ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

การศึกษา

Ph.D. GENETICS (2011)


ตำแหน่งบริหาร


2558-2558ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
2557-2558ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
2556-2557หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ทุนวิจัยที่ได้รับ

2558 การประยุกต์ใช้เภสัชพันธุศาสตร์ในผู้ป่วยที่ไ้ด้รับยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ, อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย (35%)
อ.ดร.ภก.สมหวัง จรรยาขันติกุล (35%)
ภญ.กัลญารัตน์ ตั้งตระกูล (30%)

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรม ณ บริเวณยีน IL28B ต่อความไวในการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังและการตอบสนองต่อการใช้ยา peginterferon-α ร่วมกับ ribavirin,

  สวทช.
2556 การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีผลต่อโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังในประชากรชาวไทย,

  วช.
2555 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในประเทศไทยในการฆ่าหรือยับยั้งเชื้อ Acinetobacter baumannii เเละสายพันธ์ที่ดื้อยต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์,

ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2555 การศึกษาความถี่ของยีน KIR2DS3 ในประชากรชาวไทย, สมหวัง จรรยาขันติกุล

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2558ความถี่ของยีน KIR2DS3 ในประชากรชาวไทย )วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
2560

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

บทความปริทัศน์ในวารสารในประเทศ (มี peer review)

 
2558โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง= ความรู้พื้นฐาน ยา และแนวทางการรักษา )วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน


บทความตีพิมพ์
 
2556เภสัชพันธุศาสตร์: ที่มาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิกสารเภสัชศาสตร์ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

Asst.Prof.Dr.Somwang Janyakhantikul

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : somwang.j@ubu.ac.th

Tel : 045353619