ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2002 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้านเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี (ศูนย์การแพทย์), ประเทศสหรัฐอเมริกา
1992 เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

L.W. Fan, L.T.Tien, S. Tanaka, T. Ma, N. Chudapongse, S. Sinchaisuk, R.W. Rockhold and I.K. Ho. Changes in the brain k-opioid receptor levels of rats in withdrawal from physical dependence upon butorphanol. Neurosciene 2003; 121: 1063-1074.

S. Sinchaisuk, I.K. Ho and R.W. Rockhold. Focal k-opioid receptor-mediated dependence and withdrawal in the nucleus paragigantocellularis. Pharmacology Biochemistry and Behavior 2002; 74: 241-252.


Research Articles (National)

สมชาย ชาลี* ,สมชาย สินชัยสุข**, สัมมนา มูลสาร**, สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์****โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ**คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี***สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ . ผลของนโยบายการจัดสรรงบประมาณต่อมูลค่าการเบิกยาและเวชภัณฑ์ การบริการและการบริหารยาและเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัยในจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2012; 14: 78-84.


Review Articles (National)

Somchai Sinchaisuk. Functional dyspepsia: its causes and therapies. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University 2010; 3: 0-0.

Somchai Sinchaisuk. A class effect of selective COX-2 inhibitors on the cardiovascular risk. Journal of Ubon Rajathanee University 2007; 9: 44-53.

Somchai Sinchaisuk. Buprenorphine as an alternative for treatment of opioid dependence. Thai Journal of Pharmacology 2005; 27: 127-136.ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


January 12th,2018


ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

Email : somchai.sin@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190