ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
Asst.Prof.Dr.Chutinun
Prasitpuripreecha
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
Dr.Thitidaj Luetrakul
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
Asst.Prof.Dr.Suparat
Chanluang
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
Narongchai Chaksupa
หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
Assoc.Prof.Dr.Wandee
Rungseevijitprapa
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
Asst.Prof.Dr.Utsana
Puapermpoonsiri
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

อาจารย์ทวนธน บุญลือ
Tuanthon Boonlue
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
Asst.Prof.Dr.Benjabhorn
Sethaboupph

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
Dr.Saksit Sripa
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
Ms.Benjapak Mingkwan
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
Mrs.Kritsadaporn Kenprakong

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
Asst.Prof.Dr.Thaweesak
Juengwatanatrakul
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.จินตนา นภาพร
Dr.Jintana Napaporn
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ดร.ธนวดี ปรีเปรม
Dr.Thanawadee Preeprem
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
Peerawat Jinatongthai
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ
Assoc.Prof.Dr.Teeraporn
Chanakit