ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


11
ส.ค.
คู่มือตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
11
ส.ค.
Workshop on Compaction Simulation, 25-27 Sep., Singapore.
11
ส.ค.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันเภสัชกรโลก 25 กันยายน 2560"
10
ส.ค.
กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯซึงจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจำนวน 5 อัตรา
08
ส.ค.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการรู้สารสนเทศ
10
ส.ค.
คู่มือตารางเรียน ภาคการศึกษา 1/2560
04
ส.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ (สอบวันที่ 25 ส.ค. 2560)
03
ส.ค.
ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชฯ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
03
ส.ค.
ขอเชิญชวนส่งผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากการอ่าน ในหัวข้อ
25
ก.ค.
ราคากลาง รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
13
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13
13
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สายผู้เชี่ยวชาญ ระดับต้น
11
ก.ค.
การทำสัญญาเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
06
ก.ค.
ประกาศ นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560
03
ก.ค.
UMAP Program A&B 2017-2
30
มิ.ย.
ขอแจ้งรายละเอียดประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี ประจำปีการศึกษา 2560
30
มิ.ย.
ขอเชิญชวนเข้าประกวดวาดภาพหัวข้อ ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่9ของฉัน ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้-31 ส.ค. 60
30
มิ.ย.
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ
30
มิ.ย.
ขอเชิญส่งผลงานจิตรกรรมในหัวข้อ "พลังความดี...เพื่อพ่อ" ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-24 ต.ค. 60
28
มิ.ย.
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ภายใต้ UMAP Program A&B 2017-2 (for spring Semester 2018)
03
ก.ค.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิชาการด้านความคงสภาพของ Extemporaneous preparation ในโรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
16
มิ.ย.
รพ.บางมด เปิดรับสมัครเภสัชกร 4 ตำแหน่ง
13
มิ.ย.
การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2560 (MCQ)
12
มิ.ย.
แบบคำขอกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา( FA1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560
09
มิ.ย.
หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย เปิดรับสมัครเภสัชกรจำนวนหลายอัตรา
06
มิ.ย.
วารสารภสัชศาสตร์อีสาน IJPS March 11-12,2017
18
พ.ค.
สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560
17
พ.ค.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
09
พ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จัดโดยสำนักงาน ก.พ. จำนวน 4 หลักสูตร
11
พ.ค.
ชี้แจงข้อเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560
05
พ.ค.
คู่มือการใช้งาน Access English
19
เม.ย.
บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด เปิดรับสมัครเภสัชกรควบคุมคุณภาพ
29
มี.ค.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาประเทศตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
28
มี.ค.
โรงแรมศรีลันตา เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
28
มี.ค.
บริษัท คอมไบน์แล็ป จำกัด เปิดรับเภสัชกร 1 ตำแหน่ง
28
มี.ค.
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เปิดรับสมัครเภสัชกรจำนวน 5 อัตรา
27
มี.ค.
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนา และเภสัชกรฝ่ายโรงงาน
17
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงาน China Education Fair ครั้งที่ 1 ณ เมืองเซียงเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
02
มี.ค.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังยากรุ๊ป รับสมัครเภสัชกร FULL TIME จำนวน 1 ตำแหน่ง (เพศหญิง)
01
มี.ค.
ประชาสัมพันธ์กรประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
22
ก.พ.
แจ้งกฎกระทรวง
17
ก.พ.
แนวปฏิบัติในการคุมสอบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09
ก.พ.
คู่มือโครงการสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
06
ก.พ.
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี รับเภสัชกรประจำ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60 เป็นต้นไป
01
ก.พ.
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) รับสมัครเภสัชกรประจำร้านยาสาขาบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา จำนวนหลายอัตรา
11
ม.ค.
ประกาศคู่มือตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
23
ธ.ค.
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
13
ธ.ค.
การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 (ชดใช้ทุน)
25
พ.ย.
รับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย. 60
22
พ.ย.
แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 3
07
ก.ย.
การฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
03
ส.ค.
แจ้งการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
19
พ.ค.
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 (EdPEx 2558-2561)
16
ก.พ.
การลงทะเบียนเพื่อใช้ uptodate anywhere
25
พ.ย.
วิธีดำเนินการขอรหัสผ่านสำหรับใช้ระบบ VPN มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
29
ก.พ.
แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และ พ.ศ.2555 ลงวันที่ 29 ก.ย.58