ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

การศึกษา

Ph.D. Medicinal Chemistry and Pharmacognocy (2001)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1995)


ตำแหน่งบริหาร


2558-2560รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
2556-2557รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
2555-2556รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
2555-2554รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
2555-2554ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2552-2553รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
2550-2552รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
2546-2550ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
2545-2546ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย


สาขาเชี่ยวชาญ

Molecular Modeling in Drug Design and Discovery, Bioinformatics, Estrogenic compounds from Natural resources (Phytoestrogens)


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2548 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและฤทธิ์เหนี่ยวนำการตายของเซลล์ของ flavonoids ที่แยกจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae,   งบประมาณแผ่นดิน


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2010การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจนจากส่วนสกัดน้ำเต้าหลวงในหนูถีบจักรธรรมศาสตร์เวชสาร
2011การศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานีการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2546De Novo Ligand Design of Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs)Mahidol University Journal of Pharmaceutical Science


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2007Joomprabutra S.,Vajragupta OpaStructure based pharmacophore model of neuraminidase inhibitorsโรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพ (23/11/2550)
2005Joomprabutra S, Chanluang S, Wongbutdee J, Juengwatanatrakul T, Jitsaeng K, Bongcheewin B. Phytoestrogens from local medicinal plants in Ubon Ratchathani provinceMahasarakham, TH (21/10/2548)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2001Joomprabutra S, Whetstone JL, Brueggemeier RW. Molecular modeling studies of benzopyranone combinatorial libraries. Sandiego,CA (04/04/2544)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

Dr.Surachai Joomprabutra

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : surachai.j@ubu.ac.th

Tel : 045353630