotel Thailand (20/07/2554)
2011N.KunawaradisaiEFFECT OF MEDICATION RECONCILIATION IN THE INPATIENT SETTING SERVICEPhuket Thailand (02/06/2554)
2010Nonglek KunawaradisaiEffects of Health Promotion with Yoga in Patients with Type 2 DiabetesMahasarakam University (13/02/2553)
2010Nonglek KunawaradisaiEvaluation of Computer Assisted Instruction in Basic Knowledge and Pharmacotherapy for Smoking CessaMahasarakam University (13/02/2553)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย

Asst.Prof.Dr.Nonglek Kunwaradisai

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email :

Tel :