ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ

 

ความร่วมมือทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา 
 

 

ความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Health, University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย


 

ความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์


 

เครือข่ายนักวิจัย NRCT-JSPS Core University Program


 

ความร่วมมือทางวิชาการกับ Ce.M.O.N. s.r.l. Laboratori Omeopatici ประเทศอิตาลี


 

ความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Letai Pharmaceuticals Co.,LTD


 

ความร่วมมือทางวิชาการกับ Singapore General Hospital PTE LTD