ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน, ประเทศสหราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


ปัจจุบัน
2009
2003
2003

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

สาขาความเชี่ยวชาญ


เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

ระบบบริการสุขภาพและนโยบาย

เภสัชกรรมปฐมภูมิ

ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์

 ผลงานตีพิมพ์Research Articles (National)

Benchakanta J, Kunawaradisai N, Sripa S.. Effect of the living skill program on smoking prevention among lower secondary school students: case study from a school in Ubon Ratchathani province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement): 476-488.

Wannapongsatit P, Pudeethip I, Kanjanawat P, Pudpong K, Wongpakdee P, Tumsen T, Kanabut T, Sripa S, Akanit U.. A study of drug dosing adjustment initiative in patients with renal impairment admitted to internal medicine wards. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13((Supplement)): 373-381.

Yomsrikhen P, Thunyawan T, Mungkornkaew R, Chommueang R, Tungtrakool K, Suebsing S, Manee S, Janyakhantikul S, Sripa S, Jinatongthai P.. Factors affecting INR control and bleeding of warfarin-treated patient, Warinchamrab Hospital. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13((Supplement)): 301-310.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

Variation in drug utilisation across different health insurance schemes in Thailand - a meta analysi 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW) Phuket, Thailand

Poster Presentation (International)

Quality of health care and prescribing= perspective of patients under the Universal Health Care Sche 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW) Phuket, Thailand
Effect of the Universal Health Care Scheme on Prescribing Patterns across Thailand the 26th International Conference on Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk Management (ICPE) Brighton, UK
Factors Affecting Community Pharmacist’s Knowledge, Attitude, Perception of Barriers and Int 38th American Society of Health-System Pharmacist (ASHP) Annual Midyear Clinical Meeting New Orleans, Louisiana, USA

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ


2017
2017
2016
2016


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


February 2nd,2018


ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : saksit.s@ubu.ac.th

โทร : 045353532

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190