ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

การศึกษา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Natural product chemistry (2002)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท (1997)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1994)


ตำแหน่งบริหาร


2556-2557หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม


สาขาเชี่ยวชาญ

1.Biological active compounds from Natural sources
2.Structure elucidation of Natural products
3.Chemistry of Natural products
4.Ethnobotany


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2562 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร (ยาผง),
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
ดร.กุสุมา จิตแสง
CVผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

  อื่นๆ
2561 จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวทและ พฤกษศาสตร์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม ,

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ดร.กุสุมา จิตแสง

  อื่นๆ
2561 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะกะเพรา (ยาผง, ยาแคปซูล),

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ดร.กุสุมา จิตแสง

  อื่นๆ
2561 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุอบเชย (ยาน้ำ),

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ดร.กุสุมา จิตแสง

  อื่นๆ
2561 สำรวจและรวบรวมองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาไข้ออกผื่นของ จ.อุบลราชธานี,

  งบประมาณแผ่นดิน
2561 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร-วัตถุดิบ,


  อื่นๆ
2560 การจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย : ตำรับยาประสะไพล (ยาแคปซูล/ยาผง), ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
อ.ดร.กุสุมา จิตแสง
อ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

  งบประมาณแผ่นดิน
2560 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดเห็ดไคล,

นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
นายกฤษฎา วิเศษดี
นางสาวกิ่งดาว โนนพิลา

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2560 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีชนิดไม่ทำลายตัวอย่างสำหรับแคปซูลสมุนไพรขมิ้นชัน,

นายทรงพร จึงมั่นคง                     

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตะวงศ์

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2560 เรื่องการสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเสื่อม ,
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2559 การสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเสื่อม, สุดารัตน์ หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2559 การสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่,

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2558 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของยาสมุนไพรตำรับที่มีการใช้ในเขตอีสานใต้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการควบคุมคุณภาพ,

  งบประมาณแผ่นดิน
2556 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง,

  วช.
2556 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง,

  งบประมาณแผ่นดิน
2556 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู,

  งบประมาณแผ่นดิน
2555 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
นุตติยา วีระวัธนชัย

  วช.
2555 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง, ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

  งบประมาณแผ่นดิน
2555 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
นุตติยา วีระวัธนชัย

  งบประมาณแผ่นดิน
2555 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นุตติยา วีระวัธนชัย   วช.
2554 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของกล้วยชนิดต่างๆ, กุสุมา จิตแสง ระวิวรรณ แก้วอมตะวงศ์   เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2554 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง, นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   งบประมาณแผ่นดิน
2554 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระจากชะพลู , นางสาวระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นางสาวนุตติยา วีระวัธนชัย   งบประมาณแผ่นดิน
2553 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก, นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   สกว.
2553 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงา จีน , นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   งบประมาณแผ่นดิน
2553 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก , ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   สกว.
2553 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน, ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   งบประมาณแผ่นดิน
2552 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก, นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   สกว.
2552 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน, นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   งบประมาณแผ่นดิน
2548 การสกัด แยกสารบริสุทธิ์ และ ศึกษาโครงสร้างเคมีของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหง้าของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. ,  


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2549ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระDPPHและปริมาณสารฟีนอลรวมของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยบางชนิดวารสารวิชาการ ม.อบ.
14ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของฟลาโวนอยด์จากกระดังงาจีน Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibitory activities of flavonoids from Artabotrys hexapetalusJournal of Sciences and Technology, Ubon Ratchathani
2556 ความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสและปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพืชสมุนไพรไทย 13 ชนิด วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อบ.
2015Anti-Inflammatory Potential of Ethanolic Bulb Extract of Allium ascalonicum วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016Screening for Acetylcholinesterase Inhibitory Activityfrom the Piperaceae การตรวจกรองฤทธ์ิยบัยงั้เอนไซมอ์ ะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชวงศพ์ ริกไทย Journal of Science and Technology, Ubonratchathani University
2017

 Acetylcholinesterase inhibitory activity and Total antioxidant power of

selected medicinal plants from Central Vietnam

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS)

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2548mono- and biflavonoids from Ochna integerrimaiochemical Systematics and Ecology

บทความปริทัศน์ในวารสารนานาชาติ หรือต่างประเทศ (มี peer review)

 
2010 ANTIOXIDANT AND ANTITYROSINASE ACTIVITY OF UVARIA SIAMENSISProceeding of The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar

บทความปริทัศน์ในวารสารในประเทศ (มี peer review)

 
2017

สารทุติยภูมิและฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูกที่จำหน่ายในท้องตลาดของไทย

Secondary Metabolites and Biological Activities of Wan Chak Mod Look Distributed in Thai Markets

UBU Sciences and Technology Journal


บทความตีพิมพ์
 
2552ลกจันทน์เทศดอกจันทน์เทศบทความสวนสนุมไพร
2513
2554ฟักข้าวสารเภสัชศาสตร์


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2014 ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITY OF COMPOUNDS FROM PIPER SARMENTOSUM ROXB.Bangkok (04/03/2557)
2011ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์NITRIC OXIDE SCAVENGING AND TYROSINASE INHIBITORY CONSTITUENTS FROM CURCUMA COMOSAsapporo, Japan (14/11/2554)
-0001ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITY OF COMPOUNDS FROM PIPER SARMENTOSUM ROXB.Montien Riverside Hotel, Thailand (30/11/542)
-0001

Chanapat Auttapanya, Suttinee Silasalai, Zongporn Juengmunkong, Kusuma Jitsaeng,

Rawiwun Kaewamatawong*

Development of HPLC analysis method for quality control of Cinnamon stomachic mixture

Asia Hotel, Bangkok (30/11/542)
1970The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017)โรงแคชรมเอเชีย กรุงเทพ (01/01/2513)
1970Advances in Pharmaceutical Sciencesโรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพ (01/01/2513)
1970Advances in Pharmaceutical Sciencesโรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพ (01/01/2513)
1970Advances in Pharmaceutical Sciencesโรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพ (01/01/2513)
1970Advances in Pharmaceutical Sciencesโรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพ (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

Assoc.Prof.Dr.Rawiwun Kaewamatawong

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

Email : rawiwun.k@ubu.ac.th

Tel : 045353630