ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชเคมีและพฤกษเคมี (2006)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมี (1998)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1996)


ตำแหน่งบริหาร


2561-2565เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2557-2558ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
2556-2556ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
2554-2555ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
2553-2554รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
2552-2553ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
2550-2552หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำคณะเภสัชศาสตร์
2550-2552ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ


สาขาเชี่ยวชาญ

Identification and standardization of herbal medicine
Structure elucidation of compound by using Spectroscopy technique
Biological study of compound including antioxidant antityrosinase cytotoxicทุนวิจัยที่ได้รับ

= 10) { $y = $y + 1; }else { $y = $y; } ?>
$topic, $researcher_list"; ?>  


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2544วิถีไทยกับสมุนไพรรักษาโรคสาร ม.อบ.
2544โรคแอนแทรกซ์ กับอาวุธชีวภาพสาร ม.อบ.
2550พืชอันตราย (Dangerous Plants)ไทยเภสัชศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ
13การเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินอยด์และค่าดัชนีความเผ็ดในพริก ตามระยะการสุกแก่ของผลวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2554ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ววารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2543Antiherpes simplex virus component isolated from Maclura cochinchinensis .Phytomedicine


บทความตีพิมพ์
 
2555ตำรับยาตรีผลา ผลไม้ไทยไม่ถูกลืมบทความเผยแพร่ในเวปไซต์ คณะเภสัชศาสตร์
2552มะลิ ดอกไม้เป็นยาบทความลงเวปไซต์ สวนสมุนไพร คณะเภสัชฯ
2552พุดทุ่งไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553โคลงเคลงไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553ตูบหมูบไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553กระโดนไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2552บัว สมุนไพรในตำรับยาหอม ตอนที่1 บัวหลวงบทความในเวปคณะฯ
2552บัว สมุนไพรในตำรับยาหอม ตอนที่ 2 บัวขมและบัวเผื่อนเวปไซต์
2552สมุนไพรในพิกัดเทียน : ตอนที่ 1 เทียนดำเวปไซต์
2552สมุนไพรในพิกัดเทียน : ตอนที่ 2 เทียนแดงเวปไซต์
2552การเข้าสู่มาตรฐาน ISO/ IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำสารเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2553โด่ไม้รู้ล้มไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553ลำดวนไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553คนทีสอไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553ตะลุมพุกไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553อีทกไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553รสสุคนธ์ไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553การจัดการความรู้เรื่อง ปัญหาที่พบบ่อย และการดูแลรักษาเครื่อง HPLCบทความ KM
2555การดูแลสุขภาพแบบไทย ด้วยลูกประคบสมุนไพรบทความเผยแพร่ในเวปไซต์ คณะเภสัชศาสตร์
2555การทำยาลูกกลอนสมุนไพรเวปไซต์ www.thaicrudedrug.com
2555หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO/IEC 17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 18 (มกราคม - เมษายน 2555)
2555มหัศจรรย์ยาจากเมล็ดหมามุ่ยบทความใน www.thaicrudedrug.com
2556ไม้ยาในป่าอีสานบทความใน www.phargarden.com
2556ข้อสังกตที่ควรจดจำเบื้องต้น ในการแยกชนิดเห็ดระโงกและเห็ดระงากบทความเผยแพร่ในเวปไซต์คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
2556สมุนไพรน่ารู้จัก 'นมทั้งห้า' บำรุงน้ำนมสตรีหลังคลอดบทความเผยแพร่ใน web site ของคณะเภสัชศาสตร์
2557องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจของว่านหมาว้อบทความเผยแพร่ใน web site ของคณะเภสัชศาสตร์
2557ดูแลสุขภาพแบบไทยด้วยการทับหม้อเกลือบทความเผยแพร่ในเweb site ของคณะเภสัชศาสตร์
2557ตำรับยาดี แก้ปวดเมื่อย มรดกภูมิปัญญาไทยบทความเผยแพร่ในเweb site ของคณะเภสัชศาสตร์
2557กำแพงเจ็ดชั้น (ตาไก้) สมุนไพรต้านเบาหวานบทความเผยแพร่ในเweb site ของคณะเภสัชศาสตร์
2557'เทียนดำ มีประสิทธิภาพต่อโรคเอดส์หรือไม่'บทความเผยแพร่ในเweb site ของคณะเภสัชศาสตร์
2561การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของสารสกัดสมุนไพรเพื่อรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์


หนังสือ/ตำรา

2553พืชพิษ สัตว์พิษแม็ค


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2018

สุดารัตน์ หอมหวล1,*, กมลชนก ขันทะ2, กรรณิการ์ ตรวจนอก2

ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้ในโรงพยาบาลของไทย (1)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17/03/2561)
2018

สุดารัตน์ หอมหวล1* ,ศิริวดี ศรีกงพาน2 และ ปฏิพล ลาภปรารถนา2

ฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีwww.phargardeคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17/03/2561)

2017

น.ส.ปาริฉัตร สารรัตน์, น.ส.สุจิตรา ใยงูเหลือม, ผศ.ดร.สุดารัตน์  หอมหวล

ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้ในโรงพยาบาลของไทย (1)

อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)
2017

น.ส.พีรญา อัครกนกสิน, น.ส.ลลิตา รามศักดิ์, ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้ใน ร.พ.ของไทย (2)

อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)
2009Dr.Sudarat Homhual, Y.Chupraphawan, V Chantree, S. KrangsinsirikulThe development for sustainable livelihoods though multidisciplinary research.The 3rd UBU research cSunee Grand Hotel, Ubon Ratchathanee (28/07/2552)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2012Sudarat Homhual

Collection of Thai crude drug on website www.thaicrudedrug.comTaksila Hotel, Mahasarakham, Thailand (21/12/2555)
2011สุดารัตน์ หอมหวล และพลชาติหอมหวลMedicinal plant in Rong Koh Forest, Muang Srikai District, Ubon Ratchathani Province (Thailaโรงแรมออคิด จ.เชียงใหม่ (07/11/2554)
2010ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลAntioxidant and Antimicrobial activities of Elephantopus scaber var scaber. and Elephantopus spicatuคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (08/12/2553)
-0001Collections of thai crude drug, on website www.thaicrudedrug.comโรงแรมตักศิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม (30/11/542)
-0001Collections of thai crude drug, on website www.thaicrudedrug.comโรงแรมตักศิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม (30/11/542)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

Asst.Prof.Dr.Sudarat Homhual

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : sudarat.h@ubu.ac.th

Tel : 045353630