ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2017 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์Research Articles (National)

Pithayathon Yomsrikhen, Tipwanee Thunyawan, Rachata Mungkornkaew, Ronnachai Chommueang, Kunlayarat Tungtragool, Sataporn Suebsing, Sathaporn Manee, Somwang Janyakhantikul, Saksit Sripa , Peerawat Jinatongthai. Factors affecting INR control and bleeding of warfarin-treated patient, Warinchamrab hospital. IJPS 2017; 13 (Supplement): 301-310. linkปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


August 1st,2017


รชตะ มังกรแก้ว

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : rachata.m@ubu.ac.th

โทร : 0828762725

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190