ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
Asst.Prof.Dr.Chutinun
Prasitpuripreecha
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
Dr.Thitidaj Luetrakul
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
Asst.Prof.Dr.Suparat
Chanluang
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
Assoc.Prof.Dr.Wandee
Rungseevijitprapa
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
Asst.Prof.Dr.Nipaporn
Muangchan
หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
Asst.Prof.Dr.Preecha
Boonchoong
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

อาจารย์ทวนธน บุญลือ
Tuanthon Boonlue
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
Asst.Prof.Dr.Thaweesak
Juengwatanatrakul
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.จินตนา นภาพร
Dr.Jintana Napaporn
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ดร.ธนวดี ปรีเปรม
Dr.Thanawadee Preeprem
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
Peerawat Jinatongthai
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
Ms.Benjapak Mingkwan
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
 
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
Dr.Saksit Sripa
รองคณบดีฝ่ายบริหาร