ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

การศึกษา

Ph.D. Pharmacology (1998)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เภสัชวิทยา (1990)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1982)


ตำแหน่งบริหาร


2557-2562อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2553-2557อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2550-2553คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
2542-2544หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
2544-2544รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
2543-2544รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
2542-2543รองคณบดีฝ่ายบริหาร


สาขาเชี่ยวชาญ

Molecular Pharmacology, Biotechnology
Drug Research and Discovery


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2548 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb,   งบประมาณแผ่นดิน
2548 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. ,  
2548 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและฤทธิ์เหนี่ยวนำการตายของเซลล์ของ flavonoids ที่แยกจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae,   งบประมาณแผ่นดิน


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2547Role of specific COX-2 inhibitors in cancer prophylaxis and treatment.Thai Journal Pharmacology
2547ErbB Protein tyrosine kinases : เป้าหมายใหม่ในการรักษามะเร็งศรีนครินทร์เวชสาร
8

ปัจจัยส่วนบุคคลและสุขภาพและปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตัวอย่างจังหวัดอำนาจเจริญ

iJPS
2012The relationship between  social support factors and antiretroviral agent adherence in HIV/AIDS patients at Um-Najaroen province, Thailand

IJPSผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

Assoc.Prof.Dr.Nongnit Teerawatanasuk

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

Email : Please Contact President’s Office

Tel : Please Contact President’s Office