ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชเคมีและพฤกษเคมี (2003)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมี (1998)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1996)


ตำแหน่งบริหาร


2556-2558รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
2555-2556รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
2554-2555ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2553-2554รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
2552-2553ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ


สาขาเชี่ยวชาญ

Pharmaceutical chemistry, Analytical Chemistry, Computational Chemistry, Pharmacology


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2559 การทดสอบความคงตัวทางกายภาพและจุลชีววิทยาของเครื่องสำอางที่ผสมสารสกัด จากฟักข้าว, ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง
ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ
  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2559 การทดสอบความคงตัวทางกายภาพและจุลชีววิทยาของเครื่องสำอางที่ผสมสารสกัด จากฟักข้าว,

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง
ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2559 การศึกษาปริมาณสารสำคัญ สารพิษ และองค์ประกอบทางอาหารของพืชสมุนไพรหมามุ่ยอินเดีย (Mucuna pruriens) ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี,

  อื่นๆ
2558 พัฒนาสารสกัดผงเห็ดหลินจือเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ,

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

นายทรงพร จึงมั่นคง

  อื่นๆ
2558 การศึกษาผลกระทบภาวะสุขภาพ สภาพแวดล้อม และการปนเปื้อนโลหะหนักของเกลือสินเธาว์ ในแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์จังหวัดอุบลราชธานี,

  งบประมาณแผ่นดิน
2557 ศักยภาพและอุปสรรคของการแพทย์แผนไทยในการเยียวยารักษาผู้ป่วยที่แสวงหาทางเลือกนอกจากการแพทย์แผนปัจุบัน,

อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
  งบประมาณแผ่นดิน
2557 คุณค่าของชีวิตหมอพื้นบ้านและผลกระทบจากสังคมสมัยใหม่ต่อวัฒนธรรมการแพทย์พื้นบ้านอีสาน, อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

  งบประมาณแผ่นดิน
2553 การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาเเคปซูลขิง เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย, วิภาวี เสาหิน, ลักษณา เจริญใจ, ปรีชา บุญจูง, ทรงพร จึงมั่นคง, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา   งบจังหวัด
2551 การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย, วิภาวี เสาหิน ลักษณา เจริญใจ ปรีชา บุญจูง ทรงพร จึงมั่นคง เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา   งบประมาณแผ่นดิน
2551 การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย, ลักษณา เจริญใจ   งบประมาณแผ่นดิน
2548 การศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และต้านการอักเสบ-ปวดของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. ,  
2548 การสกัด แยกสารบริสุทธิ์ และ ศึกษาโครงสร้างเคมีของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหง้าของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. ,  


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2545New leads of HIV-1 integrase inhibitorsMahidol J Pharm Sci
6พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติ ต่อการเลิกบุหรี่ของบุคลากรทางการศึกษา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14๋JIPS
2010เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยา Selective COX-2 Inhibitors ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
2556การศึกษาองค์ประกอบของนํ้ามันระเหยง่ายจากเหง้าขิงสดและแคปซูลขิงในประเทศไทย

เภสัชศาสตร์อีสาน

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2543Chroman amide and nicotinyl amide derivatives: inhibition of lipid peroxidation and protection against head traumaFree Radic Res


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2009ปรีชา บุญจูงการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรสายพันธ์ใหม่ Curcuma cf. comosa Roxb. และพัฒนาเป็นตำรับยารักษาแผลสุณีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (29/07/2552)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2011ปรีชา บุญจูงQUANTITATIVE ANALYSIS OF MAJOR COMPONENTS IN KHAMIN CHAN AND FATHALAI CAPSULES BY HPLCอุบลราชธานี (20/07/2554)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

Asst.Prof.Dr.Preecha Boonchoong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : preecha.b@ubu.ac.th

Tel : 045353620