ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ

การศึกษา

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (1999)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1983)


ตำแหน่งบริหาร


2555-2556หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2542-2545หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม


สาขาเชี่ยวชาญ

Medicinal plants/compounds with antioxidant, anticancer and antiviral activities


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2555 การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยงจากภาวะ oxidative stress,

พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ ลักษณา เจริญใจ จุฑามาศ เชื้อทอง

  งบประมาณแผ่นดิน
2554 การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยง, รศ.ดร. พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ   งบประมาณแผ่นดิน
2554 การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยง, รศ.ดร. พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ   งบประมาณแผ่นดิน
2553 การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยง, รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, ดร.ลักษณา เจริญใจ   งบประมาณแผ่นดิน
2548 การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae,   งบประมาณแผ่นดิน


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2556 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรจากน้ำนมราชสีห์และน้ำนมราชสีห์เล็ก วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017

PRELIMINARY TEST OF EFFECT OF AMOMUM VILLOSUM AND OTHER 5 THAI HERBAL CRUDE EXTRACTS ON RAT LIVER CYP3A4 ENZYME ACTIVITIES IN-VITRO

IJPS

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2549Anti-herpes virus activity of Dunbaria bella PrainJournal of Ethnopharmacology


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2011รศ.ดร. พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติIN VITRO ANTIOXIDANT AND HEPATOPROTECTIVE ACTIVITIES OFFOUR SOLANUM SPECIES อุบลราชธานี (20/07/2554)
2010Pannarat Akanitapichat Anti-Herpes Simplex Virus Type 1 Activities of Hydromethanolic Extracts from Ubon Ratchathani Mediciโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด (12/07/2553)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ

Assoc.Prof.Dr.Pannarat Akanitapichat

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

Email : pannarat.a@ubu.ac.th

Tel : 045353630