ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รายชื่อ - เบอร์ติดต่อชื่อตำแหน่งEmailโทรศัพท์
รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุขรองศาสตราจารย์Please Contact President’s OfficePlease Contact President’s Office
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์รองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์teeraporn.s@ubu.ac.th6645353600
รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติรองศาสตราจารย์pannarat.a@ubu.ac.th045353630
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์รองศาสตราจารย์phrawika@ubu.ac.th045353630
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อนรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์phwarisi@ubu.ac.th045353632
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภารองศาสตราจารย์wandeeim@yahoo.com045353615
รศ.ดร.วิภาวี เสาหินรองศาสตราจารย์saohin@hotmail.com045353630
รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนารองศาสตราจารย์phanunch@hotmail.com045353630
ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาลผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาผู้ช่วยศาสตราจารย์chutinunpr@yahoo.com045353602
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผาผู้ช่วยศาสตราจารย์benjabhorn.s@ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ผู้ช่วยศาสตราจารย์charuwan9@yahoo.com045353626
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์chonladda.p@ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์phthawju@ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์snitima8888@yahoo.com045353630
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์nipaporn.m@ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์nuttiya.w@ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูงผู้ช่วยศาสตราจารย์phpreebo@ubu.ac.th045353620
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอกผู้ช่วยศาสตราจารย์pajaree.t@ubu.ac.th045353632
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์pwaiwut79@yahoo.com12345
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาผู้ช่วยศาสตราจารย์sirima.s@ubu.ac.th045353632
ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์somchai.sin@ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์somwang.j@ubu.ac.th045353619
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลผู้ช่วยศาสตราจารย์ sudarat.h@ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลืองผู้ช่วยศาสตราจารย์phsuphch@mail2.ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์sureewan.d@ubu.ac.th045353632
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพลผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์sawaeng.w@ubu.ac.th6645353616
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริผู้ช่วยศาสตราจารย์utsana@ubu.ac.th045353602
ผศ.จีริสุดา คำสีเขียวผู้ช่วยศาสตราจารย์oat_otani@hotmail.com0817894478
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคงผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์zongporn.j@ubu.ac.th0453533632
ดร.กุสุมา จิตแสงอาจารย์kusuma.j@ubu.ac.th045353632
ดร.จินตนา นภาพรอาจารย์jintannan@yahoo.com045353630
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทองอาจารย์juthamas_ct@hotmail.com045353130
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูลอาจารย์thitidaj.l@ubu.ac.th045353622
ดร.บัญชา ยิ่งงามอาจารย์phbancyi@ubu.ac.th045353630
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดาอาจารย์piengpen.t@ubu.ac.th045353632
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์อาจารย์phaijit.s@ubu.ac.th3632
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภาอาจารย์saksit.s@ubu.ac.th045353532
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุลอาจารย์suttasinee.s@ubu.ac.th045353630
ดร.สุรชัย จูมพระบุตรอาจารย์surachai.j@ubu.ac.th045
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลอาจารย์anuwat_py@hotmail.com0819664837
ดร.ธนวดี ปรีเปรมอาจารย์thanawadee.p@ubu.ac.th3632
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพาอาจารย์recipe2@hotmail.com045353632
อาจารย์ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์อาจารย์dekdee_rx18@yahoo.com0853026568
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผลอาจารย์prasittichai.p@ubu.ac.th045353632
อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทยอาจารย์peerawat.j@ubu.ac.th045353630
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียวอาจารย์
อาจารย์รชตะ มังกรแก้วอาจารย์อาจารย์rachata.m@ubu.ac.th045353630
อาจารย์วันนิศา ดงใต้อาจารย์wannisa.d@ubu.ac.th045363633
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทองอาจารย์tipada.s@ubu.ac.th045353632
อาจารย์ทวนธน บุญลืออาจารย์tuanthon.b@ubu.ac.th045363600
อาจารย์พนัชกร เตชอังกูรอาจารย์อาจารย์phanutgorn.t@ubu.ac.th045353632
อาจารย์รจเรศ เนตรทองอาจารย์rojja43150355@yahoo.com043363632
อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์อาจารย์uraiwan.a@ubu.ac.th045353633
นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์พนักงานสถานที่
นายทยากร วริทธานนท์นักวิชาการศึกษาphboonja@ubu.ac.th045353618
นายธนพัต วิสาพลผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์tanapat.w@ubu.ac.th045353641
นายนรเศรษฐ์ ทองคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการnoraset.t@ubu.ac.th045353634
นายนเรศน์ กำลังดีพนักงานขับรถยนต์
นายวีระวุท กะชานักวิทยาศาสตร์weerawut.k@ubu.ac.th045353643
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ผู้ปฏิบัติงานบริหารphwuttch@mail2.ubu.ac.th045353609
นายศักดิ์ชัย รัศมีช่างไฟฟ้าsakchai.r@ubu.ac.th3635
นายสมัย กิ่งคำพนักงานขับรถยนต์kingkhumcar@hotmail.com3605
นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยงผู้ปฏิบัติงานบริหารphsittyi@ubu.ac.th045353605
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปkritsadaporn.k@ubu.ac.th045353602
นางชื่นจิต ภู่ทองนักวิชาการพัสดุphchuenjit@hotmail.com045353607
นางอนุพร กลางคำผู้ปฏิบัติงานบริหารanuporn.k@ubu.ac.th045353608
นางนารี แก้ววงษาคนงานห้องทดลองnaree.k@ubu.ac.th045353607
นางกรชนก แก่นคำนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษkornchanok.b@ubu.ac.th045353641
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการkittiyarat_star@yahoo.co.th045353628
นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์นักวิทยาศาสตร์Natthaporn.j@ubu.ac.th045353643
นางธนาพา เชียงแสนผู้ปฏิบัติงานบริหารphtanach@ubu.ac.th045323612
นางนิธินันท์ สุยะลาบุคลากรwarisa.p@ubu.ac.th045353606
นางเย็นฤดี แม่นมั่นพนักงานธุรการairok23@hotmail.com045353644
นางวรรณา พุ่มพฤกษานักวิชาการศึกษาwanna.s@ubu.ac.th045353612
นางวิรัตน์ จันทร์ตรีนักวิทยาศาสตร์virat.c@ubu.ac.th0897187521
นางวิลาวัลย์ บุตรีผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางแวว ถนอมวงค์นักวิทยาศาสตร์waew.k@ubu.ac.th045353644
นางสมคิด สุพันทะมาดพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3phsomksu@gmail.com045353642
นางสาวิตรี สอนพงษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์sawitree.s@ubu.ac.th045353634
นางสาวปนิดา มุขมณีนักวิชาการพัสดุpanida.m@ubu.ac.th045353607
นางสาวชัญญานุช ช่วงชิงนักวิชาการเงินและบัญชีchatchai.c@ubu.ac.th045353608
นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศนักวิชาการเงินและบัญชีsaruayked.bo@ubu.ac.th045353608
นางสาวดารุณี นามห่อผู้ปฏิบัติงานบริหารdarunee.n@ubu.ac.th045353605
นางสาววิภาดา ขจัดมลทินผู้ปฏิบัติงานบริหารfon2534htm11@gmail.com045353605
นางสาวจิรัสยา สมลาผู้ปฏิบัติงานบริหารthanita.s@ubu.ac.th045353632
นางสาวชไมภรณ์ บุญแท้ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์rabbyb.447@gmail.com3641
นางสาวติณณา ภาษาพรมจ้างเหมาบริการรายบุคคลtinnabst@gmail.com045353603
นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่นักวิทยาศาสตร์tipmonta.r@ubu.ac.th045353644
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ผู้ปฏิบัติงานบริหารthunyalak.t@ubu.ac.th045353611
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการืnuchajaree.m@ubu.ac.th045353610
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนbenjapak.m@ubu.ac.th045353624
นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์ผู้ปฏิบัติงานบริหารprapaijitmankong@gamil.com045353636
นางสาวภัณฑิรา กัลยาผู้ปฏิบัติงานบริหารpantila.k@ubu.ac.th045353630
นางสาวสดใส ตะรินันท์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป sodsai.t@ubu.ac.th045353609
นางสาวสุขุมา พวงมะลินักวิชาการศึกษาsukhuma.p@ubu.ac.th045353625
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุผู้ปฏิบัติงานบริหารsudarat.t@ubu.ac.th045353610
นางสาวอรสา ภูขมังผู้ปฏิบัติงานบริหารorasa2207@gmail.com045353636
นางสาวนิภาดา พวงผะกาผู้ปฏิบัติงานบริหารnipada.p@ubu.ac.th045353611
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีผู้ปฏิบัติงานบริหารsupavadee.s@ubu.ac.th045353620