ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


20
มิ.ย.
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (อัตราเงินงบประมาณแผ่นดิน) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 12 ก.ค. 60
19
มิ.ย.
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 3-6 ก.ย. 60 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16
มิ.ย.
รพ.บางมด เปิดรับสมัครเภสัชกร 4 ตำแหน่ง
16
มิ.ย.
ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Campm) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-24 ก.ค. 60 ณ จังหวัดเชียงใหม่
14
มิ.ย.
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ DOU-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2561
14
มิ.ย.
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (UBU Ambassador)
14
มิ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การแพทย์โฮมีโอพาธีย์:ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว ครั้งที่ 10
13
มิ.ย.
การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2560 (MCQ)
12
มิ.ย.
แบบคำขอกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา( FA1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560
09
มิ.ย.
หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย เปิดรับสมัครเภสัชกรจำนวนหลายอัตรา
08
มิ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคลทั่วไป
08
มิ.ย.
ขอเชิยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Microbiome and Functional Metagenomics Analysis Workshop
06
มิ.ย.
วารสารภสัชศาสตร์อีสาน IJPS March 11-12,2017
06
มิ.ย.
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2559
01
มิ.ย.
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด ในหัวข้อ ดี 7 Days : ทำดี ทำได้ทุกวัน ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย. 60
31
พ.ค.
ราคากลาง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
31
พ.ค.
ราคากลาง ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียน
31
พ.ค.
ราคากลาง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
25
พ.ค.
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
18
พ.ค.
รับสมัครทุน ASEA-UNINET Staff Exchange Scholarship ประจำปี 2560
18
พ.ค.
สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560
17
พ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วม MU-Sc Summer Microbiology Research Experience for Science Students 2017
17
พ.ค.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
17
พ.ค.
ขอเชิญชวนให้เยาวชนไทยดีเด่นเข้าร่วมการประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560
09
พ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จัดโดยสำนักงาน ก.พ. จำนวน 4 หลักสูตร
08
พ.ค.
ประกาศรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร(ชาย-หญิง) ชั้นปีที่1-4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560
08
พ.ค.
Vishwakarma Institutes เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี และ ป.โท
11
พ.ค.
ชี้แจงข้อเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560
05
พ.ค.
คู่มือการใช้งาน Access English
02
มิ.ย.
ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
04
พ.ค.
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
02
พ.ค.
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 1: การพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อชะลอวัย
01
พ.ค.
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2561-2562
01
พ.ค.
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2561-2562
19
เม.ย.
บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด เปิดรับสมัครเภสัชกรควบคุมคุณภาพ
07
เม.ย.
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59 และ 60
29
มี.ค.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาประเทศตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
28
มี.ค.
โรงแรมศรีลันตา เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
28
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเชียน ครั้งที่ 4 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-20 เม.ย. 60
28
มี.ค.
บริษัท คอมไบน์แล็ป จำกัด เปิดรับเภสัชกร 1 ตำแหน่ง
28
มี.ค.
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เปิดรับสมัครเภสัชกรจำนวน 5 อัตรา
27
มี.ค.
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนา และเภสัชกรฝ่ายโรงงาน
17
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงาน China Education Fair ครั้งที่ 1 ณ เมืองเซียงเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
16
มี.ค.
แจ้งประกาศ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษากรณีช่วยเหลือฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2560
07
มี.ค.
ข้อมูลสาขาความเชียวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป
02
มี.ค.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังยากรุ๊ป รับสมัครเภสัชกร FULL TIME จำนวน 1 ตำแหน่ง (เพศหญิง)
01
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์กรประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
22
ก.พ.
เข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All About Sunscreens
22
ก.พ.
แจ้งกฎกระทรวง
17
ก.พ.
แนวปฏิบัติในการคุมสอบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09
ก.พ.
คู่มือโครงการสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
06
ก.พ.
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี รับเภสัชกรประจำ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60 เป็นต้นไป
01
ก.พ.
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) รับสมัครเภสัชกรประจำร้านยาสาขาบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา จำนวนหลายอัตรา
11
ม.ค.
ประกาศคู่มือตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
23
ธ.ค.
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
13
ธ.ค.
การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 (ชดใช้ทุน)
02
ธ.ค.
กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2560
25
พ.ย.
รับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย. 60
22
พ.ย.
แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 3
07
ก.ย.
การฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
03
ส.ค.
แจ้งการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
22
ก.ค.
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
22
ก.ค.
การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559
05
ก.ค.
ปฎิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
24
มิ.ย.
ขอแจ้งการโอนเงินค่าครองชีพ ปีการศึกษา 2559
16
มิ.ย.
ขอแจ้งหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน(กรอ) ปีการศึกษา 2559
16
มิ.ย.
ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่5)
19
พ.ค.
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 (EdPEx 2558-2561)
20
เม.ย.
แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
16
ก.พ.
การลงทะเบียนเพื่อใช้ uptodate anywhere
25
พ.ย.
วิธีดำเนินการขอรหัสผ่านสำหรับใช้ระบบ VPN มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
29
ก.พ.
แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และ พ.ศ.2555 ลงวันที่ 29 ก.ย.58