ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

การศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์ - (2009)
Ph.D. Pharmaceutical Sciences (2002)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เภสัชวิทยา (1995)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1992)


ตำแหน่งบริหาร


2559-2562รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2556-2557เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
2557-2557เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์


สาขาเชี่ยวชาญ

ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากสมุนไพร โดยเน้นการศึกษาฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนท์ ฤทธิ์แก้ปวดอักเสบ ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด และฤทธิ์ phytoestrogen โดยศึกษาทั้ง in vivo และ in vitro รวมถึงการทดสอบพิษเบื้องต้น (acute toxicity test)


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2561 ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้องอกสมองของ Proteasome inhibitor และ Autophagy inhibitor โดยผ่าน Notch signaling pathway,

  สกว.
2560 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดเห็ดไคล,

นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
นายกฤษฎา วิเศษดี
นางสาวกิ่งดาว โนนพิลา

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2559 การศึกษาปริมาณสารสำคัญ สารพิษ และองค์ประกอบทางอาหารของพืชสมุนไพรหมามุ่ยอินเดีย (Mucuna pruriens) ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี,

  อื่นๆ
2558 การศึกษาปริมาณสารเบต้ากลูแคน โปรตีน และเส้นใยในเห็ดป่าที่ใช้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี,

  งบจังหวัด
2550 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเสี้ยวแดงและการป้องกันการทำงานผิดปกติของไตและหลอดเลือดในหนูเบาหวาน,  
2550 การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและฤทธิ์ปกป้องการทำงานของหลอดเลือดและไตของสารสกัดว่านหมาว้อในหนูเบาหวาน ,   เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2549 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา,   เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2548 การศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และต้านการอักเสบ-ปวดของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. ,  
2548 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb,   งบประมาณแผ่นดิน
2548 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. ,  
2547 การทดสอบพิษเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่มีฤทธิ์เอสโตรเจน ,   งบประมาณแผ่นดิน


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2010การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจนจากส่วนสกัดน้ำเต้าหลวงในหนูถีบจักรธรรมศาสตร์เวชสาร
2010ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดเอทานอลจากใบพลูต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์มIJPS
2554ระดับสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจร จังหวัดอุบลราชธานีวารสารทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2011การศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานีการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2011ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดข่าลิงต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์มไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
2011ฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสของพืชสมุนไพรไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
2554

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเหง้าข่าลิง

วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
2556 ความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสและปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพืชสมุนไพรไทย 13 ชนิด วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อบ.
2015Screening of Thai plants for inhibition of CYP2D6 enzyme activity Ubon Ratchathani University Journal of Sciences and Technology


บทความตีพิมพ์
 
2554Kombyglyzeสารเภสัชศาสตร์


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2017รร สุโกศล กทม (05/08/2560)
2012Taejarernwiriyakul O, Buasai M, Rattanatranurak I, Sriyod P, Chanluang S.xanthine oxidase inhibitory activity of medicinal plants คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (12/02/2555)

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2017

 

Suparat Chanluang*1, Phubed Nilatawong1, Pichsinee Sutheerapongs1, Konlarat Cherdkoksri1, Worakant Mitwong1 and Rawiwun Kaewamatawong1

1Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand 34190

*E-mail address: s_chanluang@yahoo.co.th (Corresponding author)

 

Amount of protein, crude fiber and β-glucan, and aรร สุโกศล กทม (05/08/2560)

2017

 

Suparat Chanluang*1, Phubed Nilatawong1, Pichsinee Sutheerapongs1, Konlarat Cherdkoksri1, Worakant Mitwong1 and Rawiwun Kaewamatawong1

1Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand 34190

*E-mail address: s_chanluang@yahoo.co.th (Corresponding author)

 

Amount of protein, crude fiber and β-glucan, and aรร สุโกศล กทม (05/08/2560)


นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2016 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารเบต้ากลูแคนที่สกัดจากเห็ดหำฟาน เห็ดซี่น และเห็ดพุงหมูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2559)
2012กฤตยา บุญญกิจ นิตรียา เสมสูงเนิน และปิยนุช บุตรสมบัติ, น้องเล็ก คุณวราดิศัย และสุภารัตน์ จันทร์เหลืองความรู้เรื่องการใช้ยาคุมกำเนิดของผู้รับบริการที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)
2012Chonchanok Chaweewong1, Pattara Boonsai1, Nonglek Kunawaradisai2, Suparat ChanlaungKnowledge and Behavior in Using Postcoital Pills of Consumers in Community Pharmacyคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)
2012Inlaoyai P, Meeshana S, Inta T, Chanluang S, Kunawaradisai N.Consumer's opinion towards services from quallfied versus general community pharmacy in Muang diคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)
2012Nasatid A, Jitaree K, Sripa R, Chanluang S, Kunawaradisai N.Comparison study of opinion and factors related to services from general versus chain store communitคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)
2011นพวัฒน์ เพ็งคำศรี จัตุพล กันทะมูล นิภาพร เมืองจันทร์ สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดข่าลิงคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (12/02/2554)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

1970The 1st International conference on natural medicine: From local wisdom to international researchรร. สุโกศล กรุงเทพมหานคร (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

Asst.Prof.Dr.Suparat Chanluang

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : supharat.k@ubu.ac.th

Tel : 045353630