ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย

การศึกษา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (2007)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เภสัชวิทยา (1995)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต - (1992)


ตำแหน่งบริหาร


2554-2554เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
2553-2554เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
2553-2553เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
2552-2553เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
2552-2553หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
2552-2552หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
2552-2552เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์


สาขาเชี่ยวชาญ

Neuropharmacology


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2556 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู,

  งบประมาณแผ่นดิน
2555 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง,

  งบประมาณแผ่นดิน
2555 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง, ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

  งบประมาณแผ่นดิน
2555 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
นุตติยา วีระวัธนชัย

  งบประมาณแผ่นดิน
2555 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นุตติยา วีระวัธนชัย   วช.
2554 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระจากชะพลู , นางสาวระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นางสาวนุตติยา วีระวัธนชัย   งบประมาณแผ่นดิน
2554 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง, นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   งบประมาณแผ่นดิน
2553 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงา จีน , นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   งบประมาณแผ่นดิน
2553 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก, นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   สกว.
2553 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก , ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   สกว.
2553 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน, ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   งบประมาณแผ่นดิน
2552 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก, นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   สกว.
2552 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน, นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   งบประมาณแผ่นดิน
2550 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง, ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชา อ.ธนวดี ปรีเปรม อ.นุตติยา วีระวัธนชัย พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ อ.ชุติกาญจน์ พิลาศรี   งบประมาณแผ่นดิน


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
14ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของฟลาโวนอยด์จากกระดังงาจีน Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibitory activities of flavonoids from Artabotrys hexapetalusJournal of Sciences and Technology, Ubon Ratchathani
2015Anti-Inflammatory Potential of Ethanolic Bulb Extract of Allium ascalonicum วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016Screening for Acetylcholinesterase Inhibitory Activityfrom the Piperaceae การตรวจกรองฤทธ์ิยบัยงั้เอนไซมอ์ ะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชวงศพ์ ริกไทย Journal of Science and Technology, Ubonratchathani University
2017

Acetylcholinesterase inhibitory activity and Total antioxidant power of selected medicinal plants from Central Vietnam 

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS)

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2010Chemical constituents from Parinari anamenseBiochemical Systemetics and Ecology


บทความตีพิมพ์
 
2552SGLT2 inhibitor กลไกใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2สารเภสัชศาสตร์
2555สาส์นสาระสารเภสัชศาสตร์


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2017

นุตติยา วีระวัธนชัย1  ภัสสรา นาคงาม2   ภาณุ คำวงษ์3   นิธิมา สุทธิพันธุ์และ สุวรรณา ภัทรเบญจพล1*

1คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

2 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อ. เมืองชัยนาท  จ. ชัยนาท 17000

3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

ปัจจัยเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Poster & Proceedings)


นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2009ดร.นุตติยา วีระวัธนชัยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอกโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (14/10/2552)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2014์ีNuttiya WerawattanachaiRawiwun KaewamatawongAnti-inflammatory Potential of Ethanolic Bulb Extract of Allium ascalonicum through Alteration in Prโรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี (01/12/2557)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย

Asst.Prof.Dr.Nuttiya Werawattanachai

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : nuttiya.w@ubu.ac.th

Tel : 045353630