ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

การศึกษา

Ph.D. Pharmaceutical Sciences (2008)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชอุตสาหกรรม (1999)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1990)


ตำแหน่งบริหาร


2557-2558หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2554-2556ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
2552-2554ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
2544-2545รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
2542-2544ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2537-2538รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


สาขาเชี่ยวชาญ

1.Pharmaceutical technology (formulation & physicochemical characterization & production process)
2.GMP/ PICs
3.Drug metabolism
4.Metabolism-Based Drugs-Drugs Interactions
5.Herb-Drug Interactions
6.Cytochrome P450ทุนวิจัยที่ได้รับ

2555 ผลของสารสกัดสมุนไพร5ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี450จากตับหนูในหลอดทดลอง ปีงบ2555-6เดือนหลัง,

  งบประมาณแผ่นดิน
2555 ผลของสารสกัดสมุนไพรไทย5ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี450ในไมโครโซมที่ได้จากตับหนู (ปีงบ25556เดือนแรก), Benjabhorn Sethabouppha  Suttasinee Suwannakul

  งบประมาณแผ่นดิน
2555 ผลของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครม พี450 ในไมโครโซมจากตับหนู (ทุนวิจัย สกอ.ปีงบประมาณ 2554: 6 เดือนหลัง), ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล   งบประมาณแผ่นดิน
2554 ผลของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครม พี450 ในไมโครโซมจากตับหนู (ทุนวิจัย สกอ.ปีแรก 2554: 6 เดือนแรก), 1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล   งบประมาณแผ่นดิน
2553 การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาเเคปซูลขิง เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย, วิภาวี เสาหิน, ลักษณา เจริญใจ, ปรีชา บุญจูง, ทรงพร จึงมั่นคง, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา   งบจังหวัด
2552 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450, 1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2552 ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450, 1.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2.ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล   เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2551 การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย, วิภาวี เสาหิน ลักษณา เจริญใจ ปรีชา บุญจูง ทรงพร จึงมั่นคง เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา   งบประมาณแผ่นดิน


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2011ฤทธิ์ต้านเชื้อ E Coli ของสารสกดัสมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจรและมังคุดProceeding of The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research conference 2011
2015Factor Affecting Selection Criteria and Behavior of Students and Staffs of Ubon Ratchathani University in Using Services from Ubon Ratchthani University Drug Store Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2015Development of Herbal Tablet Formulation Using the Combination of Fa-thalai-chon and Mangosteen Peels Extracts for Diarrhea Treatment IJPS
2015Screening of Thai plants for inhibition of CYP2D6 enzyme activity Ubon Ratchathani University Journal of Sciences and Technology
2017

PRELIMINARY TEST OF EFFECT OF AMOMUM VILLOSUM AND OTHER 5 THAI HERBAL CRUDE EXTRACTS ON RAT LIVER CYP3A4 ENZYME ACTIVITIES IN-VITRO

IJPS
2017

COMPARATIVE STUDY ON BINDING CAPACITY OF SOME NATURAL BINDERS USING PARACETAMOL TABLET PRODUCED BY WET GRANULATION METHOD AS A MODEL

 

IJPS


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2017

วิสุทธิ์ หิรัญพงศ์ชัย

Inhibitory Effect of Amomum villosum and other 5 Thai Herbal Crude Extracts on Rat Liver Microsomคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)

2016เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
Inhibitory effect of Cha- Em- Thai (Albizia myriophylla Benth.) extract on CYP3A4 activity in- vitroคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2559)
2016เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
ผลของสารสกัดดอกพิกุล (Mimusops elengi L.) ต่อการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 ในไมโครโซมจากตับหนูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2559)
2015สันติยา จันผกา
การพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรสูตรผสม เปลือกมังคุดกับฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้รักษาอาการท้องเสียมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (07/03/2558)
2015สิรินดา บัวสาย
พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านยาคณะเภสัชฯสาขาหน้าม.อุบลฯของนศ.และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (07/03/2558)
2014Benjabhorn Sethabouppha
Screening Test of 5 Thai Vegetable Alcoholic Extracts on Rat CYP2D6 Enzyme Activity in-vitroUbon Ratchathani University, Thailand (01/02/2557)
2014Benjabhorn Sethabouppha
In vitro screening test of Holy Basil and other 3 Thai Vegetable Alcoholic Extracts on Rat CYP3A4 EnUbon Ratchathani University, Thailand (01/02/2557)
2013

Preliminary Screening Test for the effect of Plu-Kaow Crude Extracts on Rat CYP3A4 Enzyme Activity Mahasarakam University (16/02/2556)
2013

Inhibitory Effect of Wan-Kab-Hoy (Tradescantia spathacea Swartz) Extracts on CYP3A4 Activity in-vitrMahasarakam University (16/02/2556)
2013

Flowability Improvement of Chlorpheniramine Powder by Fluidized- Bed GranulationMahasarakam University (16/02/2556)
2013

Preparation and evaluation of combined Fah-Talai (Andrographis paniculata) and mangosteen (Garcinia Mahasarakam University (16/02/2556)
2013

Inhibitory Effect of Tien-Kao (Cuminum cyminum L.) Extracts on CYP3A4 Activity In-VitroRhajabhaj Phiboonsongkram University, Pissanuloke, Thailand (22/01/2556)
2012Benjabhorn Sethabouppha, Yuttana Sae-kow, Srisakul Srisuk, and Saranya Ua-areekunDetermination of Rhein Content in Khee- lek (Cassia siamea Lamk.) LeafsKhon Kean University, Thailand (11/02/2555)
2011Sethabouppha BPre-Formulation of Paracetamol Solid Dispersion in PEG 4000-Tabletsมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (12/02/2554)
2011Sethabouppha BDissolution Test of Sustained&Fast Release Theophylline Tablet Available in Ubon Ratchathani Uniมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (12/02/2554)
2011Chantornpasit T Tangsiriwattanakul P Rattanapanadda W Thanakhatepaisal O Sethabouppha BAnti-microbial Activity of Andrographis paniculata and Garcinia mangostana Extract-Mixturesมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (12/02/2554)
2011Thitayarak P, Silaket P, Sangthong S, Treenert A, Suwannakul S, Sethabouppha BInhibitory Effect of Tien-kwaw (Cuminum cyminum L) Extracts on CYP3A4 Activity in-vitroมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (12/02/2554)
2010Benjabhorn Sethabouppha, Patcharida Thitayarak, Pantida Silaket, Sunisa Sangthong, Apatsara Treenert, Suttasinee Suwannakul Inhibitory Effect of Tiendam (Nigella sativa Linn.) Extracts on CYP3A4 Activity in-vitroโรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง (03/09/2553)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2016

Benjabhorn Sethabouppha

Effect of Nymphaea rubra Roxburgh on CYP3A4 Activity In-Vitro

Rama Garden Hotel Bangkok Thailand (14/12/2559)
2016Benjabhorn Sethabouppha Water Absorption and Mucoadhesive Properties of Scaphium macropodum Beaum. (Malva Nut)Phuket Graceland, Phuket, Thailand (01/06/2559)
2016Benjabhorn Sethabouppha
Inhibitory effect of Osbeckia stellata Ham. extract on CYP3A4 activity in- vitro Pullman Hotel Khonkean (21/01/2559)
2015Benjabhorn Sethabouppha
Determination of Vitamin C Content in Thai Pineapple WasteHanoi University of Sciences and Technology (10/11/2558)
2015Benjabhorn Sethabouppha
In vitro test of Kote-Sore (Angelica dahurica Benth) Crude Extracts on Rat CYP3A4 Enzyme ActivityPullman Racha Orchid Hotel Khon kean (28/01/2558)
2014In Vitro screening test of Holy Basil and other 3 Thai vegetables aqueous extracts on rat CYP2D6 enzGrand Sunee Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand (03/12/2557)
2014Benjabhorn Sethabouppha
In Vitro screening test of Holy Basil and Other 3 Thai Vegetable Aqueous Extracts on Rat CYP2D6 Enzyโรงแรมแกรนด์สุนีย์ อุบลราชธานี (01/12/2557)
201417th International Social Pharmacy Workshop (ISPW2012)Phuket Graceland Resort and Spa Thailand (26/07/2557)
2013Benjabhorn Sethabouppha
Preparation and Taste Improvement of Centella asiatica Instant Tea Using Spray Drying TechniqueHanoi University of Sciences and Technology, Hanoi, Vietnam (15/11/2556)
2012Sethabouppha B, Suwannakul S, Saohin W, Watcharathanakij S.

Senior Pharmacy Students' Attitude towards Community Pharmacy RotationPhuket, Thailand (24/07/2555)
2011Suttasinee Suwannakul, Nikom Kumpangngam, Sukhontip Panprom, Sawaeng Watcharathanakij and Benjabhorn SethaboupphaSurvey Study of Herbal Medicine Used In Out-Patients of Prasrimahabhodi Psychiatric Hospital, ThBangkok, Thailand (14/12/2554)
2011Benjabhorn SethaboupphaINHIBITORY EFFECT OF JAN-DANG (Dracaena lourieri Gagnep.) EXTRACTS ON CYP3A4 ACTIVITY IN-VITRO Grand Sunee Hotel Ubon Ratchathani Thailand (20/07/2554)
2010Benjabhorn SethaboupphaPreliminary Screening Test for the Effect of five Thai Herbal Crude Extracts on Rat CYP3A4 Enzyme AcHue college of Medicine and Pharmacy, Hue city, Vietnam (12/03/2553)
2010Noppawat Pengkamsri, Wanwisa Ratanapanadda, Thunyatip Juntaraprasit, Anyamanee Sooppamas, Wandee Rungseevijitprapa, 1Benjabhorn SethaboupphaEffect of Eudragit® L30 D-55 Coating Levels on Dissolution of Paracetamol Enteric Coated Tablets : Nมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2553)
1970Determination of Viatmin C content in Pineapple Waste Hanoi Vietnam (01/01/2513)
1970Inhibitory effect of Osbeckia stellata Ham. extract on CYP3A4 activity in- vitro Pullman Raja Orchid Hotel Khon Kean (01/01/2513)
1970Water sorption and mucoadhesive properties of Scaphium macropodum Beaum. (Malva nut) Phuket Graceland Resort & Spa Patong Beach Phuket (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

Asst.Prof.Dr.Benjabhorn Sethaboupph

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : benjabhorn.s@ubu.ac.th

Tel : 045353630