ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ 
NO.  COUNTRY                                        INSTITUTION DATE OF SIGNING DATE OF TERMINATION
 
1.  JAPAN  INSTITUTE OF MEDICINE, UNIVERSITY OF TOYAMA JANUARY 25, 2017   JANUARY 24, 2022
2.  MALAYSIA  MONASH UNIVERSITY SEPTEMBER 5, 2016   SEPTEMBER 4, 2021
3.  ASEAN  ASEAN FACULTIES OF PRARMACY JUNE 29, 2017   JUNE 28, 2022
4.  USA   SCHOOLS AND COLLEGES OF PHARMACY JUNE 16, 2008   JUNE 15, 2022
  5.  AUSTRIA   UNIVERSITY OF GRAZ NOVEMBER 13, 2017   NOVEMBER 12, 2022
         

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
ลิงค์ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศระหว่างมหาวิทยลัยอุบลราชธานีกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ