ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

การศึกษา

Ph.D. Pharmaceutical Sciences (2012)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ชีวเคมี (2004)


ตำแหน่งบริหาร


2559-2560ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการทุนวิจัยที่ได้รับ

2559 การเก็บข้อมูลสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี, พรทิพย์

  งบประมาณแผ่นดิน
2559 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากไข่น้ำต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อม, '

  วช.
2558 ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลทุเรียนต่อภาวะความจำบกพร่อง, ,

  สกว.
2557 การเก็บข้อมูลสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ,

พรทิพย์ ไววุฒิ

  งบประมาณแผ่นดิน
2557 ผลกระตุ้นของสารสำคัญจากส่องฟ้าต่อการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งลำไส้ด้วยเทล, ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

  สกว.
2557 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านสื่อการสอนออนไลน์, นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ นางสาวสุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้งต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้า, ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต, ดร.จันทนา บุญยะรัตน์, รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี, ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

  สกว.
2556 การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ , รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี, ดร.จันทนา บุญยะรัตน์, ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต, ดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกลุ, ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

  สกว.


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2012

Bufotalin inhibits proliferation and migration of cervical cancer cells

Proceedings of NATPRO 4 Natural Products for Health and Beauty The Fourth International Conference o


บทความตีพิมพ์
 
2556Gomisin N: สารสกัดจาก Schisandra chinensisสารเภสัชศาสตร์


หนังสือ/ตำรา

2013Gomisin N= A herb-derived compound that enhances death receptor-mediated apoptosis of cancer cells, in Traditional Medicine= New Research. Nova Publishers, Inc., New York, USA


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2015Dr.Pornthip Waiwut
Bufotalin Promotes TRAIL-induced Apoptosis in Non-Small Lung Cancer CellsHolliday Inn, Bangkok, Thailand (04/01/2558)
-00014th International Conference on Science & Technology (ICST) Holliday Inn, Bangkok, Thailand (30/11/542)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2015Boonyarat C., Waiwut P. Effect of Combination of Gefitinib and Bufotalin on Non-Small Lung Cancer Cells Apoptosis.Sunee Grand Hotel (28/05/2558)
2015Waiwut P., Boonyarat C., Saiki I., Sakurai H. Dihydrocapsaicin Induces Tumor Necrosis Factor-α-Mediated G1 Cell Cycle Arrest and Apoptosis in HumaSunee Grand Hotel (28/05/2558)
2014

Pornthip Waiwut1, Wichitsak Sukhano2, Ploenthip Puthongking2, Prasert Reubroycharoen3 and Chantana Boonyarat2* Neuroprotective Effects of Five Melatonin Derivatives โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (01/02/2557)

-0001การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 15ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (30/11/542)
1970CAREYA SPHAERICA ROXB. Protects Hydrogenperoxide -induced Neuronal Cell Deathโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี (01/01/2513)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2016Chantana Boonyarat1, Pornthip Waiwut4*The Pouteria Campechiana fruit extract Induced Cytotoxicity and Apoptosis in HT29 Colon AdenocarcinoBasel, Switzerland (21/09/2559)
2016Pornthip waiwut, Chantana Boonyarat In Vitro Activity of Capsaicin Derivatives Relevant to Treatment of Alzheimer's DiseaseBasel, Switzerland (21/09/2559)
2016Pornthip Waiwut1, Chavi Yenjai2, Chantana Boonyarat3* Neuroprotective Effects of Clausena harmandiana LinnBerkeley hotel bangkok (02/02/2559)
2016

Suwapak Chaiwasukin1, Bunthita Jongpremkitpaisan1, Chantana Boonyarat2, Pornthip Waiwut1* The Cytotoxic Effect of Some Thai Herbal. Extracts on Cancer CellsBerkeley hotel bangkok (02/02/2559)

2016

Chantana Boonyarat1, Chavi Yenjai2, Opa Vajraguta3, Pornthip Waiwut4,* Carbazole Compounds of Clausena hamandiana Sensitized TRAIL-Induced Colon Adenocarcinoma Cell DeathPullman hotel, Khonkaen (21/01/2559)

2015

Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai, OpaVajragupta, Prasert Reubroycharoen,

                                     ornthip Waiwut ACTIVE CONSTITUENT OF DERIS INDICA INDUCES COLON ADENOCARCINOMA CELL DEATH BY SUPPRESSING SURVIVAL PConvention Center, Chulabhorn Research Institute (17/09/2558)

2014Chantana Boonyarat, Ploenthip Puthongking, and Pornthip Waiwut.
Inhibition of amyloid beta aggregation and neuroprotection of melatonin derivativesFaculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (22/12/2557)
2014 Pornthip Waiwut, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat.
Effects of Bouea macrophylla Griff extracts on improvement of memory deficit induced by scopolamine Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. (22/12/2557)
2014

Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai, Opa Vajragupta, Prasert Reubroycharoen, Pornthip Waiwut. HEPTAPHYLLINE INDUCED HUMAN COLON ADENOCARCINOMA CELL DEATH BY REGULATING APOPTOTIC PROTEINS.Miracle Grand Hotel, Bangkok (06/08/2557)

2014

Chantana Boonyarata, Yaowared  Chulikhita, Pornthip Waiwutb, Prathan Luechaa Effects of Piper sarmentosum Extract on Improvement of Memory Deficit Induced by Scopolamine in Miceรามา การ์เดน กทม. (03/05/2557)

2014

Pornthip Waiwut, Hiroaki Sakurai, Ikuo Saiki, Chantana Boonyarat Bufotalin Enhances Tumor Necrosis Factor-α-Mediated-Apoptosis through DR5 Upregulation รามา การ์เดน กทม. (03/04/2557)

2013
Chantana Boonyarat
SupatraThiratmatrakul
Chavi Yenjai
Pornthip Waiwut
Michihisa Tohda3. Tacrine-heptaphylline Hybrid: a Potential Multifunctional Agent for the Treatment of Alzheimer’s Osaka , Japan (13/11/2556)
2013

Pornthip Waiwut1, Ikuo Saiki2, Hiroaki Sakurai3 DIHYDROCAPSAICIN INHIBITS CANCER CELL PROLIFERATION BY REGULATING CELL CYCLE PROTEINSChulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand (05/08/2556)

2012

Pornthip Waiwut1, Chantana Boonyarat2, Prasert Reubroycharoen3, Natthaporn Janjaratjit1, Ikuo Saiki4 and Hiroaki Sakurai5

Bufotalin inhibits proliferation and migration of cervical cancer cellsChiangma Orchid (30/11/2555)
2012

Pornthip Waiwut1, Yaowared Chulikhit2, Supawadee Daodee2, Prasert

Reubroycharoen3, Chantana Boonyarat2

Effects of Antidesma Velutinosum extracts on improvement of memory deficit induced by scopolamine inChaiangma Orchid Hotel Chiangmai, Thailand (28/11/2555)
2012Pornthip Waiwut Ikuo Saiki Hiroaki Sakurai

Bufotalin enhances TRAIL-induced apoptosis in non-small lung cancer cells via DR4 pathwayChiang Mai (28/11/2555)
-0001NATPRO 4 The 4th International Conference or Natural Products for Health and Beauty: “Future Trends โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่ (30/11/542)
-0001 the 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand (มี proceedings)Convention Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand. (30/11/542)
-0001The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014Rama Gardens Hotel & Resort, Bangkok, Thailand (30/11/542)
-000118 th T NS Conference 2014 and 2 nd CU - NIPS Symposium , Bangkok, Thailand December 2 2 - 2Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (30/11/542)
-000118 th T NS Conference 2014 and 2 nd CU - NIPS Symposium , Bangkok, Thailand December 2 2 - 2Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (30/11/542)
-000118 th T NS Conference 2014 and 2 nd CU - NIPS Symposium , Bangkok, Thailand December 2 2 - 2Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (30/11/542)
-000118 th T NS Conference 2014 and 2 nd CU - NIPS Symposium , Bangkok, Thailand December 2 2 - 2Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (30/11/542)
-0001งานประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2558อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (30/11/542)
-0001งานประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2558อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (30/11/542)
-000110th International Symposium of the Protein Society of ThailandConvention Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand (30/11/542)
-0001The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand (30/11/542)
-0001The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand (30/11/542)
-0001The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand (30/11/542)
-0001The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologist Meeting “New Paradigms in Pharmacology for GlobalThe Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand (30/11/542)
-0001The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologist Meeting “New Paradigms in Pharmacology for GlobalThe Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand (30/11/542)
19703rd International Symposiu on Phytochemicals in Medicine and FoodLishui Yunquan Hotel (01/01/2513)
19703rd International Symposiu on Phytochemicals in Medicine and FoodLishui Yunquan Hotel (01/01/2513)
19703rd International Symposiu on Phytochemicals in Medicine and FoodLishui Yunquan Hotel (01/01/2513)
19703rd International Symposiu on Phytochemicals in Medicine and FoodLishui Yunquan Hotel (01/01/2513)
19703rd International Symposiu on Phytochemicals in Medicine and FoodLishui Yunquan Hotel (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

Asst.Prof.Dr.Pornthip Waiwut

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : porntip.w@ubu.ac.th

Tel : 045353632