ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2008 Ph.D. Pharmaceutical Sciences มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์, ประเทศสหราชอาณาจักร
1999 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชการ-เภสัชอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1990 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


Industrial Pharmacy, GMP, Production Process, Quality Assurance and Qality Control, Formulation Sciences, Physicochemical Characterization of Drug/ Materials in Solid State, Cytochrom P450 Mediated-Drug Metabolism, Herbs-Drugs Interactions
ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมี และเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : benjabhorn.s@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมารค์ ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190