ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2009 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (โฮมีโอพาธีย์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย
2003 , ประเทศ
1995 ปริญญาโท เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
1992 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2015 - 2019 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013 - 2015 รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2011 - 2013 รองคณบดี ฝ่ายบริหารและแผน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2007 - 2008 รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2005 - 2006 รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2004 - 2004 รองคณบดี ฝ่ายพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2003 - 2003 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2003 - 2003 รองคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2003 - 2003 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2003 - 2004 รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1996 - 1997 รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาความเชี่ยวชาญ


Pharmaceutical Technology, Drug delivery, Cosmetics, Biodegradable Polymers, Lipids, Solid lipid nanoparticles, Nanostructured lipid carrier, Niosomes, Microparticles, In-situ forming implants, Polymeric films, Skin care products, Hair growth, Hair loss, Phytoestrogen, Anti-ageing products, Health supplements, Natural products, Modified drug release, in vitro, in vivoผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Bancha Yingngam & Nuttapun Supaka &Wandee Rungseevijitprapa . Optimization of process parameters for phenolics extraction of Cratoxylum formosum ssp. formosum leaves by response surface methodology. Journal of Food Science and Technology (2013 Impact Factor 2.024) 2015; 52(1): 129-140.

Bancha Yingngam, Nuttapun Supakaand Wandee Rungseevijitprapa. Estrogen-like activities and cytotoxicity effects of Thai herbal medicines as natural ingredients in anti-ageing. Journal of Medicinal Plants Research 2011; 5(31): 6832-6838.

Thapana Kumar Chaiyavat Chaiyasut Wandee Rungseevijitprapa and Maitree Suttajit. Screening of steroid 5 -reductase inhibitory activity and total phenolic content of Thai plants. Journal of Medicinal Plants Research 2011; 5(7): 1265-1271.

chaiyavat Chayasut, Thapana Kumar, Pramote Tipduangta and Wandee Rungseevijitprapa. Isoflavone content and antioxidant activity of Thai fermented soybean and its capsule formation. African Journal of Biotechnology 2010; June(9(26)): 4120-4126.

W. Rungseevijitprapa and R.Bodmeier. Injectability of biodegradable in situ forming microparticle systems (ISM). Eur.J.Pharm.Sci. 2009; 36: 524–531.

Wandee Rungseevijitprapa, Gayle A. Brazeau, James W. Simkins and Roland Bodmeier.. Myotoxicity Studies of O/W-In Situ Forming Microparticle Systems.. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2008; May(69(1)): 126-133.


Research Articles (National)

Sureewan Duangjit, Pattaraporn Ruangkarnjanapaisarn, Thanattha Inta, Wandee Rungseevijitprapa. An approach for determining the accelerated stability during the optimization of ellagic acid loaded transfersomes using the computer program. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11 (Supplement): 112-123.

Sureewan Duangjit, Wikanda Seepanbal, Nalintip Neanghemmarach, Wandee Rungseevijitprapa. Development of Curcumin and Piperine floating microspheres in acidic condition. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11 (Supplement): 101-111.

Sureewan Duangit, Thanattha Inta, Pattaraporn Ruangkarnjanapaisarn, Wandee Rungseevijitprapa. Effect of Cholesterol and Oleic Acid on Physochochemical Properties and Stability of Liposomes. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11 (Supplement): 1-13.

Thanissa Ramrit, Bancha Yingngam, Wandee Rungseevijitprapa. Development of Triphala Niosomes. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; January-April(Vol.9 (supplement)): 22-26.

Sophita Bhongmaliwal, Sutharut Kampangta, Bancha Yingngam, Wandee Rungseevijitprapa. Conservation and development of traditional Thai lip care products for business extension. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; January-April(9 (Supplement)): 44-49.

ณัฐชา พฤษสุภี1, พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์1, ชนัญญา รักษ์เรืองนาม1,  บัญชา ยิ่งงาม1, ณัฐพันธุ์ ศุภกา2, วันดี รังสีวิจิตรประภา1,* . การกักเก็บของสารประกอบพอลีฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบติ้วในระบบนำส่งตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 9: 17-21.

Bancha Yingngam, Nuttapun Supaka, Wandee Rungseevijitprapa. Cytotoxicity Study of Niosomes on Fibroblasts. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; January-April(Vol.9, Number 1): 133-136.

Panikchar Wichayapreecha, Bancha Yingngam, Nattawut Charoenthai and Wandee Rungseevijitprapa. Development of finasteride proniosomes for trasfollicular delivery. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; January-April(Vol.9, Number 1): .

Naphatsorn Kumara, Wandee Rungseevijitprapa, Nual-Anong Narkkhong, Maitree Suttajit ,Chaiyavat Chaiyasuta. 5α-reductase inhibition and hair growth promotion of some Thai plants traditionally used for hair treatment. Journal of Ethnopharmacology 2012; 765-771(139): .

Wandee Rungseevijitprapa. Development of oral isoniazid and rifampicin microspheres. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2009; January-April(Vol. 5(1)): 63-73.

Sineerat Wantong, Pariyakorn Sublee, Sirilak Tepchan, Warisada Sila-On, Uracha Ruktanonchai, Wandee Rungseevijitprapa. Ion pair complex for drug delivery system. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2008; July-December(Vol. 4 (2)): 140-150.

Bancha Ying-ngam, Nuttapun Supaka, Wandee Rungseevijitprapa.. Preparation and characterization of nonionic nano-vesicles prepared from various surfactant types. Khon Kaen University Research Journal 2008; May(13): 566-571.

Bancha Ying-ngam, Yaowaluk Phimpanit, Nattaya Wongkasemchai, Warisada Sila-On, Wandee Rungseevijitprapa. Encapsulation of rice bran oil in solid lipid nanoparticles (SLN) for skin hydration and viscoelasticity. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2007; July-December(Vol. 3(2)): 8-22.

Wandee Rungseevijitprapa and Chutinun Prasitpuriprecha. Development of Eugenia grata extract film strip for oral hygine. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2007; 3: 17-24.

Chutinun Prasitpuriprecha, Wandee Rungseevijitprapa and Chaivat Chaivasut. Antimicrobial activity of biological fermented products from northeastern Thai indigenous vegetables. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2007; 3(3): 60-69.

Bancha Yingngam, Yaowaluk Phimpanit, Nattaya Wongkasemchai, Wairsada Sila-Orn, Wandee Rungseevijitpr. Development of Rice Bran Oil in Solid Lipid Nanoparticles (SLN) for Skin Nourishment.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2007; July-December(3(2)): 8-22.

Chaowalit Monton, Sarawut Phermphoonkunarak, Oranuch Thanaketpaisarn, Uracha Ruktanonchai, Wandee Ru. Development of polymeric microparticles for oral vaccine delivery.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2007; July-December(3(2)): 44-52.


Review Articles (International)

Bancha Yingngam, Wandee Rungseevijitprapa. Molecular and clinical role of phytoestrogens as anti-skin-ageing agents= A critical overview. Phytopharmacology 2012; 3: 227-244.


Book

Wandee Rungseevijitprapa. Wandee Rungseevijitprapa editor. Solid Lipid Nanoparticles for Drug and Cosmetic Delivery. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University; 2011.


Chapter in a book

Rungseevijitprapa, W., Paeratakul, O., Siepmann, F., Siepmann, J.. Disperse Systems. In: Florence A.T., Siepmann J. editors. Modern Pharmaceutics 5th ed.. New York: Marcel Dekker; 2009. p.357-422

Im-Emsap, W., Paeratakul, O., Siepmann, J. Disperse Systems. In: Banker, G.S., Rhodes, C.T. editors. Modern Pharmaceutics (Revised and expanded), 4th ed.. New York: Marcel Dekker; 2002. p.237-285


รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2014 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น การกระทรวงศึกษาธิการ (ระดับชาติ)
2013 รางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)
2013 รางวัลบุคคลากรดีเด่น ประเภทสายวิชาการ ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)
1997 อาจารย์นักวิจัยผู้มีผลงานนำเสนอดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


2016 นางสาวธนิสสา รามฤทธิ์ -
2016 นายดำรงศักดิ์ จินารัตน์ -
2013 นางสาวภณิกชา วิชยปรีชา -
2013 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง -
2013 นางสาวภณิกชา วิชยปรีชา -
2012 นางสาวกฤติยารัตน์ สมวงศ์ -
2011 นายบัญชา ยิ่งงาม -
2011 นายนพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ -
0000 นายเอกชัย ดำเกลี้ยง -


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


May 22nd,2017


วันดี รังสีวิจิตรประภา

รองศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : wandeeim@yahoo.com

โทร : +66-0-4535-3639

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190