ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์

การศึกษา

Ph.D. Pharmacy (2016)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Clinical Pharmacy (2001)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1998)


ตำแหน่งบริหาร


2555-2555รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2552-2554เภสัชกรรมปฏิบัติ


สาขาเชี่ยวชาญ

Drug information service
Therapeutic drug monitoring


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2560 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้า,

  อื่นๆ
2560 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี= พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,

  อื่นๆ
2560 การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาที่มีแนวโน้มความไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ START/STOPP, อ. ฑิภาดา สามสีทอง

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
รศ.ดร. ธีราพร ชนะกิจ
นายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2560 Choosing potential areas of practice for new graduate= A national survey of Academic Year 2014 in physicians, dentists and pharmacist,

  อื่นๆ
2555 การพัฒนาและประเมินเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน:กรณีศึกษา ต.เมืองศรีไค, ผศ.ธีราพรชนะกิ
ดร.จินตนา นภาพร
ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2553 โครงการ integrated pharmaceutical seminar, ดร.จินตนา นภาพร   งบประมาณแผ่นดิน
2553 โครงการ การพัฒนาเวบไซต์สำหรับกลุ่มเภสัชกรเพื่อการพัฒนาระบบยา จ.อุบลราชธานี, นางธีราพร ชนะกิจ   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2551 การพัฒนาการให้บริการเลิกบุหรี่ทางอินเตอร์เน็ต (ศจย), อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ธีราพร ชนะกิจ   งบประมาณแผ่นดิน
2548 การศึกษาเภสัชศาสตร์และชีวประสิทธิผลของ genistein ที่อยู่ในสารสกัดถั่วเหลืองบรรจุแคปซูล เพื่อกำหนดขนาดรับประทานที่เหมาะสมในการบ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,   งบประมาณแผ่นดิน


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2010Quality of life in breast cancer patients: A pilot study using modified quality of life questionnaireKhon Kaen Medical Journal
2010Teaching and Learning about Food Supplement in Pharmacy Curriculum of Thailand.Thai Pharm Health Sci J
6Evaluation of computer assisted instruction in basic knowledge and pharmacotherapy for smoking cessationIJPS
2554การพัฒนาโปรแกรมการจัดการบริการเภสัชสนเทศThai Pharm Health Sci J
13

บทบาทของเภสัชกรพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2547การศึกษาเวลาที่ใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 1 (OPD1) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์วารสารวิชาการ ม.อบ.


บทความตีพิมพ์
 
2559Thailand: Thai pharmacy professional development and educationTransforming Our Workforce: Workforce development and education: Systems, tools and navigation


หนังสือ/ตำรา

2012การบริการเภสัชสนเทศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2553คู่มือการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนหจก.ศิริธรรมออฟเซ็ท จ.อุบล


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2010Thawatchai Thoop-on, Waritsara Pasukmoon, Kanuengnit Yotkhamlue, Jintana Napaporn2 , Teeraporn Chanakit2DEVELOPMENT OF AN IDENTIFICATION DATABASE FOR TABLETS AND CAPSULES COMMERCIALIY AVAILABLE IN THAILANคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2553)
2010Jessadawadee kaewmaneechai1, Surasak Kananan1, Apirak Kuvajanakul1, Teeraporn Chanakit2, Jintana Napaporn2DEVELOPMENT OF UBU LASA DRUG DATABASE VERSION 1.0 FOR TABLETS AND CAPSULES COMMERCIALLY AVAILABLE INคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2553)

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2012Chanakit T, Napaporn J, Jinathongthai P, Teaw M, Juksupa N, Sriboonruang T, Boonlumlert W, Promchan T, Chaveangwat W Development of Pharmaceutical Care for Older Persons: Collaborative Model Between the Faculty of PhaGraceland Resort & Spa, Thailand (25/07/2555)
1970“Development of Pharmaceutical Care for Older Persons: Collaborative Model Between the Faculty of Phโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต (01/01/2513)
1970Development and Evaluation of Hospital Pharmacy Data Management Systemsโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต (01/01/2513)
1970Development and Evaluation of Hospital Pharmacy Data Management Systemsโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต (01/01/2513)
1970Development and Evaluation of Hospital Pharmacy Data Management Systemsโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต (01/01/2513)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2012Teeraporn Chanakit, Jintana Napaporn, Surasak Kananarn , Kattika Kengkwarsing, Rapeeporn Nakain, Renukarn Anusorn The Development of Drug Information Service Management Program คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น (11/02/2555)
2011Teeraporn ChanakitThe Development of Computer Assisted Instruction for Medical Chart Review Instructions For PharmacyFaculty of Pharmaceutical Sciences, UBU (13/02/2554)
1970

พิชญา พิมรินทร์, ชนิดาภา ตันตินิยงคกุล, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล, ธีราพร สุภาพันธุ์

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สำเร็จการศึกษาให้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น (01/01/2513)

1970

ฐานิตา นามรัตน์, จตุพร เจริญยศ, ธีราพร สุภาพันธุ์, สรัญญา กุลวงศ์, วัฒนาพร คุ้มบุญ, จารุวรรณ ธนวิรุฬห์.

ลักษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบำบัดด้วยการแพทย์ทางเห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น (01/01/2513)


นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2017

Puckwipa Suwannaprom, Siritree Suttajit, Teeraporn Chanakit,
Mayuree Tangkiatkumjai, Suntara Eakanunkul, Chuenjid Kongkaew,
 Claire Anderson, Payom Wongpoowarak

Preparing PharmaThe Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand (05/08/2560)

2012Chanakit T, Napaporn J, Kumseekeaw J, Unlamarn R, Boontium A, Thippayamongkolkun J, Sakrachai L Development of a Diabetic Care Data Management System at Sappasitthiprasong Hospital.Phuket Graceland Resort & Spa, Thailand (25/07/2555)
2011T. Chanakit1, R. Unlamarn, P. Pasansiwamai, P.Prasoptanya, S. DonkamchaimongkonDevelopment and Evaluation of Hospital Pharmacy Data Management Systems Arnoma Hotel Bangkok, Thailand (14/12/2554)
1970The 1st international conference on natural medicine: "From Local Wisdom to International ReseaThe Sukosol Hotel (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์

Assoc.Prof.Dr.Teeraporn Supaphan

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

Email : teeraporn.s@ubu.ac.th

Tel : 045353632